Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραπέμπεται σε δίκη η Ρούλα Πισπιρίγκου με βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Την παρα­πο­μπή στο εδώ­λιο του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου για τον θάνα­το της πρω­τό­το­κης κόρης της Τζωρ­τζί­νας απο­φά­σι­σε με βού­λευ­μα που εξέ­δω­σε το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών της Αθή­νας. Η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου που έχει διω­χθεί ποι­νι­κά και για τις δολο­φο­νί­ες των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών και κρατείται.

Με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών – δικα­στές του Συμ­βου­λί­ου Γεώρ­γιος Κασί­μης (Πρό­ε­δρος), Χαρά­λα­μπος Γεωρ­γα­κό­που­λος και Θεο­δώ­ρα Τραϊ­α­νί­δου (μέλη) – παρα­πέ­μπουν τη Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου να δικα­στεί ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου κατη­γο­ρού­με­νη για τη δολο­φο­νία της κόρης της Τζωρ­τζί­νας αλλά και για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας αυτής.

Αξιο­ποιώ­ντας την εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα Γιώρ­γου Νού­λη, κρί­νουν πως η κατη­γο­ρού­με­νη τέλε­σε τις αξιό­ποι­νες πρά­ξεις που της απο­δί­δο­νται με δόλο και σε ήρε­μη ψυχι­κή κατάσταση.

Επί­σης, με βάση τις κατα­θέ­σεις για­τρών και ειδι­κών, οι δικα­στές κατα­λή­γουν στο ότι η Πισπι­ρί­γκου τον Απρί­λιο του 2021 προ­σπά­θη­σε να σκο­τώ­σει το παι­δί της, όχι με ασφυ­κτι­κό θάνα­το, αλλά με την χορή­γη­ση κετα­μί­νης, χωρίς ωστό­σο να το κατα­φέ­ρει λόγω της άμε­σης επέμ­βα­σης των για­τρών. Τότε η 9 χρο­νη Τζωρ­τζί­να νοση­λευό­ταν στο Καρα­μαν­δά­νειο Νοσο­κο­μείο της Πάτρας. Η από­πει­ρα σε βάρος της από την ίδια της την μητέ­ρα είχε ως απο­τέ­λε­σμα να μεί­νει παρα­πλη­γι­κή και με προ­βλή­μα­τα δια­νοη­τι­κά και αντίληψης.

Η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου κατά τη δικα­στι­κή κρί­ση, ενώ απέ­τυ­χε να εξο­ντώ­σει την κόρη της το 2021, τα κατά­φε­ρε την επό­με­νη φορά που το επι­χεί­ρη­σε, τον Ιανουά­ριο του 2022, όταν το παι­δί νοση­λεύ­τη­κε στο νοσο­κο­μείο «Παί­δων».

Στο σκε­πτι­κό τους οι δικα­στές επι­μέ­νουν αξιο­ποιώ­ντας τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να (ιατρο­δι­κα­στι­κά ευρή­μα­τα και ανα­λύ­σεις αίμα­τος) στο συμπέ­ρα­σμα πως η δολο­φο­νία του παι­διού έγι­νε με χορή­γη­ση κεταμίνης.

Ανα­φέ­ρουν, μετα­ξύ άλλων, πως ο απο­κλει­σμός της μύτης και του στό­μα­τος δεν είναι πρό­σφο­ρος τρό­πος ώστε να προ­κλη­θεί ανα­κο­πή, σημειώ­νο­ντας πως η κατη­γο­ρού­με­νη χορή­γη­σε μη επα­κρι­βώς ταυ­το­ποι­η­θεί­σα ουσία, κατα­σταλ­τι­κή του κεντρι­κού νευ­ρι­κού συστή­μα­τος, με πιθα­νό­τη­τα που αγγί­ζει τη βεβαιότητα.
Για τις συν­θή­κες θανά­του του παι­διού, οι δικα­στές υιο­θε­τούν πλή­ρως τα όσα ανα­φέ­ρει ο εισαγ­γε­λέ­ας Γ. Νού­λης στην πρό­τα­σή του, περί χορή­γη­σης της θανα­τη­φό­ρας ουσί­ας στις 29 Ιανουα­ρί­ου στην 9χρονη μέσα στο νοσο­κο­μείο που νοση­λευό­ταν, σε χρό­νο που ήταν μόνο η μητέ­ρα του στο δωμάτιο.

Όσον αφο­ρά στο κίνη­τρο, ανα­φέ­ρουν πως αυτό εστιά­ζε­ται στην εμμο­νή της Πισπι­ρί­γκου με τον πρώ­ην σύζυ­γό της Μάνο Δασκα­λά­κη καθώς όλα τα περι­στα­τι­κά σε βάρος των παι­διών της συνέ­βη­σαν, όταν ήταν σε διά­στα­ση με τον σύζυ­γό της ή όταν την απει­λού­σε ότι θα φύγει από το σπί­τι, ενώ απο­δί­δουν τις πρά­ξεις της και στην προ­σω­πι­κό­τη­τα της, βασι­ζό­με­νοι και στην περι­γρα­φή της ειδι­κής πραγ­μα­το­γνώ­μο­νος που είχε ορι­στεί κατά την ανά­κρι­ση, για να περι­γρά­ψει, όπως το έκα­νε, την ψυχο­σύν­θε­ση και την γενι­κό­τε­ρη συγκρό­τη­ση της κατηγορούμενης.

Ενδει­κτι­κή του χαρα­κτή­ρας της Πισπι­ρί­γκου είναι το από­σπα­σμα που απη­χεί την πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη που δια­τά­χθη­κε από την ανάκριση.

«Η κινη­τρο­δό­τη­ση της κατη­γο­ρού­με­νης ως προς την εκπό­ρευ­ση της ως άνω εξα­κο­λου­θη­τι­κής αξιό­ποι­νης συμπε­ρι­φο­ράς της ελέγ­χε­ται στα δυσμε­νή και παθο­γε­νή χαρα­κτη­ρι­στι­κά της προ­σω­πι­κό­τη­τάς και της ιδιο­συ­γκρα­σί­ας της, που απο­κρυ­σταλ­λώ­νο­νται, κυρί­ως, σε ιδέ­ες μεγα­λεί­ου συν­δε­ό­με­νες με τη δημο­σιό­τη­τα / δια­ση­μό­τη­τα, αλλά μη έχου­σες έρει­σμα στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, στον ενστερ­νι­σμό της αντί­λη­ψης πως μπο­ρεί κανείς να απο­κτή­σει δημο­σιό­τη­τα / δια­ση­μό­τη­τα μέσα από παρα­βα­τι­κές πρά­ξεις, στη διαρ­κή δια­πραγ­μά­τευ­ση μετα­ξύ αλή­θειας και ψέμα­τος, πραγ­μα­τι­κού και μη πραγ­μα­τι­κού, σε απο­στέ­ρη­ση κάθε γνη­σί­ου συναι­σθή­μα­τος, σε επι­κέ­ντρω­ση (κατά προ­ε­ξάρ­χο­ντα ρόλο) σκέ­ψε­ων και επεν­δύ­σε­ων γύρω από τον ήδη εν δια­στά­σει σύζυ­γό της και υπο­στη­ρί­ζο­ντα την κατη­γο­ρία, με ενδιά­θε­τη έκφρα­ση κτη­τι­κό­τη­τας επ’ αυτού, στη δια­κα­το­χή της από την ιδέα / φόβο της εγκα­τά­λει­ψης, στην από­δο­ση μεγά­λης σημα­σί­ας στο να βρί­σκε­ται κανείς στο επί­κε­ντρο του ενδια­φέ­ρο­ντος μέσω της δια­ση­μό­τη­τας που προ­σφέ­ρει η δημο­σιό­τη­τα, στην αντί­λη­ψη των παι­διών της ως μια ναρ­κισ­σι­στι­κής προ­έ­κτα­σης του εαυ­τού της και σε προ­σέγ­γι­ση εξι­δα­νί­κευ­σης του θανά­του, κατα­δει­κνύ­ε­ται, κατά την κρί­ση του παρό­ντος Συμ­βου­λί­ου, θρα­σύ­τη­τα, έντο­νη αντι­κοι­νω­νι­κό­τη­τα, αδια­φο­ρία για την ανθρώ­πι­νη ζωή, ταπει­νά ελα­τή­ρια και ιδιαί­τε­ρη επι­κιν­δυ­νό­τη­τα της κατηγορούμενης…»

Τέλος οι δικα­στές κρί­νουν πως πρέ­πει να συνε­χι­στεί η προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση της Πισπι­ρί­γκου για ακό­μη 6 μήνες καθώς η κατη­γο­ρού­με­νη είναι ύπο­πτη τέλε­σης νέων, όμοιων αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων ακό­μη και κατά των δικών της ανθρώ­πων. Βέβαια η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου διώ­κε­ται ποι­νι­κά και για τις δολο­φο­νί­ες των άλλων δύο, μικρό­τε­ρων παι­διών της, Μαλέ­νας και Ιρι­δας και η σχε­τι­κή δικα­στι­κή δια­δι­κα­σία είναι σε εξέλιξη.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο