Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραλήρημα Βελόπουλου: Ζητάει επαναφορά της θανατικής ποινής και νομιμοποίηση της… οπλοκατοχής!

Σε άλλο ένα απί­στευ­το παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο πρό­ε­δρος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος «Ελλη­νι­κή Λύση» Κυριά­κος Βελό­που­λος, τασ­σό­με­νος υπέρ της οπλο­κα­το­χής, της επα­να­φο­ράς της θανα­τι­κής ποι­νής και της δημιουρ­γί­ας… πολι­το­φυ­λα­κής και εθνοφυλακής.

Μιλώ­ντας στον ΑΝΤ1 με αφορ­μή το στυ­γε­ρό έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νέρα, ο Βελό­που­λος απο­κά­λυ­ψε ότι το κόμ­μα του θα κατα­θέ­σει πρό­τα­ση νόμου για τη νομι­μο­ποί­η­ση της οπλο­κα­το­χής ώστε κάθε Έλλη­νας να έχει σπί­τι του όπλο, προ­τεί­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να την δημιουρ­γία εθνο­φυ­λα­κής στα σύνο­ρα με την Τουρκία.

«Κατα­θέ­τω σήμε­ρα πρό­τα­ση νόμου για την οπλο­κα­το­χή. Για να έχει ο Έλλη­νας σπί­τι του όπλο. Τελεία και παύ­λα. Για­τί είμα­στε ένα κρά­τος που γει­το­νεύ­ει με την Τουρ­κία. Να κάνου­με εθνο­φυ­λα­κή και πολι­το­φυ­λα­κή. Να έχουν όπλα στο σπί­τι τους οι Έλλη­νες κι ας τολ­μή­σει ο άλλος να μπει μέσα να βιά­ζει γυναί­κες και να σκο­τώ­νει», συμπλή­ρω­σε μετα­ξύ άλλων ο πρό­ε­δρος της «Ελλη­νι­κής Λύσης».

Προ­φα­νώς, για τον Βελό­που­λο, η πάτα­ξη της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας είναι ζήτη­μα… οπλο­κα­το­χής και εφαρ­μο­γής της εσχά­της των ποι­νών. Ενδε­χό­με­νως ο ίδιος να έχει ως… πρό­τυ­πο ειρη­νι­κής κοι­νω­νί­ας τις ΗΠΑ και γι΄αυτό να θέλει να μετα­τρέ­ψει την Ελλά­δα σε ένα ευρω­παϊ­κό «Τέξας» ή μια βαλ­κα­νι­κή «Αρι­ζό­να» όπου οι δια­φο­ρές θα λύνο­νται με τα κουμπούρια.

Ας τον ενη­με­ρώ­σει κάποιος ότι ούτε η θανα­τι­κή ποι­νή, ούτε η οπλο­κα­το­χή, έσω­σαν τις ΗΠΑ από την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα. Αντί­θε­τα, στην χώρα όπου ο καθέ­νας μπο­ρεί να αγο­ρά­σει απο ένα όπλο είναι πολύ συχνά τα φαι­νό­με­να ένο­πλων επι­θέ­σε­ων με απο­τέ­λε­σμα χιλιά­δες νεκρούς ετησίως.

Ρατσιστικό κρεσέντο

Από το παρα­λή­ρη­μα του Κ. Βελό­που­λου δεν θα μπο­ρού­σαν να λεί­πουν και οι ρατσι­στι­κές αναφορές.

«Η Ελλη­νι­κή Λύση έχει προ­τεί­νει ξεκά­θα­ρα τη δημιουρ­γία δομών σε ακα­τοί­κη­τα νησιά προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θεί και να απο­μο­νω­θεί το σύνο­λο των παρα­νό­μων μετα­να­στών μέχρι την τελι­κή τους απέ­λα­ση. Αντ’ αυτού, βλέ­που­με αλλο­δα­πά καθάρ­μα­τα να δρουν ανε­ξέ­λεγ­κτα σε όλο το γεω­γρα­φι­κό εύρος της πατρί­δας μας. Από βια­σμούς στην Ρόδο, μέχρι ληστεί­ες στην Θεσ­σα­λο­νί­κη από τους ίδιους δρά­στες» σημεί­ω­σε ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑ.Ο.Σ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο