Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρίσι: Έγινε η πολιτική κηδεία του Βαγγέλη Παπαθανασίου

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο Παρί­σι η πολι­τι­κή κηδεία και στη συνέ­χεια η απο­τέ­φρω­ση του σπου­δαί­ου Έλλη­να μου­σι­κο­συν­θέ­τη Βαγ­γέ­λη Παπαθανασίου.

Σε ανα­κοί­νω­ση του, το δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο «Ευάγ­γε­λος Καλα­φά­της και Συνερ­γά­τες» που εκπρο­σω­πεί την οικο­γέ­νεια του συν­θέ­τη ανα­φέ­ρει: «Σήμε­ρα, 3 Ιου­νί­ου 2022 και ώρα 13.30 έγι­νε στο κοι­μη­τή­ριο Père Lachaise του Παρι­σιού, πολι­τι­κή κηδεία και εν συνε­χεία απο­τέ­φρω­ση του μεγά­λου Έλλη­να Βαγ­γέ­λη Παπα­θα­να­σί­ου, σε στε­νό κύκλο και με λιτή και απέ­ριτ­τη τελετή».

Στην τελε­τή παρα­βρέ­θη­καν η επί 30 έτη σύντρο­φος του συν­θέ­τη Λώρα Μετα­ξά και μέλη της οικο­γέ­νειάς του. Επί­σης, ο Ρομάν Πολάν­σκι, ο Γιώρ­γος Χωρα­φάς, ο Λου­δο­βί­κος των Ανω­γεί­ων, ο θεω­ρη­τι­κός φυσι­κός και στέ­λε­χος της NASA, Σκοτ Μπόλ­τον, η πρέ­σβης της Ελλά­δας στο Παρί­σι Αγλαϊα Μπαλ­τά και η πρώ­ην βασί­λισ­σα της Περ­σί­ας, Φαράχ Ντι­μπά Παχλαβί.

Μετά το τέλος των επι­κη­δεί­ων ακού­στη­καν εμβλη­μα­τι­κά μου­σι­κά κομ­μά­τια του συν­θέ­τη – συγκε­κρι­μέ­να: “Light and Shadow” από το «1492», “Eternal Alexander” από το «Alexander», “One Alone” και “Love Theme” από το Blade Runner και το Prelude από το έργο «Voices».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο