Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραπέρα αφαίμαξη της λαϊκής οικογένειας

Κατά 10,4% μειώ­θη­κε η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη όσων αμεί­βο­νται με τον κατώ­τα­το μισθό, εξαι­τί­ας της ακρί­βειας, σύμ­φω­να με στοι­χεία μελε­τών που βλέ­πουν το φως της δημοσιότητας.

Η μεί­ω­ση είναι ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη (13,7%) στις περι­πτώ­σεις εργα­ζο­μέ­νων με μερι­κή απα­σχό­λη­ση.

Είναι φανε­ρό ότι ο συν­δυα­σμός των μισθών πεί­νας — με ευθύ­νη όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων — και της μεγά­λης αύξη­σης των τιμών στην Ενέρ­γεια και σε βασι­κά αγα­θά κατα­δι­κά­ζει χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να στε­ρού­νται και τα απο­λύ­τως απαραίτητα.

Η δύσκο­λη αυτή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κάνει διπλά προ­κλη­τι­κούς τους πανη­γυ­ρι­σμούς της κυβέρ­νη­σης ότι δίνει τάχα «λύση» στην ακρί­βεια με την «αύξη­ση» των 0,50 ευρώ τη μέρα στον κατώ­τα­το μισθό με τον νόμο Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, ή με την επι­δό­τη­ση των λογα­ρια­σμών ρεύ­μα­τος, που ισο­δυ­να­μεί με επι­δό­τη­ση των εται­ρειών — παρό­χων και όχι των λαϊ­κών οικογενειών.

Κάνει όμως και διπλά ανα­γκαίο για τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό να δυνα­μώ­σουν τη διεκ­δί­κη­ση για ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση από την ακρί­βεια, παλεύ­ο­ντας για αυξή­σεις στους μισθούς με την υπο­γρα­φή ΣΣΕ, κατάρ­γη­ση της ληστρι­κής έμμε­σης φορο­λο­γί­ας για καύ­σι­μα, Ενέρ­γεια και βασι­κά αγα­θά, κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ και των κάθε είδους χαρα­τσιών που αφαι­μάσ­σουν το λαϊ­κό εισόδημα.

“Ροκανίζει” την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων το κύμα ακρίβειας

Καμπα­νά­κι για τις επι­πτώ­σεις της ακρί­βειας στα εισο­δή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων κρού­ει με την ανά­λυ­σή του, το Δελ­τίο Οικο­νο­μι­κών Εξε­λί­ξε­ων του Ινστι­τού­του Εργα­σί­ας της ΓΣΕΕ καθώς δια­πι­στώ­νει περαι­τέ­ρω απώ­λεια της αγο­ρα­στι­κής δύναμης.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, κατά τη διάρ­κεια του Δεκεμ­βρί­ου, η απώ­λεια της αγο­ρα­στι­κής δύνα­μης όσων αμεί­βο­νται με τον κατώ­τα­το μισθό έφθα­σε το 10,4%, ενώ η απώ­λεια ενός μέσου εργα­ζό­με­νου μερι­κής απα­σχό­λη­σης άγγι­ξε το 13,7%.

Ως απο­τέ­λε­σμα, η μεί­ω­ση της αγο­ρα­στι­κής δύνα­μης, όσον αφο­ρά στο μέσο μηνιαίο ατο­μι­κό δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα, καθο­ρί­στη­κε στο 7% σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2020.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής, ο δεί­κτης τιμών κατα­να­λω­τή δια­μορ­φώ­θη­κε στο 5,1% τον Δεκέμ­βριο, το υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο των τελευ­ταί­ων 11 μηνών.

Ο μέσος δε, δεί­κτης τιμών για το 12μηνο του 2021, παρου­σί­α­σε αύξη­ση σε σχέ­ση με το 2020.

Η χρε­ω­κο­πη­μέ­νη στη συνεί­δη­ση των εργα­ζό­με­νων ΓΣΕΕ κατα­λή­γει …«Η ορι­ζό­ντια συρ­ρί­κνω­ση της αγο­ρα­στι­κής δύνα­μης των εργα­ζο­μέ­νων καθι­στά ανα­γκαίο να γίνουν άμε­σα παρεμ­βά­σεις ουσια­στι­κής αύξη­σης του κατώ­τα­του μισθού και ορι­ζό­ντιας διά­χυ­σης αυτής της αύξη­σης στους ονο­μα­στι­κούς μισθούς του συνό­λου των μισθω­τών μερι­κής και πλή­ρους απα­σχό­λη­σης» ‑προ­φα­νώς στην προ­κρού­στεια κλί­νη των «κοι­νω­νι­κών εταί­ρων», με τις ευλο­γί­ες της κυβέρ­νη­σης και του ΣΕΒ

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων ΓΣΕΕ Σεπ 2021

Παράλ­λη­λα, η έρευ­να εστιά­ζο­ντας στις απο­δο­χές των νοι­κο­κυ­ριών αναφέρει:

Το 2020 οι ετή­σιες καθα­ρές απο­δο­χές ενός νοι­κο­κυ­ριού με δύο ενή­λι­κες και δύο παι­διά μειώ­θη­καν σε μονά­δες αγο­ρα­στι­κής δύνα­μης (PPS) ένα­ντι του 2019.
Στην Ελλά­δα οι απο­δο­χές αυτές αντι­στοι­χού­σαν το 2020 στο 74,3% του μέσου όρου της Ευρω­ζώ­νης.

Εξί­σου μεγά­λη είναι η από­κλι­ση του ποσο­στού απα­σχό­λη­σης ένα­ντι των κρα­τών-μελών της Ευρω­ζώ­νης. Το 3ο τρί­μη­νο του 2021 η Ελλά­δα κατέ­γρα­ψε τη δεύ­τε­ρη χει­ρό­τε­ρη επί­δο­ση, με την από­κλι­ση μετα­ξύ του μέσου όρου της Ευρω­ζώ­νης και της Ελλά­δας να είναι ίση με 8,8 ποσο­στιαί­ες μονά­δες. Επι­πλέ­ον, το ποσο­στό απα­σχό­λη­σης των γυναι­κών ήταν πολύ χαμη­λό­τε­ρο από αυτό των ανδρών.

Στο ίδιο διά­στη­μα, η Ελλά­δα κατέ­γρα­ψε τη δεύ­τε­ρη χει­ρό­τε­ρη επί­δο­ση στην Ευρω­ζώ­νη όσον αφο­ρά τη μετά­βα­ση από την ανερ­γία στην απα­σχό­λη­ση και το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό μακρο­χρό­νιας ανερ­γί­ας (67,1%).

Μεγά­λη είναι η μισθο­λο­γι­κή ανι­σό­τη­τα μετα­ξύ ανδρών και γυναι­κών. Τον Δεκέμ­βριο του 2020 μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός γυναι­κών απα­σχο­λή­θη­κε σε χαμη­λό­μι­σθες θέσεις εργα­σί­ας. Ενδει­κτι­κά, στα χαμη­λό­τε­ρα από τον κατώ­τα­το μισθό μισθο­λο­γι­κά κλι­μά­κια απα­σχο­λού­νταν κατά μέσο όρο 11% περισ­σό­τε­ρες γυναί­κες από ό,τι άνδρες, ενώ στα υψη­λό­τε­ρα από τον κατώ­τα­το μισθό μισθο­λο­γι­κά κλι­μά­κια απα­σχο­λού­νταν κατά μέσο όρο 43% περισ­σό­τε­ροι άνδρες από ό,τι γυναίκες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο