Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρακολουθήσεις: Ο Γ. Κατρούγκαλος ή δεν θυμάται ή δεν θέλει να θυμάται

«Δεν διε­ρευ­νή­σα­με καταγ­γε­λί­ες για υπο­κλο­πές επί ΣΥΡΙΖΑ για­τί δεν υπήρ­χαν αδιά­σει­στα στοιχεία».

Αυτό απά­ντη­σε χτες σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση ο Γ. Κατρού­γκα­λος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν του ζητή­θη­κε από δημο­σιο­γρά­φο να αιτιο­λο­γή­σει για­τί δεν έγι­ναν έρευ­νες επί των ημε­ρών τους, παρά το γεγο­νός ότι υπήρ­χαν καταγ­γε­λί­ες, ειδι­κά από το ΚΚΕ, που επα­νει­λημ­μέ­να και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να ανέ­δει­ξε το θέμα των συνα­κρο­ά­σε­ων — υπο­κλο­πών στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της ΚΕ του Κόμ­μα­τος από τον Δεκέμ­βρη του 2016, όταν δηλα­δή στην κυβέρ­νη­ση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.

Φαί­νε­ται ότι ο Γ. Κατρού­γκα­λος ή δεν θυμά­ται ή δεν θέλει να θυμά­ται. Μάλ­λον το δεύ­τε­ρο ισχύ­ει, για­τί οι ευθύ­νες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως στη συνέ­χεια και της ΝΔ, είναι τερά­στιες για το «κου­κού­λω­μα» της υπό­θε­σης. Για να δού­με λοι­πόν: Είχε ή δεν είχε «αδιά­σει­στα στοι­χεία» η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και οι κρα­τι­κοί φορείς για τις υπο­κλο­πές — συνα­κρο­ά­σεις στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό;

Για την ιστο­ρία, ας θυμη­θού­με μερι­κά από τα στοι­χεία που είχε «στο πιά­το» η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως ποτέ να δώσει ουσια­στι­κές απαντήσεις…

Μπαλάκι ευθυνών

1. Για τα πρώ­τα κρού­σμα­τα (2016, 2017), σε δημο­σιεύ­μα­τα του «Ριζο­σπά­στη» επι­ση­μαί­νο­νταν η πολύ μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση στις έρευ­νες, το μπα­λά­κι των ευθυ­νών που πήγαι­νε από τη μία αρχή στην άλλη, ενώ υπήρ­χαν πολ­λά σημα­ντι­κά στοι­χεία. Μετα­ξύ άλλων, σημειω­νό­ταν η ύπαρ­ξη 2 κλή­σε­ων από το εξω­τε­ρι­κό και μέσω στα­θε­ρού δικτύ­ου, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι σε περί­πτω­ση που και αυτά τα συγκε­κρι­μέ­να τηλε­φω­νή­μα­τα έχουν υπο­στεί παρα­ποί­η­ση προ­έ­λευ­σης, τότε είναι βέβαιο ότι το «χέρι» που κινεί τις συνα­κρο­ά­σεις δεν είναι ένας απλός ιδιώ­της, αλλά κέντρο με ανα­βαθ­μι­σμέ­νη τεχνο­γνω­σία και μέσα… Ομως, δεν ελέγ­χθη­κε ουσια­στι­κά τίπο­τα από όλα αυτά. Περί­ερ­γα πράγ­μα­τα, αν ανα­λο­γι­στεί κανείς την ευαι­σθη­σία και την ταχύ­τη­τα που δεί­χνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπό­θε­ση Ανδρουλάκη…

2. Απο­κά­λυ­ψε ο «Ριζο­σπά­στης» ότι, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, λίγες μέρες μετά την πρώ­τη καταγ­γε­λία του ΚΚΕ, τον Δεκέμ­βρη του 2016, άγνω­στο πρό­σω­πο επι­κοι­νώ­νη­σε με την ΑΔΑΕ και είπε πως είναι ο «φυσι­κός αυτουρ­γός» των παρεμ­βά­σε­ων στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο του ΚΚΕ! Και πάλι όμως δεν πήρε το ΚΚΕ καμία απά­ντη­ση επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ. Τα ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν είναι αμεί­λι­κτα και αφο­ρούν και τον ΣΥΡΙΖΑ: Αλη­θεύ­ει ότι υπήρ­ξε τέτοιο τηλε­φω­νι­κό ή ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα στα γρα­φεία της ΑΔΑΕ, από πρό­σω­πο που παρου­σιά­στη­κε ως «αυτουρ­γός» των τηλε­φω­νι­κών συνα­κρο­ά­σε­ων; Αν ναι, τι ακρι­βώς έκα­νε η ΑΔΑΕ; Ερεύ­νη­σε η ίδια αυτό το σοβα­ρό στοι­χείο; Πώς το αξιο­ποί­η­σε; Το περιέ­λα­βε στις εκθέ­σεις και τα πορί­σμα­τά της και πώς το αξιο­λό­γη­σε; Η Κρα­τι­κή Ασφά­λεια, που με εντο­λή εισαγ­γε­λέα διε­ρεύ­νη­σε την υπό­θε­ση, τι έρευ­να ακρι­βώς έκα­νε γι’ αυτό το σημα­ντι­κό στοι­χείο και μέχρι ποιο σημείο έφτα­σε; Συνερ­γά­στη­κε με τη Δίω­ξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος και ποια ήταν τα απο­τε­λέ­σμα­τα; Τελι­κά, οι κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες «αδυ­να­τούν» να ανα­κα­λύ­ψουν τα πρό­σω­πα πίσω από τέτοιες ενέρ­γειες; Και γι’ αυτό το θέμα δεν έχει δοθεί καμία απο­λύ­τως απά­ντη­ση, γεγο­νός που δημιουρ­γεί εύλο­γα ερωτήματα…

3. Η Αρχή Δια­σφά­λι­σης του Απορ­ρή­του των Επι­κοι­νω­νιών (ΑΔΑΕ), που διε­ξή­γα­γε έλεγ­χο για την καταγ­γε­λία των πρώ­των κρου­σμά­των των συνα­κρο­ά­σε­ων από το 2016, στην έκθε­σή της κατέ­γρα­φε ανά­με­σα σε άλλα πως υπήρ­χαν κλή­σεις μέσω τηλε­φω­νι­κού δικτύ­ου από το εξω­τε­ρι­κό, καθώς και κλή­σεις χωρίς από­κρυ­ψη. Ομως, η Κρα­τι­κή Ασφά­λεια φέρε­ται να χαρα­κτη­ρί­ζει όλες τις κλή­σεις σαν να έγι­ναν με από­κρυ­ψη. Παρα­μέ­νει ακό­μα το εύλο­γο ερώ­τη­μα ανα­πά­ντη­το: Τελι­κά η Κρα­τι­κή Ασφά­λεια εξέ­τα­σε όλες τις κλή­σεις και με τι τρό­πο; Αν δει κανείς τις δυνα­τό­τη­τες και το εύρος του πεδί­ου των ερευ­νών που μπο­ρεί να κάνει η ΑΔΑΕ, πραγ­μα­τι­κά θα απο­ρή­σει για­τί η ίδια η ΑΔΑΕ δεν μπο­ρού­σε να βρει αυτούς τους αριθ­μούς και τους υπαί­τιους, να συμ­βά­λει στην επί­σπευ­ση και τη βαθύ­τε­ρη έρευ­να, αντί να «σηκώ­νει τα χέρια ψηλά».

Αναπάντητα…

- Τα ερω­τή­μα­τα του «Ριζο­σπά­στη» για τους ελέγ­χους που έκα­νε η ΑΔΑΕ επί ΣΥΡΙΖΑ επί­σης δεν έχουν απα­ντη­θεί ακό­μα. Για­τί το ζήτη­μα δεν είναι αν έγι­νε οποιοσ­δή­πο­τε έλεγ­χος στους τηλε­φω­νι­κούς παρό­χους (ΟΤΕ κ.λπ.), αλλά αν ο έλεγ­χος ήταν ουσια­στι­κός. Τι είδους έλεγ­χος έγι­νε, σε τι έκτα­ση και τι βάθος.

Για παρά­δειγ­μα: Η ΑΔΑΕ έλεγ­ξε όλες τις εγκα­τα­στά­σεις, όλα τα συστή­μα­τα και υπο­συ­στή­μα­τα του παρό­χου και τα αρχεία πρό­σβα­σης σε αυτά, και ποια ακρι­βώς ανα­λυ­τι­κά; Εκα­νε η ίδια, μέσω της αρμό­διας ομά­δας της, έλεγ­χο όπου χρεια­ζό­ταν, ή ζήτη­σε από τους παρό­χους στοι­χεία και πλη­ρο­φο­ρί­ες και αρκέ­στη­κε σε όσα ο κάθε πάρο­χος της έδω­σε; Και πώς θεω­ρού­νται «αρκε­τά» από τις αρμό­διες αρχές στοι­χεία που είναι προ­φα­νές ότι είναι ελλι­πή; Καμία απά­ντη­ση δεν πήρε το ΚΚΕ επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτά τα ζητήματα.

- Ο «Ριζο­σπά­στης» είχε γρά­ψει τότε ότι οι υπη­ρε­σί­ες του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού πολύ συχνά αξιο­ποιούν μια πρα­κτι­κή παρα­κο­λου­θή­σε­ων, επι­κα­λού­με­νες διά­φο­ρους λόγους. Ονο­μά­ζε­ται «νόμι­μη συνα­κρό­α­ση». Και μάλι­στα υπάρ­χουν ειδι­κά συστή­μα­τα «νόμι­μης συνα­κρό­α­σης». Πηγές που γνω­ρί­ζουν καλά αυτά τα θέμα­τα έχουν ανα­φέ­ρει στον «Ριζο­σπά­στη» ότι «συνα­κρο­ά­σεις γίνο­νται και παρά­νο­μα», με την έννοια ότι δεν έχει προη­γη­θεί η απα­ραί­τη­τη δικα­στι­κή διάταξη.

Και εδώ παρα­μέ­νουν κρί­σι­μα ερω­τή­μα­τα που δεν έχουν απα­ντη­θεί: Εγι­νε επι­τό­πιος ή άλλου είδους έλεγ­χος στα συστή­μα­τα «νόμι­μης συνα­κρό­α­σης», τόσο του παρό­χου όσο και των αρμό­διων κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών; Ελεγ­ξε η ΑΔΑΕ τα αρχεία πρό­σβα­σης των σχε­τι­κών συστη­μά­των συνα­κρο­ά­σε­ων που τηρού­νται στις κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες; Τι προ­έ­κυ­ψε από όλα αυτά;

Αυτά είναι μόνο μερι­κά από τα στοι­χεία που είχε στα χέρια της η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν διε­ρευ­νή­θη­καν ποτέ. Ας μην κάνουν λοι­πόν ο Κατρού­γκα­λος και τα στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ «την πάπια» όταν τους ρωτούν για την υπό­θε­ση. Εχουν βρεγ­μέ­νη τη φωλιά τους, όπως βέβαια και η ΝΔ…

Πηγή: «Ριζο­σπά­στης»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο