Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέλαση…

Όταν η παρέ­λα­ση γίνε­ται για από­δο­ση τιμής στους ηρω­ι­κούς νεκρούς που έδω­σαν τη ζωή τους για εμάς, ενώ­νει. Αυτό όμως δε μας κάνει να ξεχνά­με τι είναι ο στρα­τός και πώς χρη­σι­μο­ποιούν τη σημαία αυτοί που βρί­σκο­νται στις εξέ­δρες των επι­σή­μων. Και να θέλα­με να το ξεχά­σου­με δε μας αφή­νουν η κλαγ­γή των όπλων ανά τον κόσμο και τα φασι­στι­κά άσμα­τα που ακού­στη­καν χτες. Παρε­λά­σεις, στρα­τός, πατρί­δα, θρη­σκεία σκο­τώ­νουν για αλλό­τρια συμφέροντα.

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο