Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμεινε το ‑7 στον ΠΑΟΚ και το ‑12 στη Ξάνθη

Η επι­τρο­πή εφέ­σε­ων της ΕΠΟ απέρ­ρι­ψε τις προ­σφυ­γές των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάν­θης, κατά των απο­φά­σε­ων του Πρω­το­βάθ­μιου Μονο­με­λούς Πει­θαρ­χι­κού Οργά­νου της Super League, με τις οποί­ες οι δύο ομά­δες τιμω­ρή­θη­καν με αφαί­ρε­ση βαθ­μών, με βάση το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού περί πολυϊδιοκτησίας.

Κατό­πιν αυτού, δια­τη­ρεί­ται η ποι­νή αφαί­ρε­σης επτά βαθ­μών από τον «Δικέ­φα­λο του Βορ­ρά», ενώ από τη θρα­κιώ­τι­κη ομά­δα αφαι­ρού­νται συνο­λι­κά δώδε­κα βαθ­μοί, επτά λόγω πολυ­ϊ­διο­κτη­σί­ας και πέντε λόγω μη δήλω­σης της αλλα­γής στη μετο­χι­κή σύν­θε­ση της εταιρείας.

Το μονα­δι­κό σημείο κατά το οποίο η επι­τρο­πή εφέ­σων δια­φο­ρο­ποι­ή­θη­κε σε σχέ­ση με την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση, ήταν ότι δέχθη­κε τις πρό­σθε­τες παρεμ­βά­σεις των ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός, ΑΕΛ και Πανιώνιος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο