Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραδέχεται τις επαναπροωθήσεις η Κομισιόν: Υπάρχει «κάποιου είδους βία» στα σύνορα της ΕΕ

Η Eπί­τρο­πος Eσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, Ίλβα Γιό­χαν­σον συμ­με­ρί­ζε­ται καταγ­γε­λί­ες ευρω­παϊ­κών ΜΜΕ για παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις μετα­να­στών στα σύνο­ρα της Ελλά­δας και της Κροατίας.

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κές ερω­τή­σεις δημο­σιο­γρά­φων στις Βρυ­ξέλ­λες, είπε πως φαί­νε­ται ότι υπάρ­χει κάποιου είδους ενορ­χή­στρω­ση βίας στα εν λόγω εξω­τε­ρι­κά σύνο­ρα, καθώς και πει­στι­κές απο­δεί­ξεις κακής χρή­σης των κοι­νο­τι­κών πόρων για τη φύλα­ξη των συνό­ρων, ενώ πρό­σθε­σε ότι το θέμα πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θεί διεξοδικά.

Σύμ­φω­να με τη Σου­η­δέ­ζα Επί­τρο­πο, για την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή είναι ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό το θέμα της συνερ­γα­σί­ας της Ελλά­δας στη συγκρό­τη­ση ενός ανε­ξάρ­τη­του μηχα­νι­σμού παρα­κο­λού­θη­σης στα σύνο­ρα, κάτι για το οποίο, όπως είπε, έχει δεσμευ­θεί η ελλη­νι­κή κυβέρνηση.

Διαψεύδει η ελληνική κυβέρνηση

Η παρέμ­βα­ση της Επι­τρό­που έγι­νε μετά από δημο­σιεύ­μα­τα 8 ευρω­παϊ­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης από πολ­λές χώρες, τα οποία έκα­ναν, όπως υπο­στη­ρί­ζουν οκτά­μη­νη έρευ­να, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας προ­έ­κυ­ψε ότι μετα­νά­στες έχουν πέσει θύμα­τα παρά­νο­μων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων, μερι­κές φορές και με χρή­ση βίας από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στα σύνο­ρα της Ελλά­δας και της Κρο­α­τί­ας. Ανα­φο­ρι­κά με την Ελλά­δα η χρή­ση βίας έγι­νε σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες που επι­κα­λού­νται τα δημο­σιεύ­μα­τα στη θάλασ­σα του Αιγαίου.

Πάντως, ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μητα­ρά­κης, σε δήλω­σή του για το θέμα αρνή­θη­κε κατη­γο­ρη­μα­τι­κό το βάσι­μο των ισχυ­ρι­σμών των δημο­σιευ­μά­των, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι τα ελλη­νι­κά σύνο­ρα είναι σύνο­ρα της ΕΕ και η Ελλά­δα λει­τουρ­γεί στο πλαί­σιο του διε­θνούς και ευρω­παϊ­κού δικαί­ου για την προ­στα­σία τους.

Πηγή: Deutsche Welle

vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο