Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρίσι: Επεισόδια μεταξύ Κούρδων και αστυνομίας — Οργή για τη ρατσιστική δολοφονία τριών ατόμων

Νέες συγκρού­σεις ξέσπα­σαν σήμε­ρα στο Παρί­σι μετα­ξύ της αστυ­νο­μί­ας και μελών της κουρ­δι­κής κοι­νό­τη­τας που αισθά­νο­νται θυμό, μετά από τη χθε­σι­νή δολο­φο­νία τριών μελών της κοι­νό­τη­τας τους.

Κούρ­δοι δια­δη­λω­τές, μαζί με μέλη αντι­ρα­τσι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, ανα­πο­δο­γύ­ρι­σαν αρκε­τά αυτο­κί­νη­τα, ενώ μικρές φωτιές ξέσπα­σαν γύρω από την Πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας που απο­τε­λεί το παρα­δο­σια­κό τοπό­ση­μο της γαλ­λι­κής πρω­τεύ­ου­σας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση δια­δη­λώ­σε­ων, καθώς οι Κούρ­δοι είχαν νωρί­τε­ρα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μία ειρη­νι­κή διαμαρτυρία.

Τα επει­σό­δια ξέσπα­σαν καθώς όταν οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις πέτα­ξαν δακρυ­γό­να στους δια­δη­λω­τές, ορι­σμέ­νοι εκ των οποί­ων απά­ντη­σαν με βόμ­βες μολότοφ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο 69χρονος συλ­λη­φθείς για την επί­θε­ση κοντά στο πολι­τι­στι­κό κέντρο Ahmed Kaya δήλω­σε ότι πρό­ε­βη στην εν λόγω πρά­ξη επει­δή «είναι ρατσιστής».

Παρί­σι: «Είμαι ρατσι­στής» δήλω­σε ο θύτης της επί­θε­σης έξω από το κουρ­δι­κό πολι­τι­στι­κό κέντρο

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο