Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραδόθηκαν στην Τουρκία οι δύο Τούρκοι στρατιωτικοί που συνελήφθησαν στον Έβρο

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το από­γευ­μα η παρά­δο­ση στην Τουρ­κία των 2 Τούρ­κων στρα­τιω­τι­κών οι οποί­οι εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα το πρωί εντός του ελλη­νι­κού εδά­φους, στην περιο­χή Φέρες του Έβρου.

Για το περι­στα­τι­κό το Γενι­κό Επι­τε­λείο Στρα­τού ανα­κοι­νώ­νει πως σήμε­ρα Κυρια­κή, γύρω στις 11:00, «στην περιο­χή Ευθύ­νης της 12ης Μηχα­νο­κί­νη­της Μεραρ­χί­ας Πεζι­κού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ), πλη­σί­ον του χωρί­ου Φέρες, 150 μέτρα περί­που από την οριο­γραμ­μή, εντός του ελλη­νι­κού εδά­φους, εντο­πί­στη­κε από ελλη­νι­κή περί­πο­λο, Τούρ­κος έφε­δρος υπα­ξιω­μα­τι­κός, φέρο­ντας τον ατο­μι­κό οπλι­σμό του άνευ πυρο­μα­χι­κών. Περί τις 14:00, εντο­πί­στη­κε στην ίδια περί­που περιο­χή και δεύ­τε­ρος Τούρ­κος στρα­τιω­τι­κός (Δόκι­μος Έφε­δρος Αξιω­μα­τι­κός), ο οποί­ος δεν έφε­ρε οπλι­σμό, ούτε πυρομαχικά.

Σε έγγρα­φη κατά­θε­σή τους προς τις ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές αρχές, ο μεν πρώ­τος, παρα­δέ­χθη­κε ότι χάθη­κε εντός του ελλη­νι­κού εδά­φους ο δε δεύ­τε­ρος, ότι βρι­σκό­ταν σε ανα­ζή­τη­ση του πρώ­του, εντός του ελλη­νι­κού εδά­φους. Στους 2 Τούρ­κους στρα­τιω­τι­κούς, έγι­ναν ιατρι­κές εξε­τά­σεις για να δια­πι­στω­θεί ότι είναι καλά στην υγεία τους. Δια­πι­στώ­θη­κε η υψη­λή ετοι­μό­τη­τα, η άμε­ση αντί­δρα­ση των ελλη­νι­κών τμη­μά­των προ­κά­λυ­ψης, καθώς και η σωστή λει­τουρ­γία του Συστή­μα­τος Διοί­κη­σης και Ελέγ­χου. Κατό­πιν επα­φής των Διοι­κη­τών Ταγ­μά­των Προ­κά­λυ­ψης, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η παρά­δο­ση των 2 στρα­τιω­τι­κών στην Τουρ­κία στις 18:30».

Όπως ανα­φέ­ρει το ΓΕΣ για το θέμα επι­κοι­νώ­νη­σαν ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας της Ελλά­δας Πάνος Καμ­μέ­νος και της Τουρ­κί­ας Χου­λου­σί Ακάρ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο