Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραπλανητικό δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την ψήφο του ΚΚΕ

Σε ενη­με­ρω­τι­κό του σημεί­ω­μα για τη στά­ση του στην ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή επί της τρο­πο­λο­γί­ας της κυβέρ­νη­σης για τον κατώ­τα­το μισθό, το γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

“Το δημο­σί­ευ­μα του ΑΠΕ ‑ΜΠΕ, το οποίο ανα­πα­ρή­χθη και από άλλα μέσα και ανα­φέ­ρει σε τίτλο, ότι δήθεν το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε την τρο­πο­λο­γία για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, είναι εντε­λώς παραπλανητικό.

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε την κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία, με την οποία ενερ­γο­ποιεί­ται απ’ την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ο αντερ­γα­τι­κός νόμος της κυβέρ­νη­σης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ (νόμος Βρούτση).

Καμία κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία δεν ήρθε στη βου­λή για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, ο οποί­ος άλλω­στε θα καθο­ρί­ζε­ται με υπουρ­γι­κή από­φα­ση, όπως προ­βλέ­πει ο παρα­πά­νω νόμος.

Η μόνη τρο­πο­λο­γία που κατα­τέ­θη­κε στη βου­λή για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού ήταν αυτή που κατέ­θε­σε το ΚΚΕ, για την επα­να­φο­ρά στα 751 ευρώ και η οποία απορ­ρί­φθη­κε απ’ την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο