Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αθλιότητα της δίωξης 19χρονης

Παραγ­γε­λία προ­κει­μέ­νου να ερευ­νη­θεί αν και κάτω από ποιες συν­θή­κες έχει παρα­πεμ­φθεί για να δικα­στεί η 19χρονη, η οποία υπήρ­ξε θύμα trafficking στην Ηλιού­πο­λη, δια­βι­βά­στη­κε χτες στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών. Μέσω αυτής η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου ζητά να εξε­τα­στεί το βάσι­μο δημο­σιευ­μά­των σχε­τι­κά με τη δίκη που πρό­κει­ται να γίνει στις 26 Φλεβάρη.

Οπως ανα­φέ­ρουν, το κορί­τσι που έχει κρι­θεί πρω­το­δί­κως ότι υπήρ­ξε αιχ­μά­λω­τη αστυ­νο­μι­κού, θα βρε­θεί στο εδώ­λιο με βάση ανώ­νυ­μη καταγ­γε­λία, κατη­γο­ρού­με­νη ως υπαί­τια του ότι «δια­πι­στώ­θη­κε να εκδί­δε­ται με αμοι­βή, χωρίς να κατέ­χει το απαι­τού­με­νο πιστο­ποι­η­τι­κό άσκη­σης επαγ­γέλ­μα­τος και χωρίς να υπο­βάλ­λε­ται στους σχε­τι­κούς ιατρι­κούς ελέγχους»!!!

Ομως, κατά την παραγ­γε­λία, η πρά­ξη αυτή που της απο­δί­δε­ται φέρε­ται να τελέ­στη­κε όσο η ίδια ήταν αιχ­μά­λω­τη του προ­α­γω­γού αστυ­νο­μι­κού, που την εξέ­δι­δε και την κακο­ποιού­σε, αυτός δε ήδη έχει κατα­δι­κα­στεί σε ποι­νή κάθειρ­ξης 5,5 χρό­νων σε πρώ­το βαθ­μό ενώ επί­κει­ται η εκδί­κα­ση της έφε­σής του.

«Η ποι­νι­κή δίω­ξη ασκή­θη­κε κατό­πιν μήνυ­σης του αστυ­νο­μι­κού. Αυτός που την εξέ­δι­δε, τη μήνυ­σε», σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά από τους δικη­γό­ρους της 19χρονης. Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή τους σχο­λιά­ζουν: «Μνη­μείο ντρο­πής για την εισαγ­γε­λι­κή αρχή και την ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη! Το θύμα trafficking όχι μόνο παρα­μέ­νει απρο­στά­τευ­το, αλλά σύρε­ται κατη­γο­ρού­με­νη με εισαγ­γε­λι­κή σφραγίδα!».

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο