Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραδόθηκαν και τα τελευταία μέλη του τάγματος Αζόφ που κρυβόταν στο Azovstal (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Υπό τον από­λυ­το ρωσι­κό έλεγ­χο βρί­σκε­ται, πλέ­ον, κι επι­σή­μως η Μαριού­πο­λη, μετά την παρά­δο­ση των τελευ­ταί­ων Ουκρα­νών μελών του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ που κρυ­βό­ταν για περισ­σό­τε­ρο από δύο μήνες στο εργο­στά­σιο του Αζοφστάλ.

Το ουκρα­νι­κό λιμά­νι απο­τε­λού­σε σχε­δόν από την έναρ­ξη του πολέ­μου στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας στό­χο για τη Μόσχα, ώστε να απο­κλεί­σει την Ουκρα­νία από την πρό­σβα­ση στη θάλασ­σα του Αζόφ, αλλά και να ενώ­σει τις περιο­χές του Ντον­μπάς με την Κρι­μαία και να ενδυ­να­μώ­σει τον έλεγ­χό της στα ανα­το­λι­κά και νότια της χώρας.

Όπως ανα­φέ­ρουν και οι New York Times, η μάχη ολο­κλη­ρώ­θη­κε κι επι­σή­μως σήμε­ρα με την απομάκρυνση/παράδοση των τελευ­ταί­ων μαχη­τών του νεο­να­ζι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ που είχαν παρα­μεί­νει εγκλωβισμένοι.

Αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας του Reuters είπε ότι είδε του­λά­χι­στον επτά λεω­φο­ρεία που μετέ­φε­ραν Ουκρα­νούς μαχη­τές από το χαλυ­βουρ­γείο στη Μαριού­πο­λη. Η αυτο­κι­νη­το­πο­μπή συνο­δευό­ταν από φιλο­ρω­σι­κές ένο­πλες δυνά­μεις και ορι­σμέ­νοι από τους Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες δεν φαί­νο­νταν τραυματισμένοι.

Νωρί­τε­ρα, η Ρωσία δημο­σί­ευ­σε ένα βίντεο που  δεί­χνει Ουκρα­νούς μαχη­τές να παρα­δί­δο­νται στο συγκρότημα

Το Κίε­βο απο­φεύ­γει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τη λέξη «παρά­δο­ση» και ισχυ­ρί­ζε­ται ότι θα μετα­φερ­θούν σε περιο­χές που ελέγ­χο­νται από τις ρωσι­κές δυνά­μεις προ­κει­μέ­νου να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν αργό­τε­ρα σε δια­δι­κα­σία ανταλ­λα­γής αιχμαλώτων.

Από την πλευ­ρά του, το τάγ­μα του Αζόφ η ανα­κοί­νω­σε, χθες, ανέ­φε­ρε ότι οι μαχη­τές εφαρ­μό­ζουν την από­φα­ση της Ανώ­τα­της Στρα­τιω­τι­κής Διοί­κη­σης «προ­κει­μέ­νου να σώσου­με ζωές», ενώ υπο­στή­ρι­ξε ότι η αντί­στα­ση στη Μαριού­πο­λη πέτυ­χε τους στό­χους της που ήταν να δοθεί χρό­νος στις ουκρα­νι­κές δυνά­μεις να ανα­συ­ντα­χθούν και υπε­ρα­σπι­στούν άλλες περιο­χές της χώρας.

Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντι­μί­τρι Πεσκόφ δήλω­σε πως ο πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν εγγυ­ή­θη­κε ότι όλοι οι Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες θα τύχουν μετα­χεί­ρι­σης «σύμ­φω­να με τα διε­θνή πρό­τυ­πα».

Το ρωσικό Κοινοβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης ανταλλαγής αιχμαλώτων με μαχητές του ουκρανικού τάγματος Αζόφ

Το ρωσι­κό Κοι­νο­βού­λιο θα εξε­τά­σει το ενδε­χό­με­νο να απα­γο­ρεύ­σει την ανταλ­λα­γή Ρώσων αιχ­μα­λώ­των πολέ­μου με μαχη­τές του ουκρα­νι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ, δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της Κρα­τι­κής Δού­μας, μετά την παρά­δο­ση Ουκρα­νών υπε­ρα­σπι­στών του χαλυ­βουρ­γεί­ου Αζοφ­στάλ της Μαριού­πο­λης στις ρωσι­κές δυνάμεις.

Η Μόσχα θεω­ρεί πως το τάγ­μα Αζόφ είναι ο κύριος αυτουρ­γός του καταγ­γελ­λό­με­νου από την Ρωσία ριζο­σπα­στι­κού αντι­ρω­σι­κού εθνι­κι­σμού στην Ουκρα­νία αλλά και ναζι­σμού και βαραί­νο­νται με πολ­λά εγκλή­μα­τα στις ρωσό­φω­νες περιο­χές. Ο Βιτσι­σλάβ Βολό­ντιν, προ­ε­δρος της Δού­μας, δήλω­σε πως τα μέλη του είναι «εγκλη­μα­τί­ες ναζί» που δεν πρέ­πει να περι­λη­φθούν στις ανταλ­λα­γές αιχ­μα­λώ­των. «Είναι εγκλη­μα­τί­ες πολέ­μου και πρέ­πει να κάνου­με τα πάντα για να τους οδη­γή­σου­με ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης», είπε.

Ο ιστό­το­πος της Δού­μας ανα­φέ­ρει ότι ζήτη­σε από τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές επι­τρο­πές άμυ­νας και ασφά­λειας να ετοι­μά­σουν οδη­γί­ες προς αυτό τον σκοπό.

Ρώσος εισαγγελέας ζητά να χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» το σύνταγμα Αζόφ

Το γρα­φείο του Γενι­κού Εισαγ­γε­λέα της Ρωσί­ας ζήτη­σε από το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο να ανα­γνω­ρί­σει το σύνταγ­μα Αζόφ της Ουκρα­νί­ας ως «τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση», μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax την Τρί­τη, επι­κα­λού­με­νο το υπ. Δικαιοσύνης.

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Ρωσί­ας έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να εκδι­κά­σει την υπό­θε­ση στις 26 Μαΐ­ου, ανα­φέ­ρει το Interfax.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο