Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής

Με ανα­κοί­νω­ση του, ο Κώστας Αχ. Καρα­μαν­λής γνω­στο­ποί­η­σε την παραί­τη­σή του από την θεση του υπουρ­γού Υπο­δο­μών Μετα­φο­ρών, έπει­τα από το πολύ­νε­κρο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη που κόστι­σε τη ζωή σε δεκά­δες ανθρώπους.

«Είναι αυτό που νιώ­θω καθή­κον μου να πρά­ξω», σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων, στη δήλω­σή του ο Κ. Καρα­μαν­λής, θέτο­ντας την παραί­τη­σή του στην διά­θε­ση του πρωθυπουργού.

Τρα­γω­δία στα Τέμπη, έγκλη­μα ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΣΚ Σιδη­ρο­δρο­μι­κών: Στις 7 Φλε­βά­ρη έκρουε τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για «το δυστύ­χη­μα που έρχεται»!!!

Δυστύ­χη­μα στα Τέμπη: Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» που έγι­νε ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση με κέρ­δη εκατ. ευρώ!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο