Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρακολουθώντας το Podcast της ΚΝΕ για τα 30 χρόνια από τις αντεπαναστατικές ανατροπές με καλεσμένη την Αλ. Παπαρήγα

Ενώ 500–800 παρα­κο­λου­θούν με ζωντα­νό διά­λο­γο (σχό­λια) το Podcast της ΚΝΕ, με την Αλέ­κα να μιλά­ει με το γνω­στό της οξύ πολι­τι­κό λόγο ‑πέρα από κάθε παρελ­θο­ντο­λο­γία, επι­κε­ντρώ­νο­ντας στο σήμε­ρα

Κατάρρευση ή ανατροπή;
Αντεπανάσταση ή…;

🔴 Βρά­δυ της 26ης Δεκεμ­βρί­ου 1991 — Η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο κατε­βαί­νει από το Κρεμ­λί­νο στη Μόσχα. Γρα­φό­ταν η “τελευ­ταία πρά­ξη του δρά­μα­τος” των αντε­πα­να­στα­τι­κών ανα­τρο­πών στην ΕΣΣΔ.
Την Τρί­τη 24-Δεκ-1991, απα­ντώ­ντας σε ερω­τή­σεις του Τύπου σχε­τι­κά με τα γεγο­νό­τα στην ΕΣΣΔ, η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, ως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τότε, δήλω­νε: “Πρό­κει­ται για μια εξέ­λι­ξη τρα­γι­κή για τους λαούς της ΕΣΣΔ, αλλά οι διε­θνείς επι­πτώ­σεις θα είναι πολύ σημα­ντι­κές και απρό­βλε­πτες
… Ακρι­βώς 30 χρό­νια μετά, η ΚΝΕ καλεί στο Podcast της, την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, πιά­νο­ντας το νήμα από εκεί­νες τις μέρες, επι­διώ­κο­ντας να δοθούν απα­ντή­σεις στις 10άδες ερω­τή­σεις που τίθε­νται καθη­με­ρι­νά από νέους και νέες για εκεί­νη την περί­ο­δο, για τον σοσια­λι­σμό που γνώ­ρι­σε η ανθρω­πό­τη­τα, για τις αιτί­ες ανα­τρο­πής του, αλλά και για την πρό­τα­ση του ΚΚΕ σήμε­ρα.

Μείνετε συντονισμένοι!
https://www.youtube.com/user/knetube

 • Τι έγι­νε το βρά­δυ της 26ης Δεκεμ­βρί­ου 1991 — Τι ανα­τρά­πη­κε στην ΕΣΣΔ; | Κοι­νω­νι­κές διερ­γα­σί­ες στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση πριν και κατά τη διάρ­κεια των ανατροπών
 • Τι είναι ο σοσιαλισμός;
 • Για­τί το ΚΚΕ μιλά­ει για «ανα­τρο­πή» και όχι για «κατάρ­ρευ­ση» του σοσια­λι­σμού; | Έχου­με τελειώ­σει με τις συνέ­πειες της αντεπανάστασης;
 • Απά­ντη­ση στην Στα­λι­νο­λο­γία
 • Κρι­τι­κή για έλλει­ψη δημο­κρα­τί­ας και αστι­κή «ελευ­θε­ρία» | Η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού απο­τέ­λε­σε αρχή νέας επο­χής ειρή­νης, ευη­με­ρί­ας και ελευθερίας;
 • Ποια η κρι­τι­κή του ΚΚΕ στη σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση του 20ου αιώνα;
 • Σοσια­λι­σμός τον 21ο αιώ­ναμύθοι και πραγματικότητα
 • Μπο­ρεί το ΚΚΕ να «κυβερ­νή­σει»;
 • Μπο­ρεί να γίνει πρά­ξη σήμε­ρα η κοι­νω­νία που προ­τεί­νει το ΚΚΕ; — Κάλε­σμα στη νέα γενιά…

–🎧 Ακού­στε την εκπο­μπή στο Spotify: https://spoti.fi/3z0Y7ct
👉 Subscribe: https://bit.ly/2SvwNyV
👉Εδώ θα βρεί­τε όλα τα Podcasts της ΚΝΕ: https://bit.ly/2YrGsKG
🔔 Ακο­λου­θή­στε το Podcast της ΚΝΕ στο Spotify: https://spoti.fi/3xU8zlw

ΚΝΕ — Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας

 • 00:0003:38 Τι έγι­νε το βρά­δυ της 26ης Δεκεμ­βρί­ου 1991;
 • 03:3811:42 Τι ανα­τρά­πη­κε στην ΕΣΣΔ; Τι είναι ο σοσιαλισμός;
 • 11:4218:26 Ποια η κρι­τι­κή του ΚΚΕ στη σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση του 20ου αιώνα;
 • 18:2621:43 Απά­ντη­ση στην κρι­τι­κή που γίνε­ται για έλλει­ψη δημο­κρα­τί­ας, ανε­λευ­θε­ρία κ.λπ.
 • 21:4326:18 Είναι στη φύση του ανθρώ­που η εκμε­τάλ­λευ­ση, ο αντα­γω­νι­σμός, η αδικία;
 • 26:1832:20 Για­τί το ΚΚΕ μιλά­ει για «ανα­τρο­πή» και όχι για «κατάρ­ρευ­ση» του σοσιαλισμού;
 • 32:2037:11 Απά­ντη­ση στην κρι­τι­κή για τον Στάλιν
 • 37:1139:35 Ανά­γκη προ­βο­λής του σοσια­λι­σμού σήμερα
 • 39:3549:23 Η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού απο­τέ­λε­σε την αρχή μιας νέας επο­χής ειρή­νης, ευη­με­ρί­ας και ελευθερίας;
 • 49:2358:36 Έχου­με τελειώ­σει με τις συνέ­πειες της αντεπανάστασης;
 • 58:361:06:50 Αυτό που προ­τεί­νει το ΚΚΕ είναι αυτό που έγι­νε στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση; Πώς θα είναι ο σοσια­λι­σμός τον 21ο αιώνα;
 • 1:06:501:14:21 Το ΚΚΕ θα κυβερνήσει;
 • 1:14:21Μπο­ρεί να γίνει πρά­ξη σήμε­ρα η κοι­νω­νία που προ­τεί­νει το ΚΚΕ; — Κάλε­σμα στη νέα γενιά
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο