Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με «τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη»

«Τα αιτή­μα­τα του λαού των περιο­χών που επλή­γη­σαν από τις πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές, αλλά και τις πλημ­μύ­ρες των προη­γού­με­νων μηνών, για άμε­σες απο­ζη­μιώ­σεις στο 100%, στε­λέ­χω­ση της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας και υλο­ποί­η­ση όλων των ανα­γκαί­ων αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων», ανέ­δει­ξε, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ, με παρέμ­βα­σή της στην ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με «τις φυσι­κές κατα­στρο­φές στην Ευρώπη».

Στην παρέμ­βα­σή του, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος ανέ­φε­ρε: «Στην Ελλά­δα, ο λαός αντι­με­τώ­πι­σε μεγά­λες πυρ­κα­γιές, πλημ­μύ­ρες, που κόστι­σαν ανθρώ­πι­νες ζωές, κατέ­στρε­ψαν κατοι­κί­ες, αγρο­τι­κές και κτη­νο­τρο­φι­κές υπο­δο­μές, χιλιά­δες στρέμ­μα­τα δασι­κής έκτασης».

«Σκό­πι­μα απο­προ­σα­να­το­λί­ζε­τε με πρό­σχη­μα την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή για να ‘βγει λάδι’ η ευρω­ε­νω­σια­κή στρα­τη­γι­κή ‘κόστους — οφέ­λους’ που υλο­ποί­η­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις κι η σημε­ρι­νή της ΝΔ που απο­γυ­μνώ­νει κι εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί τις υπη­ρε­σί­ες πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, θεω­ρεί ‘μη επι­λέ­ξι­μα’ τα ανα­γκαία έργα προ­στα­σί­ας, παρα­δί­δει τα δάση προς εκμε­τάλ­λευ­ση στους μονο­πω­λια­κούς ομίλους.

Το πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ‘RescEU’ που ανα­κυ­κλώ­νει τις ελλεί­ψεις μέσων από χώρα σε χώρα και φτά­νει συνή­θως κατό­πιν τρα­γω­δί­ας, απέ­δει­ξε ότι τα κρί­σι­μα 24ωρα, στο πεδίο της μάχης βρί­σκε­ται ο λαός που με αυτο­θυ­σία υπε­ρα­σπί­ζε­ται τη ζωή και το βιος του, καθώς οι υπο­στε­λε­χω­μέ­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες αδυ­να­τούν να ανταποκριθούν.

Όσο για το Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης, λόγω των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ών του, απο­δε­δειγ­μέ­να δεν απο­ζη­μιώ­νει τα ίδια τα πλη­γέ­ντα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά» πρό­σθε­σε ο Λ. Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος και τόνι­σε κατα­λή­γο­ντας στην παρέμ­βα­σή του:

«Ο λαός στις πλη­γεί­σες περιο­χές οργα­νω­μέ­να παλεύ­ει για άμε­ση 100% απο­ζη­μί­ω­ση των ζημιών, για κάλυ­ψη των τερά­στιων ελλεί­ψε­ων σε προ­σω­πι­κό, μέσα και υπο­δο­μές και για τα απα­ραί­τη­τα αντι­πυ­ρι­κά και αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα με ευθύ­νη του κράτους».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο