Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση Ντογιάκου για την εισροή θαλασσινού νερού και 391 βλάβες στη γραμμή του ΜΕΤΡΟ «Αγ. Μαρίνα — Πειραιάς»!!!

Προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση , διέ­τα­ξε ο Εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, Ισ. Ντο­γιά­κος, μετά από δημο­σί­ευ­μα που κάνουν λόγο για εισ­ροή θαλασ­σι­νού νερού από το λιμά­νι του Πει­ραιά στη νέα γραμ­μή του ΜΕΤΡΟ και ειδι­κό­τε­ρα μετα­ξύ των σταθ­μών «Πει­ραιάς» και «Δημο­τι­κό Θέατρο».

Να σημειω­θεί ότι σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του www.datajournalists.co.uk, η εισ­ροή θαλασ­σι­νού νερού στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό τού­νελ που βρί­σκε­ται ανά­με­σα στους σταθ­μούς Πει­ραιά και Δημο­τι­κό Θέα­τρο, έκα­νε την παρου­σία της αισθη­τή για πρώ­τη φορά λίγο μετά τα εγκαί­νια, τον Νοέμ­βριο, μέσω έντο­νης δυσοσμίας.

Αρχι­κά οι τεχνι­κοί της ΣΤΑΣΥ θεώ­ρη­σαν ότι πρό­κει­ται για διαρ­ροή από κάποιο δίκτυο ακα­θάρ­των που περ­νά από την περιο­χή. Τα λιμνά­ζο­ντα ύδα­τα, εκτός από την δυσο­σμία, άρχι­σαν σύντο­μα να προ­κα­λούν έντο­νη οξεί­δω­ση σε διά­φο­ρα μεταλ­λι­κά στοι­χεία της σιδη­ρο­δρο­μι­κής επι­δο­μής, σε σιδη­ρο­τρο­χιές, στρω­τή­ρες, αλλα­γές τρο­χιάς κλπ. ενώ μετά από παρα­κο­λού­θη­ση ου προ­βλή­μα­τος ανα­δεί­χθη­καν και πρό­σθε­τες αστο­χί­ες ακό­μη και στην σκυροδέτηση.

Σύμ­φω­να με την παρέμ­βα­σή του, ο Εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε από την Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών η έρευ­να να είναι κατά παντός υπευ­θύ­νου για το σχε­δια­σμό, την κατα­σκευή και τη συντή­ρη­ση του έργου στη γραμ­μή του ΜΕΤΡΟ καθώς ‑σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα- έχουν κατα­γρα­φεί βλά­βες και αστο­χί­ες τους τελευ­ταί­ους μήνες που φτά­νουν τις 391 σε όλο το νέο δίκτυο («Αγία Μαρί­να — Πει­ραιάς»), στο χρο­νι­κό διά­στη­μα από τον Ιού­λη έως και τον Δεκέμ­βρη του 2022.

Η «Αττι­κό Μετρό», με ανα­κοί­νω­σή της, παρα­δέ­χε­ται πως υπήρ­χαν διαρ­ρο­ές νερού, «μικρές» με τη «μορ­φή “στραγ­γι­δί­ων”» που «προ της έναρ­ξης της λει­τουρ­γί­ας του τμή­μα­τος της επέ­κτα­σης της Γραμ­μής 3 του Μετρό “Μανιά­τι­κα — Πει­ραιάς — Δημο­τι­κό Θέα­τρο” ουδέ­πο­τε είχαν παρα­τη­ρη­θεί διαρ­ρο­ές σε αυτό το τμή­μα ούτε οξει­δώ­σεις στις τρο­χιές και όλες οι μετρή­σεις που διε­νερ­γή­θη­καν βρέ­θη­καν εντός των επι­τρε­πτών ορί­ων». Οι διαρ­ρο­ές αυτές, «εμφα­νί­στη­καν μετά την έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας και αμέ­σως η “Αττι­κό Μετρό ΑΕ” ζήτη­σε από τον Ανά­δο­χο, μέσω δια­δο­χι­κών επι­στο­λών, να προ­βεί στις απαι­τού­με­νες διορ­θω­τι­κές ενέρ­γειες», λέει στην ανα­κοί­νω­σή της. Και συμπλη­ρώ­νει ότι «το θέμα των διαρ­ρο­ών στη σήραγ­γα έχει αντι­με­τω­πι­στεί απο­τε­λε­σμα­τι­κά και έχουν ήδη γίνει επεμ­βά­σεις αφαί­ρε­σης των όποιων οξει­δώ­σε­ων και δια­βρώ­σε­ων στις σιδηροτροχιές».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο