Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκαν Στ. Παπασταύρου και Γ. Μπρατάκος μετά τη «φιλική συνάντηση» με τον Β. Μαρινάκη

Παραι­τή­θη­καν ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, Σταύ­ρος Παπα­σταύ­ρου και ο υφυ­πουρ­γός παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ, Γιάν­νης Μπρατάκος.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου Τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού υπέ­βα­λαν πριν λίγο τις παραι­τή­σεις τους στον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσοτάκη.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός, από πλευ­ράς του, έκα­νε απο­δε­κτές τις παραι­τή­σεις τους και τους ευχα­ρί­στη­σε για τη συνεργασία.

Κυβερ­νη­τι­κές πηγές έλε­γαν πως η παραί­τη­σή τους ήλθε μετά από συμ­με­το­χή τους σε κοι­νω­νι­κή εκδή­λω­ση η οποία έστει­λε το λάθος μήνυ­μα για την κυβέρνηση.

Οι δύο παραι­τη­θέ­ντες υπουρ­γοί συνα­ντή­θη­καν την Κυρια­κή με τον επι­χει­ρη­μα­τία Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη, στο σπί­τι του εφο­πλι­στή στο Παλαιό Ψυχι­κό. Την σχε­τι­κή πλη­ρο­φο­ρία για την συνά­ντη­ση επι­βε­βαί­ω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Παύ­λος Μαρι­νά­κης, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την ως «φιλι­κή συνάντηση».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο