Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρίσι: Απαγορεύονται τα ηλεκτρικά πατίνια μετά από δημοψήφισμα

Το Παρί­σι θα απα­γο­ρεύ­σει τα ηλε­κτρι­κά πατί­νια από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου, όπως ανα­κοί­νω­σε η δήμαρ­χος της γαλ­λι­κής πρω­τεύ­ου­σας έπει­τα από ψηφο­φο­ρία των πολι­τών για την απο­μά­κρυν­σή τους από τους δρό­μους της πόλης. Ωστό­σο, οι εται­ρεί­ες δια­χεί­ρι­σης και ενοι­κί­α­σης των ηλε­κτρι­κών πατι­νιών εξέ­φρα­σαν σήμε­ρα την ελπί­δα να ανα­τρέ­ψουν αυτό το σχέδιο.

Η πρό­τα­ση για απα­γό­ρευ­ση των ηλε­κτρι­κών πατι­νιών συγκέ­ντρω­σε το 89% των ψήφων, σύμ­φω­να με τον λογα­ρια­σμό της δημο­τι­κής αρχής στο Twitter σε μια δια­δι­κα­σία που χαρα­κτη­ρί­στη­κε σπά­νια “δημό­σια δια­βού­λευ­ση” και προ­κά­λε­σε μεγά­λες ουρές μπρο­στά από τις κάλ­πες που στή­θη­καν ανά την πόλη.

Ωστό­σο, η προ­σέ­λευ­ση στο δημο­ψή­φι­σμα ήταν μικρή καθώς κυμάν­θη­κε στο 7,46% των εγγε­γραμ­μέ­νων ψηφοφόρων.

Η δήμαρ­χος της πρω­τεύ­ου­σας Αν Ινταλ­γκό είπε ότι θα σεβα­στεί το απο­τέ­λε­σμα της ψηφοφορίας.

“Από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου δεν θα υπάρ­χουν πλέ­ον ηλε­κτρι­κά πατί­νια προς ενοι­κί­α­ση στο Παρί­σι”, είπε αργά χθες το βρά­δυ σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Οι εται­ρεί­ες ενοι­κί­α­σης των πατι­νιών επι­σή­μα­ναν το χαμη­λό ποσο­στό συμ­με­το­χής και εξέ­φρα­σαν την ελπί­δα η δήμαρ­χος να ανα­ζη­τή­σει συμβιβασμό.

“Παρα­μέ­νου­με αισιό­δο­ξοι ότι μπο­ρού­με να συνε­χί­σου­με να συνερ­γα­ζό­μα­στε με τη δήμαρ­χο Ινταλ­γκό ώστε να υιο­θε­τή­σου­με λογι­κούς κανο­νι­σμούς αντί για απα­γό­ρευ­ση των ηλε­κτρι­κών πατι­νιών και να απο­φύ­γου­με την οπι­σθο­δρό­μη­ση του Παρι­σιού”, δήλω­σε σήμε­ρα εκπρό­σω­πος της εται­ρεί­ας Lime.

Ένας άλλος εκπρό­σω­πος, της εται­ρεί­ας Dott, είπε ότι το δημο­ψή­φι­σμα “είναι στε­νά επη­ρε­α­σμέ­νο από πολύ περιο­ρι­στι­κές μεθό­δους ψηφο­φο­ρί­ας”, κάτι το οποίο οδή­γη­σε σε πολύ μικρή συμ­με­το­χή και ιδιαι­τέ­ρως μονό­πλευ­ρη ανα­φο­ρι­κά με τις μεγα­λύ­τε­ρες ηλι­κια­κά ομάδες.

Ο γάλ­λος υπουρ­γός Μετα­φο­ρών Κλε­μάν Μπον, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται πιθα­νός διεκ­δι­κη­τής της δημαρ­χί­ας της πρω­τεύ­ου­σας το 2026, δήλω­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο BFM ότι η ψηφο­φο­ρία ήταν μια “μαζι­κή απο­τυ­χία της Δημοκρατίας”.

Τα ηλε­κτρι­κά πατί­νια, τα οποία λει­τουρ­γούν μέσω εφαρ­μο­γής στο κινη­τό τηλέ­φω­νο, κυκλο­φο­ρούν στους δρό­μους του Παρι­σιού από το 2018, αλλά έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες ως προς την άναρ­χη χρή­ση τους, το 2020 το Παρί­σι μεί­ω­σε τον αριθ­μό των εται­ρειών ενοι­κί­α­σης σε τρεις.

Τους έδω­σε ένα τριε­τές συμ­βό­λαιο, απαί­τη­σε τα πατί­νια να μην ξεπερ­νούν ως μέγι­στη ταχύ­τη­τα τα 20 χλμ/ώρα και επέ­βα­λε συγκε­κρι­μέ­νους χώρους στάθ­μευ­σης γι’ αυτά, κάτι ανά­λο­γο με αυτό που συμ­βαί­νει σε άλλες πόλεις παγκο­σμί­ως. Τα συμ­βό­λαια αυτά λήγουν τον Σεπτέμβριο.

Οι εται­ρεί­ες είχαν προ­τεί­νει και περαι­τέ­ρω κανο­νι­σμούς, όπως τον έλεγ­χο των χρη­στών ώστε να είναι πάνω από 18 ετών, τον περιο­ρι­σμό σε έναν επι­βά­τη και την τοπο­θέ­τη­ση πινα­κί­δων κυκλο­φο­ρί­ας ώστε η αστυ­νο­μία να μπο­ρεί να ταυ­το­ποιεί τους παραβάτες.

Το 2021, 24 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε δυστυ­χή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τη χρή­ση τους σε όλη τη χώρα, εκ των οποί­ων το ένα στο Παρί­σι. Τον περα­σμέ­νο χρό­νο η πρω­τεύ­ου­σα κατέ­γρα­ψε 459 ατυ­χή­μα­τα και δυστυ­χή­μα­τα με ηλε­κτρι­κά πατί­νια και παρό­μοια οχή­μα­τα, εκ των οποί­ων τα τρία μοιραία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο