Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραδόθηκε το μνημείο που θα στηθεί στην Μακρόνησο

Στο μηχα­νουρ­γείο του Δήμου Βασί­βα­γλη, που κατα­σκευά­στη­κε μεγά­λο μέρος του Μνη­μεί­ου που θα ανε­γερ­θεί στην Μακρό­νη­σο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα η τελε­τή παρά­δο­σης — παρα­λα­βής, παρου­σία αντι­προ­σω­πεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, της Επι­τρο­πής Κρί­σης καθώς και των μελών και φίλων του Κόμ­μα­τος που θα συμ­βά­λουν στην εγκα­τά­στα­ση του μνη­μεί­ου. Η Επι­τρο­πή Κρί­σης εξέ­τα­σε το έργο και δια­πί­στω­σε ότι είναι ολο­κλη­ρω­μέ­νο και πλη­ροί όλες τις αισθη­τι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις και τα κρι­τή­ρια που ορί­ζει η προ­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού. Το έργο παρα­δό­θη­κε στο ΚΚΕ, που εκπρο­σω­πή­θη­κε από τον Δημή­τρη Γόντι­κα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν όλες οι απα­ραί­τη­τες δια­δι­κα­σί­ες για την τοπο­θέ­τη­ση του μνη­μεί­ου στον χώρο που έχει ορισθεί.

mnimeio makronisou1

Ο γλύ­πτης Μάρ­κος Γεωρ­γι­λά­κης, που φιλο­τέ­χνη­σε το έργο, παρου­σί­α­σε, το έργο καθώς και τους συμ­βο­λι­σμούς τους οποί­ους θέλει να ανα­δεί­ξει. Όπως ανέ­φε­ρε «Το θέμα το γνώ­ρι­ζα πολύ καλύ­τε­ρα, αφορ­μή γι’ αυτό στά­θη­κε το γεγο­νός ότι και ο πατέ­ρας μου υπήρ­ξε εξό­ρι­στος στη Μακρό­νη­σο. Από μικρό παι­δί λοι­πόν και στο οικο­γε­νεια­κό μου περι­βάλ­λον, αλλά και γενι­κά στο χωριό μου, παρα­τη­ρού­σα τους Μακρο­νη­σιώ­τες, όπως τους έλε­γαν, έτσι η πρώ­τη μου “εικό­να” για τη Μακρό­νη­σο ήταν μέσω αυτών των ανθρώ­πων. Αργό­τε­ρα ενδια­φέρ­θη­κα, έψα­ξα, έμα­θα για όλη αυτή την ιστορία».

mnimeio makronisou

Για τον Μ. Γεωρ­γι­λά­κη ζητού­με­νο ήταν η «παρου­σία» των εξο­ρί­στων στο Μνη­μείο. «Δεν μπο­ρώ να αντι­λη­φθώ τη Μακρό­νη­σο χωρίς τους ανθρώ­πους της, χωρίς τους εξό­ρι­στους, που έζη­σαν, πόνε­σαν, βασα­νί­στη­καν στα χώμα­τά της», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Περι­γρά­φο­ντας το Μνη­μείο ο Μ. Γεωρ­γι­λά­κης ανα­φέ­ρει: «Σε αυτές τις σκέ­ψεις, γενι­κά, βασί­στη­κε η πρό­τα­σή μου για το μνη­μείο της Μακρο­νή­σου. Η γλυ­πτι­κή σύν­θε­ση περι­λαμ­βά­νει πέντε ανθρώ­πι­νες μορ­φές — σκιές, που ξεπρο­βάλ­λουν από τη γη της Μακρο­νή­σου. Οι πέντε αυτές μορ­φές και ο χώρος έδρα­σής τους, έτσι όπως έχει δια­μορ­φω­θεί, απο­τε­λούν μια ενιαία σύν­θε­ση. Είναι δε με τέτοιον τρό­πο δια­μορ­φω­μέ­νη, ώστε ο επι­σκέ­πτης να μπο­ρεί να κινη­θεί ανά­με­σα σ’ αυτές τις μορ­φές, να τις ακουμπήσει»

Στο πλευ­ρό αυτών των 5 φιγού­ρων, υπήρ­χε και η μήτρα από την οποία βγή­καν. Όπως ανέ­φε­ρε ο γλύ­πτης, επε­ξερ­γα­ζό­με­νος την σύν­θε­ση και σκε­πτό­με­νος ότι η Μακρό­νη­σος «είναι μια ζωντα­νή ιστο­ρία, είναι μια μήτρα που γεν­νά πρά­μα­τα, προ­βλη­μα­τί­ζει συγκι­νεί και γεν­νά νέους αγω­νι­στές, έτσι και η μήτρα των φιγού­ρων, θα θαφτεί στο χώμα της Μακρο­νή­σου κάτω από το μνημείο».

Κλεί­νο­ντας ο γλύ­πτης ανέ­φε­ρε ότι όλο αυτό το έργο δεν θα μπο­ρού­σε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί χωρίς την αμέ­ρι­στη βοή­θεια του Δήμου Βασί­βα­γλη καθώς και όλων των εργα­τών και των μαστό­ρων του μηχανουργείου.

mnimeio makronisou2

Στην συνέ­χεια ο Μπά­μπης Δαρα­δή­μος, από την Επι­τρο­πή Κρί­σης, ανέ­φε­ρε ότι «αυτή την στιγ­μή μπο­ρού­με να αντι­λη­φθού­με το 60% του πώς θα είναι αυτή η σύν­θε­ση, καθώς η ολο­κλή­ρω­ση του έργου συνε­πά­γε­ται την σχέ­ση του με τον περι­βάλ­λο­ντα χώρο, τις αντα­να­κλά­σεις του ήλιου κλπ».

Όπως ανέ­φε­ρε, το σημείο που επι­λέ­χθη­κε να στη­θεί το μνη­μείο, είναι και από ιστο­ρι­κής πλευ­ράς σημα­ντι­κό καθώς από πίσω υπάρ­χουν ερεί­πια κτι­σμά­των και δεξιά, η δια­βό­η­τη χαρά­δρα, τόπος βασα­νι­σμού και εκτελέσεων.

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης σε όλη την δια­δι­κα­σία που ακο­λού­θη­σε το Κόμ­μα για την φιλο­τέ­χνη­ση και εγκα­τά­στα­ση των μνη­μεί­ων, ξεκι­νώ­ντας από την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του Πανελ­λή­νιου Καλ­λι­τε­χνι­κού δια­γω­νι­σμού την έκθε­ση των μακε­τών, αλλά και την ίδια την δια­δι­κα­σία της εγκα­τά­στα­σης, σημειώ­νο­ντας ότι είναι μια φανε­ρή από­δει­ξη του πώς το ΚΚΕ αντι­με­τω­πί­ζει την τέχνη.

mnimeio makronisou3

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας εκ μέρους του Κόμ­μα­τος, τόνι­σε την ανά­γκη να ασκη­θούν πιέ­σεις στους κυβερ­νώ­ντες για­τί υπάρ­χουν εκκρε­μό­τη­τες για την ολο­κλή­ρω­ση των έργων πρό­σβα­σης και συντή­ρη­σης των χώρων στο νησί και σημεί­ω­σε ότι από εδώ και μπρος το ΚΚΕ θα οργα­νώ­σει την εκδή­λω­ση για τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου. Έκλει­σε την ανα­φο­ρά του ευχα­ρι­στώ­ντας «όλους σας, για την συνει­σφο­ρά σας, τον καλ­λι­τέ­χνη, την κρι­τι­κή επι­τρο­πή, τους εργα­ζό­με­νους και όλους τους φίλους και συντρό­φους που βοήθησαν».

Η τελε­τή παρά­δο­σης και παρα­λα­βής του μνη­μεί­ου έλη­ξε με την αντι­προ­σω­πεία του Κόμ­μα­τος, τον καλ­λι­τέ­χνη και όλους του εργά­τες που συνέ­βαλ­λαν στην δημιουρ­γία του μνη­μεί­ου, να μοι­ρά­ζο­νται ένα ποτή­ρι κρασί.

markos georgilakis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο