Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραλήρημα Καψη-μιτζήδων της κυβέρνησης

Στην πρίζα

Η ημε­ρο­μη­νία και η ώρα δημο­σί­ευ­σης είναι Τετάρ­τη 20 Φεβρουα­ρί­ου 2024, 00.05. Το μεγα­λειώ­δες συλ­λα­λη­τή­ριο των αγρο­τών στο Σύνταγ­μα έχει ολο­κλη­ρω­θεί πριν λίγη ώρα και ο δημο­σιο­γρά­φος, «καψ-ωμέ­νος» από τις εικό­νες που παρα­κο­λου­θού­σε στην τηλε­ό­ρα­ση (να πέρα­σε από Σύνταγ­μα κομ­μα­τά­κι δύσκο­λο, πού να μπλέ­ξει τώρα με τις σβου­νιές και τα άχυ­ρα…), έκα­τσε μπρο­στά στο πλη­κτρο­λό­γιο να συντά­ξει το άρθρο του. «Είναι τα αιτή­μα­τα των αγρο­τών δίκαια;», ανα­ρω­τή­θη­κε ο καψ-ερός. Απα­ντώ­ντας στον εαυ­τό του, παρα­τή­ρη­σε ότι η συμπα­ρά­στα­ση στους αγρό­τες από εργα­ζό­με­νους και άλλους βιο­πα­λαι­στές δεν θα ήταν τόσο μεγά­λη αν τους έλε­γαν ότι για την ενί­σχυ­ση του αγρο­τι­κού εισο­δή­μα­τος θα έπρε­πε να πλη­ρώ­σουν περισ­σό­τε­ρους φόρους. Δηλη­τή­ριο δηλα­δή και συκο­φα­ντί­ες, ότι για τα αιτή­μα­τα των αγρο­τών κάποιος άλλος πρέ­πει να πλη­ρώ­σει αν η κυβέρ­νη­ση τα ικα­νο­ποι­ή­σει. Και για­τί να τα ικα­νο­ποι­ή­σει, όταν οι αγρό­τες είναι οι μεγα­λύ­τε­ροι μπα­τα­χτσή­δες και φορο­φυ­γά­δες, όπως υπο­νο­εί ξεδιά­ντρο­πα ο δημο­σιο­γρά­φος; Και για­τί να τους δώσει φτη­νό­τε­ρη Ενέρ­γεια, όταν στα χωριά τους εμπο­δί­ζουν την ανά­πτυ­ξη ΑΠΕ και την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», η οποία επι­τα­χύ­νει τον αφα­νι­σμό πολ­λών απ’ αυτούς; Θλι­βε­ρός ο Καψη-μιτζής της κυβέρ­νη­σης. Αδιαμ­φι­σβή­τη­τη από­δει­ξη όμως το άρθρο του, ότι τα αιτή­μα­τα των αγρο­τών είναι δίκαια. Και ότι η συγκλο­νι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση στο Σύνταγ­μα πέτυ­χε διά­να τον στό­χο της να βάλει την κυβέρ­νη­ση (και τα παπα­γα­λά­κια της) «στην πρίζα».

Ετσουξε

Ενα παρό­μοιο παρα­λή­ρη­μα δημο­σί­ευ­σαν «Τα Νέα», καλώ­ντας ουσια­στι­κά την κυβέρ­νη­ση να μην ικα­νο­ποι­ή­σει τα αιτή­μα­τα των αγρο­τών, για­τί κάτι τέτοιο μπο­ρεί να ανοί­ξει την …όρε­ξη και σε άλλες «κοι­νω­νι­κές ομά­δες»! ‘Η όπως έλε­γαν κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, οι όποιες «παρο­χές» προς τους αγρό­τες γίνο­νται σε βάρος της Παι­δεί­ας, της Υγεί­ας κ.ο.κ., δεί­χνο­ντας τους βιο­πα­λαι­στές της υπαί­θρου ως υπεύ­θυ­νους π.χ. για την αθλιό­τη­τα στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Βέβαια, αν κάτι απο­τύ­πω­σαν οι συγκλο­νι­στι­κές εικό­νες των τρα­κτέρ και των δια­δη­λω­τών στο Σύνταγ­μα, όπως και η μεγά­λη ανά­τα­ση που έδω­σε συνο­λι­κά στον λαό το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο, είναι το πόσο ματαιο­πο­νούν όσοι βιά­ζο­νται να βάλουν «ταφό­πλα­κα» στις διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, πάντα στο όνο­μα της «δημο­σιο­νο­μι­κής αντο­χής». Για­τί πάει πολύ να συστή­νουν «εγκρά­τεια» στις διεκ­δι­κή­σεις «για να μην πέσει έξω ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός» εκεί­νοι που ταΐ­ζουν με δέκα κου­τά­λες μια χού­φτα επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και φορ­τώ­νουν το 95% των φόρων στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Ας το πάρουν από­φα­ση λοι­πόν: Το …τσού­ξι­μο μετά το αγρο­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο θα έχει συνέ­χεια, με επό­με­νο μεγά­λο σταθ­μό την πανερ­γα­τι­κή απερ­γία της 28ης Φλεβάρη!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο