Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρανοϊκή αντιρωσική υστερία: Αφαίρεσαν βραβείο από τον Κουστουρίτσα λόγω… δεσμών του με τη Ρωσία!

Η αντι­ρω­σι­κή υστε­ρία των τελευ­ταί­ων ημε­ρών ξεπερ­νά κάθε όριο, φτά­νο­ντας στο σημείο να αφαι­ρέ­σει βρα­βείο από τον σκη­νο­θέ­τη Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα εξαι­τί­ας των… δεσμών του με τη Ρωσία!!!

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Febiofest απο­φά­σι­σε να αφαι­ρέ­σει το Βρα­βείο «Cristian» από τον Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα, επει­δή την παρα­μο­νή της επί­θε­σης της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία απο­δέ­χθη­κε την πρό­τα­ση του Ρώσου υπουρ­γού Άμυ­νας Σερ­γκέι Σοϊ­γκού να γίνει διευ­θυ­ντής του Κεντρι­κού Ακα­δη­μαϊ­κού Θεά­τρου του Ρωσι­κού Στρα­τού στη Μόσχα, είπε στο τσε­χι­κό πρα­κτο­ρείο ČTK, ο διευ­θυ­ντής του Φεστι­βάλ, Καμίλ Σπασίλ.

Η πρω­το­βου­λία να αφαι­ρε­θεί το βρα­βείο από τον Κου­στου­ρί­τσα προ­ήλ­θε από τον ιδρυ­τή και επί­τι­μο πρό­ε­δρο του Φεστι­βάλ Φέρο Φένιτς.

Ο Κου­στου­ρί­τσα είχε λάβει το βρα­βείο «Cristian» το 2017, για την προ­σφο­ρά του στον παγκό­σμιο κινηματογράφο.

Ο Φένιτς είπε ότι και τότε ήταν αντί­θε­τος στην από­φα­ση να λάβει ο Κου­στου­ρί­τσα το βρα­βείο λόγω της «τάσης του να θαυ­μά­ζει ολο­κλη­ρω­τι­κούς ηγέ­τες και να τους υπο­στη­ρί­ζει», πράγ­μα που σημαί­νει ότι «παρά το ταλέ­ντο του σκη­νο­θέ­τη, δεν πλη­ροί τις ηθι­κές και δημο­κρα­τι­κές αξί­ες και τα κρι­τή­ρια για το βραβείο».

Το 2019, ο Κου­στου­ρί­τσα έλα­βε το παρά­ση­μο της Αξί­ας από τον Πρό­ε­δρο της Τσε­χι­κής Δημο­κρα­τί­ας Μίλος Ζέμαν και νωρί­τε­ρα παρα­ση­μο­φο­ρή­θη­κε από τον Ρώσο Πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο