Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρακολουθήσεις: Συνεχίζονται οι εξελίξεις και οι αντιδράσεις — Τα δεδομένα που πυροδότησαν τις εξελίξεις

Συνε­χί­ζο­νται οι εξε­λί­ξεις και οι αντι­δρά­σεις σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση των παρα­κο­λου­θή­σε­ων παρά τις χθε­σι­νές παραι­τή­σεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του Πρω­θυ­πουρ­γού Γρη­γό­ρη Δημη­τριά­δη και του Διοι­κη­τή της ΕΥΠ, Πανα­γιώ­τη Κοντο­λέ­ω­ντα, οι οποί­ες κάθε άλλο παρά ικα­νο­ποί­η­σαν τα κόμ­μα­τα της αντιπολίτευσης΄.

Σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κές πηγές, για την υπό­θε­ση ανα­μέ­νε­ται να τοπο­θε­τη­θεί με δήλω­σή του τη Δευ­τέ­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσοτάκης.

Η κυβέρ­νη­ση, όπως ανέ­φε­ρε χθες ο εκπρό­σω­πος της, Γιάν­νης Οικο­νό­μου, απα­ντά θετι­κά τόσο στη συγκρό­τη­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για το θέμα των υπο­κλο­πών όσο και στην εκ νέου σύγκλη­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής που ζήτη­σε ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεν πέρα­σαν ώρες από την ανα­κοί­νω­ση του Μαξί­μου ότι τη Δευ­τέ­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός θα κάνει δήλω­ση σχε­τι­κά με το σκάν­δα­λο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων, και ενώ σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, έχει δηλώ­σει ότι «οφεί­λει μια συγ­γνώ­μη» στον Νίκο Ανδρου­λά­κη», η Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη, που δια­μη­νύ­ει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι οι παραι­τή­σεις Δημη­τριά­δη-Κοντο­λέ­ο­ντος δεν μπο­ρούν να απο­σεί­σουν τις ευθύ­νες του πρω­θυ­πουρ­γού και πολι­τι­κού προϊ­στα­μέ­νου τους, εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία ασκεί σφο­δρή επί­θε­ση κατά της κυβέρ­νη­σης. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνη­μα Αλλα­γής καταγ­γέλ­λει «άθλια προ­πα­γάν­δα» και διαρ­ροή πλη­ρο­φο­ριών. Και σημειώ­νει ότι «απο­δει­κνύ­ε­ται στην πρά­ξη ότι η Κυβέρ­νη­ση των Άρι­στων του κ. Μητσο­τά­κη είναι μια κυβέρ­νη­ση επικίνδυνη».

Εν τω μετα­ξύ για το θέμα συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα η Πολι­τι­κή Γραμ­μα­τεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στην ανα­κοί­νω­σή της σημειώ­νει πως «αν κάποιος οφεί­λει να παραι­τη­θεί για τη προ­φα­νή δημο­κρα­τι­κή εκτρο­πή, αυτός δεν είναι ο διοι­κη­τής της ΕΥΠ ούτε ο αντ’ αυτού του πρω­θυ­πουρ­γού, αλλά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανα­φέ­ρει ότι θεω­ρεί αυτο­νό­η­τη τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής από την παρού­σα Βου­λή και δεσμεύ­ε­ται παράλ­λη­λα και για τη διε­νέρ­γεια προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής «από την επό­με­νη Βου­λή με προ­ο­δευ­τι­κή πλειοψηφία»…

Επί­σης, «δεσμεύ­ε­ται για την αλλα­γή της νομο­θε­σί­ας σχε­τι­κά με την ΕΥΠ, με σκο­πό την απο­μά­κρυν­σή της από το Πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο και την ανά­θε­ση της επο­πτεί­ας της σε δια­κομ­μα­τι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή», χωρίς φυσι­κά να θίγει ούτε στο ελά­χι­στο το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που όλες οι κυβερ­νή­σεις δια­μόρ­φω­σαν και δια­τή­ρη­σαν και το οποίο διευ­κο­λύ­νει τέτοιου είδους πρακτικές.

Την ίδια ώρα, η «Καθη­με­ρι­νή» επι­κα­λεί­ται πλη­ρο­φο­ρί­ες σύμ­φω­να με τις οποί­ες οι χώρες από τις υπη­ρε­σί­ες των οποί­ων προ­ήλ­θαν τα αιτή­μα­τα προς την ΕΥΠ για παρα­κο­λού­θη­ση των τηλε­πι­κοι­νω­νιών του Ν. Ανδρου­λά­κη είναι η Ουκρα­νία και η Αρμε­νία. Το ίδιο δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει ότι η διά­τα­ξη για την άρση απορ­ρή­του στο τηλέ­φω­νο του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ υπε­γρά­φη τον Σεπτέμ­βριο του 2021.

Επί­σης, πρέ­πει να σημειω­θεί ότι το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι ποι­νι­κή προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση θα διε­νερ­γή­σει προ­σω­πι­κά ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ισί­δω­ρος Ντο­γιά­κος για το σκάν­δα­λο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων. Σύμ­φω­να με εισαγ­γε­λι­κές πηγές, η έρευ­να δεν θα αφο­ρά αυτές καθαυ­τές τις καταγ­γε­λί­ες του Νίκου Ανδρου­λά­κη και του Θανά­ση Κου­κά­κη, αλλά τη διαρ­ροή στοι­χεί­ων που περιέ­χο­νται σε άκρως απόρ­ρη­τα κρα­τι­κά έγγρα­φα που αφο­ρούν «τη δια­δι­κα­σία άρσε­ως του απορ­ρή­του των επι­κοι­νω­νιών επί θεμά­των, που άπτο­νται της εθνι­κής ασφά­λειας της χώρας».

Τα δεδομένα που πυροδότησαν τις εξελίξεις στην υπόθεση

Σύμ­φω­να με την «Καθη­με­ρι­νή»: «Την Τετάρ­τη 3 Αυγού­στου, λίγες ημέ­ρες μετά τη δημο­σιο­ποί­η­ση της από­πει­ρας παγί­δευ­σης του τηλε­φώ­νου του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρου­λά­κη με το παρά­νο­μο λογι­σμι­κό Predator, συνε­δρί­α­σε η ολο­μέ­λεια της Αρχής Δια­σφά­λι­σης Απορ­ρή­του Επι­κοι­νω­νιών (ΑΔΑΕ).

Στη συνε­δρί­α­ση εκεί­νη απο­φα­σί­στη­κε να συγκρο­τη­θεί μια επι­τρο­πή που θα ανα­λάμ­βα­νε να διε­ρευ­νή­σει τη δημό­σια καταγ­γε­λία του κ. Ανδρου­λά­κη. Επρό­κει­το για μια αντα­να­κλα­στι­κή κίνη­ση για την οποία ούτε τα ίδια τα στε­λέ­χη της Αρχής έτρε­φαν μεγά­λες προσ­δο­κί­ες. Ο έλεγ­χος της ΑΔΑΕ, εξάλ­λου, θα γινό­ταν στον τηλε­πι­κοι­νω­νια­κό πάρο­χο του κ. Ανδρου­λά­κη, όπου λογι­σμι­κά παρα­κο­λού­θη­σης όπως το Predator δεν αφή­νουν ίχνη.

Οι ελεγ­κτές της Αρχής, πάντως, την επό­με­νη μέρα μετέ­βη­σαν στην εται­ρεία κινη­τής τηλε­φω­νί­ας Wind, από όπου ζήτη­σαν και πήραν στοι­χεία που αφο­ρού­σαν την τηλε­φω­νι­κή σύν­δε­ση του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ. Οσα προ­έ­κυ­ψαν από την επε­ξερ­γα­σία των δεδο­μέ­νων ήταν αυτά που πυρο­δό­τη­σαν τις εξε­λί­ξεις. Κι αυτό διό­τι δια­πι­στώ­θη­κε ότι για το κινη­τό του κ. Ανδρου­λά­κη είχε ενερ­γο­ποι­η­θεί δια­δι­κα­σία άρσης απορ­ρή­του από την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών. Η ίδια η ΕΥΠ, δηλα­δή, παρα­κο­λου­θού­σε το τηλέ­φω­νο του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ κάνο­ντας χρή­ση του συστή­μα­τος «νόμι­μης συνα­κρό­α­σης». Για την άρση του απορ­ρή­του είχε υπο­γρα­φεί διά­τα­ξη από την εισαγ­γε­λέα που επο­πτεύ­ει την ΕΥΠ, Βασι­λι­κή Βλά­χου. Για τον λόγο αυτόν, η κ. Βλά­χου συνα­ντή­θη­κε με τον εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου Ισί­δω­ρο Ντο­γιά­κο, το μεση­μέ­ρι της Παρασκευής.

Για τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας ενη­με­ρώ­θη­κε το Μέγα­ρο Μαξί­μου και ο ίδιος ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης και αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης ζητή­θη­καν οι παραι­τή­σεις του γενι­κού γραμ­μα­τέα του πρω­θυ­πουρ­γού Γρη­γό­ρη Δημη­τριά­δη (είχε υπ’ ευθύ­νη του την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών) και του ίδιου του διοι­κη­τή της ΕΥΠ Πανα­γιώ­τη Κοντο­λέ­ο­ντος. Οι σχε­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις έγι­ναν χθες το πρωί. Σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κές πηγές, για την παρα­κο­λού­θη­ση του κινη­τού τηλε­φώ­νου του κ. Ανδρου­λά­κη μέσω του συστή­μα­τος νόμι­μων συνα­κρο­ά­σε­ων της ΕΥΠ δεν είχε ενη­με­ρω­θεί το Μέγα­ρο Μαξί­μου. Οι ίδιες πηγές ενη­μέ­ρω­σης ανέ­φε­ραν ότι το βρά­δυ της Πέμ­πτης κλή­θη­κε να παρά­σχει εξη­γή­σεις σε ανώ­τα­το κυβερ­νη­τι­κό επί­πε­δο ο διοι­κη­τής της Υπη­ρε­σί­ας, Πανα­γιώ­της Κοντο­λέ­ων. Ο τελευ­ταί­ος φέρε­ται να επι­κα­λέ­στη­κε ότι η παρα­κο­λού­θη­ση του κ. Ανδρου­λά­κη έγι­νε κατό­πιν αιτή­μα­τος ξένων αρχών, με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες να ανα­φέ­ρουν ότι την άρση απορ­ρή­του στο κινη­τό του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ ζήτη­σαν οι υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών της Ουκρα­νί­ας και της Αρμε­νί­ας. Κάποιες άλλες πηγές ενη­μέ­ρω­σης σημεί­ω­ναν ότι το ενδια­φέ­ρον των ξένων υπη­ρε­σιών και κατ’ επέ­κτα­ση και της ΕΥΠ είχε κεντρί­σει η συμ­με­το­χή του κ. Ανδρου­λά­κη σε επι­τρο­πή του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με αντι­κεί­με­νο εμπο­ρι­κές σχέ­σεις της Ενω­σης με την Κίνα.

Η διά­τα­ξη για την άρση απορ­ρή­του στο τηλέ­φω­νο του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ υπε­γρά­φη τον Σεπτέμ­βριο του 2021, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, δηλα­δή την ίδια περί­ο­δο που έγι­νε προ­σπά­θεια παγί­δευ­σης του κινη­τού τηλε­φώ­νου του με το παρά­νο­μο λογι­σμι­κό Predator, όπως ο ίδιος έχει καταγ­γεί­λει. Εκεί­νη η προ­σπά­θεια δεν καρ­πο­φό­ρη­σε καθώς ο κ. Ανδρου­λά­κης δεν πάτη­σε τον ηλε­κτρο­νι­κό σύν­δε­σμο-παγί­δα μέσω του οποί­ου θα εγκα­θί­στα­το το παρά­νο­μο λογι­σμι­κό στη συσκευή του».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο