Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκε από την ηγεσία της ΛΑΕ ο Π. Λαφαζάνης

Την παραί­τη­σή του από τη θέση του γραμ­μα­τέα του Πολι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΛΑ.Ε και της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Αρι­στε­ρού Ρεύ­μα­τος υπέ­βα­λε ο Πανα­γιώ­της Λαφαζάνης.

Στην ειση­γη­τι­κή παρέμ­βα­ση του προς την Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του Αρι­στε­ρού Ρεύ­μα­τος της ΛΑ.Ε, ο κ. Λαφα­ζά­νης είπε μετα­ξύ άλλων: «ανα­λαμ­βά­νο­ντας τις ευθύ­νες μου, κυρί­ως για όσα δεν επι­χεί­ρη­σα να ανα­τρέ­ψω στην πορεία μας, λόγω των αντι­στά­σε­ων και των συγκρού­σε­ων που θα επέ­φε­ραν, επι­λο­γές, υπο­βάλ­λω την παραί­τη­σή μου από την θέση του Γραμ­μα­τέα του Π.Σ. της ΛΑ.Ε και της Κ.Ε. του Αρι­στε­ρού Ρεύματος».

«Δεν θέλω σε καμιά περί­πτω­ση πέρα από το πρό­βλη­μα της ήττας να προ­στε­θεί και ένα άλλο ζήτη­μα διχα­σμού στις γραμ­μές μας», σημεί­ω­σε ο Π.Λαφαζάνης προ­σθέ­το­ντας πως «αυτήν την ώρα η ΛΑ.Ε χρειά­ζε­ται μια ευρύ­τα­τη πρω­το­βου­λία εκλο­γι­κών συνερ­γα­σιών που θα απευ­θύ­νε­ται σε όλες ανε­ξαι­ρέ­τως τις δυνά­μεις, χωρίς δια­κρί­σεις, απο­κλει­σμούς και αγκυ­λώ­σεις, που αντι­τάσ­σο­νται στο νέο κατα­στρο­φι­κό διπο­λι­σμό, την λιτό­τη­τα και την ακροδεξιά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο