Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρά τη βία και την καταστολή το μουσικό «πλυντήριο» έπαθε βλάβη

Με χημι­κά σε δια­δη­λω­τές και …τρα­γού­δια σε ένα άδειο ωδείο προ­σπά­θη­σαν ανε­πι­τυ­χώς κυβέρ­νη­ση και δημο­τι­κή αρχή Λάρι­σας να «ξεπλύ­νουν» τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς φονιά­δες με μια συναυ­λία στρα­τιω­τι­κής ακα­δη­μί­ας που της γύρι­σε την πλά­τη ο λαός της πόλης!
«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», φώνα­ζε ο κόσμος που είχε συγκε­ντρω­θεί έξω από το Δημο­τι­κό Ωδείο της Λάρι­σας, όπου είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί η συναυ­λία — «ξέπλυ­μα» της Στρα­τιω­τι­κής Ακα­δη­μί­ας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών «West Point». Μπρο­στά στο Ωδείο είχαν τοπο­θε­τη­θεί ισχυ­ρές δυνά­μεις των ΜΑΤ και απέ­να­ντί τους στά­θη­καν οι δια­δη­λω­τές οι οποί­οι απαί­τη­σαν την ακύ­ρω­ση της συναυ­λί­ας που συμ­βο­λί­ζει και την εμπλο­κή της χώρας μας στα επι­κίν­δυ­να πολε­μι­κά σχέδια.

Όταν αντι­προ­σω­πεία των δια­δη­λω­τών και των εκλεγ­μέ­νων στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ζήτη­σαν να περά­σουν μέσα στο ωδείο για να εκφρά­σουν τη δια­μαρ­τυ­ρία τους, οι δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας είχαν σαφή εντο­λή να τους εμπο­δί­σουν πάση θυσία και το έπρα­ξαν με απρό­κλη­τη επί­θε­ση με χημι­κά και γκλο­πς κατά των δια­δη­λω­τών, που ωστό­σο κατά­φε­ραν να εισέλ­θουν στον προ­αύ­λιο χώρο και μια αντι­προ­σω­πεία να μπει μέσα στο κτί­ριο. Στην πόρ­τα της αίθου­σας της συναυ­λί­ας — «ξέπλυ­μα», τους επι­τέ­θη­καν και πάλι δυνά­μεις των ΜΑΤ και της ασφά­λειας, ενώ και στη δεύ­τε­ρη είσο­δο του ωδεί­ου γινό­ταν την ίδια ώρα επί­θε­ση με χημι­κά από τα ΜΑΤ σε άλλους διαδηλωτές…

Λάρισα: ΜΑΤ και διαδηλωτές έξω από το Ωδείο στη συναυλία χορωδίας της  στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ - kosmoslarissa

Λάρισα: Επεισόδια σε συναυλία της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ – Επέμβαση  των ΜΑΤ - Γεγονότα

Λάρισα: Επεισόδια σε συναυλία στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ

Τη βία και την κατα­στο­λή κατήγ­γει­λε ο πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Λάρι­σας, Γιάν­νης Σκό­κας. «Ντρο­πή τους, να απο­χω­ρή­σουν τώρα οι δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας», τόνι­σε, σημειώ­νο­ντας ότι «οι ΗΠΑ ευθύ­νο­νται για τη δολο­φο­νία 13.000 παι­διών στην Παλαι­στί­νη» και ότι «δεν περ­νά­ει το “ξέπλυ­μά” τους σε αυτήν την πόλη και αυτό το μήνυ­μα τους έστει­λε ο λαός από­ψε. Δεν σας θέλει ο λαός, πάρ­τε τις βάσεις σας και μπρος…».
Εξάλ­λου με πατα­γώ­δη απο­τυ­χία στέ­φθη­κε το «ξέπλυ­μα» μετά μου­σι­κής αφού περί­που 50 άτο­μα προ­σήλ­θαν, όταν το ωδείο χωρά­ει περί­που 600 άτο­μα! Μάλι­στα, θορυ­βη­μέ­νοι οι διορ­γα­νω­τές, έβα­ζαν σαν θεα­τές το προ­σω­πι­κό του ωδεί­ου! Ωστό­σο οι καρέ­κλες ήταν τρα­γι­κά άδειες και η συναυ­λία ολο­κλη­ρώ­θη­κε άρον άρον αφού το μου­σι­κό πλυ­ντή­ριο έπα­θε βλά­βη και δεν εξυ­πη­ρέ­τη­σε τον σκο­πό του.

Νωρί­τε­ρα, οι δια­δη­λω­τές είχαν συγκε­ντρω­θεί στην κεντρι­κή πλα­τεία της Λάρι­σας έπει­τα από κάλε­σμα της Επι­τρο­πής Ειρή­νης και του Εργα­τι­κού Κέντρου της πόλης και με πορεία έφτα­σαν μπρο­στά στο Δημο­τι­κό Ωδείο. Στις σύντο­μες ομι­λί­ες ο Γιάν­νης Σκό­κας κατήγ­γει­λε ότι η συναυ­λία είναι μια προ­σπά­θεια «ξεπλύ­μα­τος» των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και η Δήμη­τρα Παπα­στερ­γί­ου, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Λάρι­σας, σημεί­ω­σε ότι πρέ­πει να στα­μα­τή­σει τώρα η εμπλο­κή της χώρας, να επι­στρέ­ψει η φρε­γά­τα, να κλεί­σουν οι βάσεις και ότι είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι στη Λάρισα.

Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­καν ο Πέτρος Κρί­κης, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» δήμου Λάρι­σας, και ο Τάσος Τσια­πλές, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσσαλίας.

 

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο