Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμαντ Σταγέχ

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής, Μοχά­μαντ Στα­γέχ, ανα­κοί­νω­σε τη Δευ­τέ­ρα ότι υπέ­βα­λε επί­ση­μα την παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­σής του στον Πρό­ε­δρο Μαχ­μούντ Αμπάς.

«Υπέ­βα­λα την παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­σης στον Πρό­ε­δρο Μαχ­μούντ Αμπάς στις 20 Φεβρουα­ρί­ου 2024 και σήμε­ρα την υπο­βάλ­λω εγγρά­φως», δήλω­σε.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός εξή­γη­σε στην αρχή της εβδο­μα­διαί­ας συνε­δρί­α­σης του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στην πόλη της Ραμά­λα ότι «αυτή η από­φα­ση έρχε­ται υπό το φως των πολι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων, της ασφά­λειας και των οικο­νο­μι­κών εξε­λί­ξε­ων που σχε­τί­ζο­νται με την επί­θε­ση κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού στη Λωρί­δα της Γάζας και την πρω­το­φα­νή κλι­μά­κω­ση στη Δυτι­κή Όχθη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της πόλης της Ιερουσαλήμ».

«Έρχε­ται υπό το φως του τι αντι­με­τω­πί­ζει ο παλαι­στι­νια­κός λαός, η παλαι­στι­νια­κή μας υπό­θε­ση και το πολι­τι­κό μας σύστη­μα από μια άγρια ​​και άνευ προη­γου­μέ­νου επί­θε­ση, γενο­κτο­νία, από­πει­ρες ανα­γκα­στι­κού εκτο­πι­σμού, λιμο­κτο­νία στη Γάζα, εντα­τι­κο­ποί­η­ση της αποι­κιο­κρα­τί­ας, τρο­μο­κρα­τία αποι­κι­στών και επα­νει­λημ­μέ­νες εισβο­λές στη Γάζα. στρα­τό­πε­δα, χωριά και πόλεις στην Ιερου­σα­λήμ και τη Δυτι­κή Όχθη, η εκ νέου κατο­χή της, ο άνευ προη­γου­μέ­νου οικο­νο­μι­κός στραγ­γα­λι­σμός, οι προ­σπά­θειες εκκα­θά­ρι­σης της Υπη­ρε­σί­ας Αρω­γής και Έργων των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τους Πρό­σφυ­γες, η άρνη­ση όλων των υπο­γε­γραμ­μέ­νων συμ­φω­νιών, η στα­δια­κή προ­σάρ­τη­ση παλαι­στι­νια­κών εδα­φών και η προ­σπά­θεια κάνουν την Παλαι­στι­νια­κή Εθνι­κή Αρχή μια διοι­κη­τι­κή αρχή ασφα­λεί­ας χωρίς πολι­τι­κό περιε­χό­με­νο», πρόσθεσε.

«Θα παρα­μεί­νου­με σε αντι­πα­ρά­θε­ση με την κατο­χή και η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή θα συνε­χί­σει να αγω­νί­ζε­ται για την εγκα­θί­δρυ­ση του κρά­τους στα εδά­φη της Παλαι­στί­νης», είπε ο Σταγέχ.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο