Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραδόθηκε ο νταής της Αργυρούπολης — «Ντρέπομαι που είσαι πατέρας μου, ελπίζω να σαπίσεις στη φυλακή»

Παρα­δό­θη­κε στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι, ο 46χρονος που κατη­γο­ρεί­ται ότι ξυλο­κό­πη­σε άγρια την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή τη 40χρονη σύντρο­φό του στην Αργυ­ρού­πο­λη και η οποία παρα­μέ­νει για νοση­λεία σε ΜΕΘ του «Ευαγ­γε­λι­σμού».

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, ο κατη­γο­ρού­με­νος κατη­γο­ρεί­ται για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας με πρό­θε­ση σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση, και μέχρι τώρα είχε εξα­φα­νι­στεί προ­κει­μέ­νου να μη συλ­λη­φθεί στα όρια του Αυτο­φώ­ρου. Ο 46χρονος δάσκα­λος πολε­μι­κών τεχνών ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θεί σήμε­ρα στον Εισαγγελέα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, ο κατη­γο­ρού­με­νος χτύ­πη­σε σε τέτοιο βαθ­μό την άτυ­χη γυναί­κα, μέσα στο δια­μέ­ρι­σμα της οδού Ολυ­μπί­ας, στην Αργυ­ρού­πο­λη, ώστε την άφη­σε αναί­σθη­τη και αμέ­σως τρά­πη­κε σε φυγή. Στη συνέ­χεια ενη­μέ­ρω­σε σχε­τι­κά συγ­γε­νι­κό πρό­σω­πο της γυναί­κας, το οποίο και ειδο­ποί­η­σε το ΕΚΑΒ.

«Ντρέπομαι που είσαι πατέρας μου, ελπίζω να σαπίσεις στη φυλακή»

Αμεί­λι­κτη και στο ύψος των περι­στά­σε­ων η κόρη του, 46χρονου άνδρα ο οποί­ος την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή χτύ­πη­σε βάναυ­σα τη σύντρο­φό του στην Αργυ­ρού­πο­λη, συγκλο­νί­ζει με τη στά­ση της στη βάρ­βα­ρη πρά­ξη του πατέ­ρα της.

Το νεα­ρό κορί­τσι ανέ­βα­σε μια φωτο­γρα­φία του πατέ­ρα της στον προ­σω­πι­κό της λογα­ρια­σμό στο instagram, εκφρά­ζο­ντας την οργή της για τον άνθρω­πο που την έφε­ρε στον κόσμο.

«Ντρέ­πο­μαι πολύ που αυτός ο άνθρω­πος είναι πατέ­ρας μου, ελπί­ζω να σαπί­σεις στη φυλα­κή», έγρα­ψε σε ανάρ­τη­σή της.

Στη φωτο­γρα­φία, μάλι­στα, υπάρ­χει και η λεζά­ντα: «Κοι­νο­ποι­ή­στε παντού για να βρε­θεί! Αυτό είναι το σκου­πί­δι της Αργυ­ρού­πο­λης που χτύ­πη­σε τη σύντρο­φό του, χαρο­πα­λεύ­ει η γυναί­κα με κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις, κινεί­ται με όχη­μα KAΙ χρώ­μα­τος ασημί».

Ο δρά­στης έχει κάνει τρεις γάμους και έχει ισά­ριθ­μα δια­ζύ­για, λόγω του επι­θε­τι­κού χαρα­κτή­ρα του ενώ απέ­κτη­σε και συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα παιδιά.

Είναι 46 ετών, γνώ­στης πολε­μι­κών τεχνών, με ιστο­ρι­κό βίας: πριν από έξι χρό­νια είχε μαχαι­ρώ­σει μια άλλη ‑ανή­λι­κη τότε- πρώ­ην σύντρο­φό του, με την οποία έχουν απο­κτή­σει ένα παι­δί, χωρίς και πάλι να συλ­λη­φθεί καθώς δεν είχε εντο­πι­στεί στο πλαί­σιο του αυτο­φώ­ρου. Και σε εκεί­νη την περί­πτω­ση, είχε σχη­μα­τι­στεί δικο­γρα­φία σε βάρος του.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο