Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση εισαγγελέα για την παρουσία του Ρουβίκωνα στη Φιλοσοφική

Να δια­πι­στω­θεί η βασι­μό­τη­τα ή μη αυτε­παγ­γέλ­τως διω­κό­με­νων αδι­κη­μά­των σε ό,τι αφο­ρά την παρου­σία του «Ρου­βί­κω­να» στη Φιλο­σο­φι­κή ζητά η Εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ξένη Δημη­τρί­ου, με εντο­λή της στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών. Συγκε­κρι­μέ­να, η Ξ. Δημη­τρί­ου προ­χώ­ρη­σε σε αυτή την κίνη­ση με βάση δημο­σιεύ­μα­τα του Τύπου, καθώς δεν υπάρ­χει καμία ανα­φο­ρά από τις πρυ­τα­νι­κές αρχές, τις μόνες αρμό­διες να καταγ­γεί­λουν την ενδε­χό­με­νη διά­πρα­ξη αδι­κη­μά­των σε βαθ­μό πλημμελήματος.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως το συγκε­κρι­μέ­νο… σήριαλ ξεκί­νη­σε όταν ο «Ρου­βί­κω­νας» πριν λίγες μέρες κατέ­λα­βε χώρο στο κτί­ριο της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Από την πλευ­ρά της, η Κοσμη­τεία προ­χώ­ρη­σε σε ανα­κα­τά­λη­ψη του χώρου για λίγες ώρες.

Ανα­κοί­νω­ση του ΜΑΣ με αφορ­μή τη “μιντια­κή” αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και «Ρου­βί­κω­να»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο