Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρακαταθήκη για τους Χαϊδαριώτες το έργο του Μιχάλη Σελέκου που φεύγει με το κεφάλι ψηλά

«Ίσως αδι­κή­σα­με και τον εαυ­τό μας για­τί δεν προ­βά­λα­με το έργο μας» μας είπε ένα μεση­μέ­ρι στο δημαρ­χείο στο Χαϊ­δά­ρι ο Μιχά­λης Σελέ­κος. Μελη­μα του οι ανά­γκες του Δήμου και των συμπο­λι­τών του. Μακριά από τη λογι­κή των εντυ­πώ­σε­ων. Επι­κε­ντρω­μέ­νος στην ουσία και στα προ­βλή­μα­τα και κόντα στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που ορέ­γο­νται την παρα­λια­κή ζώνη και το χώρο της Δημοτικ΄ςη Βιβλιο­θή­κης μετα­ξύ άλλων.

Έδω­σε μάχη μέχρι τέλους, με το κεφά­λι ψήλα. Το έργο του παρα­κα­τα­θή­κη για τους Χαδα­ριώ­τες. Ο Μιχά­λης Σελέ­κος ήταν και θα είναι κοντά τους. Το ΚΚΕ , μέλος του οποί­ου είναι ο Μιχά­λης Σελέ­κος, υπε­ρα­σπι­στής των συμ­φε­ρό­ντων του λαού.

Ο Μιχά­λης Σελέ­κος, από θέση αντι­πο­λί­τευ­σης πλέ­ον θα δώσει τη μάχη για τις Λαϊ­κές ανά­γκες, μαζί με τους άλλους συμ­βού­λους της Λαϊ­κής Συσπείρωσης.

 

foto10

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο