Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραμένει κρατούμενος ο υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης

Κρα­τού­με­νος παρα­μέ­νει τελι­κά ο ομο­γε­νής υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χει­μάρ­ρας Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρης, ο οποί­ος συνε­λή­φθη τα μεσά­νυ­χτα από άνδρες των ειδι­κών δυνά­με­ων της αλβα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας με την κατη­γο­ρία της «εξα­γο­ράς ψήφων» καθώς δεν επι­βε­βαιώ­νε­ται οτι αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος σήμε­ρα το πρωί.

Συγκε­κρι­μέ­να ούτε το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, ούτε και το Υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη είναι σε θέση να επι­βε­βαιώ­σουν την είδη­ση που μετέ­δω­σε νωρί­τε­ρα το ΑΠΕ-ΜΠΕ δια­μέ­σω του αντα­πο­κρι­τή του στο Αργυ­ρό­κα­στρο. Σύμ­φω­να μάλι­στα με πλη­ρο­φο­ρί­ες, εκτός του Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρη που παρα­μέ­νει κρα­τού­με­νος, μαζί του βρί­σκο­νται σε κρά­τη­ση ο δικη­γό­ρος του, αλλά και ο συνερ­γά­της του υπο­ψή­φιου Δημάρχου.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο