Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα επεισόδια και τον τραυματισμό αστυνομικού στου Ρέντη

Την παρέμ­βα­ση της Εισαγ­γε­λί­ας του Αρεί­ου Πάγου προ­κά­λε­σαν τα επει­σό­δια έξω από το κλει­στό του Ρέντη που είχαν σαν απο­τέ­λε­σμα τον σοβα­ρό­τα­το τραυ­μα­τι­σμό ενός αστυ­νο­μι­κού των ΜΑΤ.

Συγκε­κρι­μέ­να η Γεωρ­γία Αδει­λί­νη χαρα­κτη­ρί­ζει ως δολο­φο­νι­κή την επί­θε­ση στους αστυ­νο­μι­κούς και ζητά, με παραγ­γε­λία της προς την Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Πει­ραιά, να επο­πτεύ­ει η τελευ­ταία την προ­α­νά­κρι­ση για τη δια­κρί­βω­ση αυτε­παγ­γέλ­τως διω­κο­μέ­νων πρά­ξε­ων, όπως εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας, διέ­γερ­ση σε διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των, βιαιο­πρα­γί­ες κ.λ.π., καθώς και στον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των δραστών.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο