Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραπομπή της Ρ. Πισπιρίγκου για τη δολοφονία αλλά και την απόπειρα σε βάρος της Τζωρτζίνας εισηγείται ο εισαγγελέας

Την παρα­πο­μπή της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου στο εδώ­λιο του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου για το θάνα­το της πρω­τό­το­κης κόρης της Τζωρ­τζί­νας αλλά και την από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας του παι­διού που είχε προη­γη­θεί μερι­κούς μήνες πριν, ειση­γεί­ται στο Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών ο εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών Γιώρ­γος Νούλης.

Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός ζητά από τα μέλη του Δικα­στι­κού Συμ­βου­λί­ου που θα κρί­νουν την υπό­θε­ση του θανά­του της 9χρονης, να παρα­πέμ­ψουν την 34χρονη μητέ­ρα της και για τις δύο κατη­γο­ρί­ες που της απο­δί­δο­νται και αφο­ρούν το θάνα­το του παι­διού τον Ιανουά­ριο του 2022, αλλά και την από­πει­ρα να τερ­μα­τί­σει τη ζωή της Τζωρ­τζί­νας λίγους μήνες πριν κατά τη διάρ­κεια νοση­λεί­ας της 9χρονης.

Παράλ­λη­λα ο κ. Νού­λης ζητά από το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών να παρα­τεί­νει την προ­φυ­λά­κι­ση της 34χρονης η οποία κρα­τεί­ται προ­σω­ρι­νά για το θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας από τον περα­σμέ­νο Απρίλιο.

Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός είναι αυτός που τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο αφού μελέ­τη­σε τα στοι­χεία του φακέ­λου για το θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας από ισχυ­ρή δόση κετα­μί­νης, άσκη­σε συμπλη­ρω­μα­τι­κή ποι­νι­κή δίω­ξη σε βάρος της Πισπι­ρί­γκου για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατά του παι­διού της. Η από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας αφο­ρά το ιατρι­κό περι­στα­τι­κό που αντι­με­τώ­πι­σε η Τζωρ­τζί­να, τον Απρί­λιο του 2021, ενώ νοση­λευό­ταν στο Καρα­μαν­δά­νειο όπου χωρίς παθο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα εκδή­λω­σε καρ­δια­κή ανα­κο­πή. Οι δικα­στι­κές αρχές απο­δί­δουν την ανα­κο­πή σε εξω­τε­ρι­κή παρέμ­βα­ση και συγκε­κρι­μέ­να από τη μητέ­ρα της η οποία φαί­νε­ται, κατά τη δικο­γρα­φία, να μην πέτυ­χε τότε τον θανα­τη­φό­ρο σκο­πό της χάρη στην παρέμ­βα­ση των για­τρών. Το κορι­τσά­κι μετά από αυτό είχε υπο­στεί μόνι­μη εγκε­φα­λι­κή βλάβη.

Για την υπό­θε­ση της Τζωρ­τζί­νας ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ημέ­ρες να εκδώ­σει το βού­λευ­μά του το Συμ­βού­λιο Πλημμελειοδικών.

Παράλ­λη­λα με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς εξε­λίσ­σε­ται και η ανά­κρι­ση που ήδη διε­νερ­γεί­ται για τις υπο­θέ­σεις δολο­φο­νί­ας και των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της οικο­γέ­νειας, στο πλαί­σιο της οποί­ας η 34χρονη θα κλη­θεί σε απολογία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο