Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση Τσίπρα προκειμένου να ανακόψει την κατρακύλα της σάπιας σοσιαλδημοκρατίας

Καθώς τεί­νει να γίνει ανε­ξέ­λεγ­κτη η εσω­κομ­μα­τι­κή κρί­ση στο ΣΥΡΙΖΑ και συνε­χώς μειώ­νε­ται η δυνα­τό­τη­τά του να επη­ρε­ά­ζει και να εγκλω­βί­ζει λαϊ­κά στρώ­μα­τα, παρε­νέ­βη ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας, ο οποί­ος προ­ε­ξο­φλεί την εκλο­γι­κή απο­τυ­χία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επι­κεί­με­νες ευρωεκλογές

Με στό­χο τη γρή­γο­ρη ανά­καμ­ψη της σοσιαλ­δη­μορ­κα­τί­ας, ο Αλ Τσί­πρας παίρ­νει θέση για τις εσω­κομ­μα­τι­κές εξε­λί­ξεις και απευ­θύ­νε­ται στα αντι­μα­χό­με­να «στρα­τό­πε­δα» για «να προει­δο­ποι­ή­σω για αυτό που βλέ­πω να έρχε­ται και να προ­τεί­νω λύση». Και η λύση που προ­τεί­νει εία­νι ο Στ. Κασ­σε­λά­κης να ζητή­σει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσί­πρας ανα­φέ­ρει ότι η εικό­να που εκπέ­μπε­ται είναι «πως αδια­φο­ρού­με για την κοι­νω­νία και για το απο­τέ­λε­σμα της επι­κεί­με­νης εκλο­γι­κής ανα­μέ­τρη­σης. Αδια­φο­ρού­με αν η κρί­ση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουρ­γεί συν­θή­κες απου­σί­ας αντι­πο­λί­τευ­σης, ανε­ξέ­λεγ­κτης δια­κυ­βέρ­νη­σης και άρα εν τέλει και κρί­ση δημο­κρα­τί­ας». Σημειώ­νει ότι «η αδια­φο­ρία αυτή δεν αφο­ρά έναν, αφο­ρά πολ­λούς: Οι ηττη­μέ­νοι των εσω­κομ­μα­τι­κών εκλο­γών έφυ­γαν ήδη από το κόμ­μα, επει­δή έχα­σαν την μάχη για την ηγε­σία του. Αδια­φο­ρώ­ντας αν με τον πολυ­κερ­μα­τι­σμό αυτός που κερ­δί­ζει είναι ο πολι­τι­κός μας αντί­πα­λος. Ο νικη­τής, φέρε­ται να ζητά λευ­κή επι­τα­γή τριε­τί­ας, ανε­ξαρ­τή­τως απο­τε­λέ­σμα­τος στις ευρω­ε­κλο­γές. Προ­ε­ξο­φλώ­ντας έτσι την εκλο­γι­κή απο­τυ­χία και αδια­φο­ρώ­ντας και αυτός για τις συνέ­πειές της. Ενώ άλλοι δια­φω­νούν στο παρα­σκή­νιο, αλλά σιω­πη­λά περι­μέ­νουν να έρθει η εκλο­γι­κή απο­τυ­χία, ώστε να του τη χρε­ώ­σουν. Αδια­φο­ρώ­ντας για το τί αυτό θα σημαί­νει για την παρά­τα­ξη και τη χώρα».

Τονί­ζει πως «αν τα πράγ­μα­τα είναι έτσι, δεν μπο­ρώ ούτε να παρα­μεί­νω σιω­πη­λός, ούτε όμως και να παρα­βρε­θώ σε ένα συνέ­δριο που έχει δρο­μο­λο­γη­θεί ώστε να αγνο­ή­σει τα κρί­σι­μα προ­βλή­μα­τα εν ονό­μα­τι μιας επί­πλα­στης αισιοδοξίας»

Ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός ανά­με­σα στα πολ­λά μηνύ­μα­τα που στέλ­νει προς όλες τις κατευ­θύν­σεις, σημειώ­νει ότι «η μόνη λύση είναι η από­λυ­τη πολι­τι­κή ειλι­κρί­νεια. Από όλους και για όλα». Υπο­στη­ρί­ζει ότι ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ ορθά έθε­σε θέμα εμπι­στο­σύ­νης στο πρό­σω­πό του στη συνε­δρί­α­ση της Πoλι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας, καθώς «εκλέ­χτη­κε χωρίς να προ­λά­βει να δια­τυ­πώ­σει ανα­λυ­τι­κά τις θέσεις και το σχέ­διό του» και πως «για να οδη­γή­σει το κόμ­μα στην επερ­χό­με­νη εκλο­γι­κή μάχη πρέ­πει να είναι σαφές ότι δια­θέ­τει, αυτήν την κρί­σι­μη στιγ­μή, την εμπι­στο­σύ­νη της πλειο­ψη­φί­ας». «Μόνο που την ψήφο εμπι­στο­σύ­νης, οφεί­λει να τη ζητή­σει από αυτούς που τον εξέ­λε­ξαν Πρό­ε­δρο και όχι από την Πολι­τι­κή Γραμ­μα­τεία», σχολιάζει.

Σε αυτό το πλαί­σιο υπο­γραμ­μί­ζει ότι «αντί να σερ­νό­μα­στε σε μια παρα­τε­τα­μέ­νη κρί­ση που οδη­γεί με ακρί­βεια σε νέα εκλο­γι­κή συρ­ρί­κνω­ση, η μόνη διέ­ξο­δος είναι να δώσου­με εκ νέου το λόγο σε αυτούς που κρα­τή­σα­νε και συνε­χί­ζουν να κρα­τά­νε όρθιο το κόμ­μα και τη παρά­τα­ξή μας: Στα μέλη μας. Έτσι, ο Στέ­φα­νος Κασ­σε­λά­κης θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να διεκ­δι­κή­σει την εμπι­στο­σύ­νη στο πρό­σω­πο, στην ως τώρα θητεία και στο πολι­τι­κό του σχέ­διο. Όχι θέτο­ντας ερω­τή­μα­τα, αλλά δίνο­ντας τις δικές του απα­ντή­σεις». Προ­σθέ­τει ότι «όσοι έχουν άλλο σχέ­διο, θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να κατα­θέ­σουν τις από­ψεις και τις υπο­ψη­φιό­τη­τές τους. Τώρα ανοι­χτά και δημο­κρα­τι­κά. Πριν μια νέα εκλο­γι­κή απο­τυ­χία μετα­τρα­πεί σε αυτο­εκ­πλη­ρού­με­νη προ­φη­τεία και κατα­στεί αναπόφευκτη».

Σε πολε­μι­κό κλί­μα και με φόντο τις έντο­νες εσω­κομ­μα­τι­κές συγκρού­σεις του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος ξεκί­νη­σε­σή­με­ρα το από­γευ­μα το Συνέ­δριο του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο