Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκε ο Δ. Τσακνής από την ΕΡΤ — Έληξε η «Σύμβασις αορίστου χρόνου»;

Την παραί­τη­σή του υπέ­βα­λε σε συνά­ντη­ση του με τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα, ο πρό­ε­δρος της ΕΡΤ Διο­νύ­σης Τσακνής.

Σύμ­φω­να με την είδη­ση, ο αρμό­διος υπουρ­γός Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Ενη­μέ­ρω­σης Νίκος Παπ­πάς προ­σπά­θη­σε να αλλά­ξει γνώ­μη στην από­φα­ση του πρώ­ην προ­έ­δρου της ΕΡΤ.

Ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής, σύμ­φω­να με ό,τι κυκλο­φο­ρού­σε στην πιά­τσα, όσο και­ρό ήταν στην προ­ε­δρεία της ΕΡΤ απλώς …υπέ­γρα­φε μη έχο­ντας καμία αρμο­διό­τη­τα. Ήταν το αρι­στε­ρό άλλο­θι της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ_ΑΝΕΛ, με γενι­κό κου­μα­ντα­δό­ρο τον Λάμπη Ταγ­μα­τάρ­χη και τώρα τον κ. Κωστόπουλο.

Εμείς αντί άλλου σχο­λί­ου θα του αφιε­ρώ­σου­με το «Σύμ­βα­σις αορί­στου χρόνου»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο