Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρατείνεται το lockdown — Κλείνουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα — Καμιά αλλαγή για την Καθαρά Δευτέρα

Ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, ανα­κοί­νω­σε ότι μετά από εισή­γη­ση της επι­τρο­πής των ειδι­κών απο­φα­σί­στη­κε η ανα­στο­λή δια ζώσης λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων σε όλες τις βαθ­μί­δες, σε όλη την Ελλά­δα για δύο βδο­μά­δες. Τα μαθή­μα­τα θα γίνο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά με τη μορ­φή της τηλεργασίας.

Παράλ­λη­λα, σε καθε­στώς «πολύ υψη­λού κιν­δύ­νου» (αυστη­ρού lockdown) παρα­μέ­νουν οι περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες Αττι­κής, Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, Αχαί­ας, Βοιω­τί­ας, Εύβοιας (εκτός Σκύ­ρου), Φθιώ­τι­δας, Φωκί­δας, Αργο­λί­δας, Αρκα­δί­ας, Κοριν­θί­ας, Θεσ­σα­λο­νί­κης, Άρτας, Θεσπρω­τί­ας, Ηρα­κλεί­ου, Σάμου, Λευ­κά­δος (εκτός ΜΕγα­νη­σί­ου) και οι δήμοι Καλυ­μνί­ων, Ροδου, Χίου, Ανω­γεί­ων.

Στο «βαθύ κόκ­κι­νο» μπαί­νουν από αύριο στις 6 το πρωί οι ΠΕ Ευρυ­τα­νί­ας, Χαλ­κι­δι­κής, Λέσβου και οι δήμοι Ιωαν­νι­τών, Μετσό­βου, Κατε­ρί­νης, Χανί­ων, Σκιάθου.

Για το τρι­ή­με­ρο της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας, είπε ότι δεν προ­βλέ­πε­ται καμία αλλα­γή στα υφι­στά­με­να μέτρα, σημειώ­νο­ντας ότι το έθι­μο του πετάγ­μα­τος του χαρ­τα­ε­τού μπο­ρεί να το κάνει κάποιος εντός του οικεί­ου δήμου του. Πρό­σθε­σε δε ότι η απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας ισχύ­ει κανονικά.

Η καθη­γή­τρια Παι­δια­τρι­κής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Βάνα Παπα­ευαγ­γέ­λου, τόνι­σε «το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο συνε­χί­ζει να αυξά­νε­ται παρά τα αυστη­ρά μέτρα», σημειώ­νο­ντας ότι ο κυλιό­με­νος μέσος όρος κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 2.100 κρού­σμα­τα. Τόνι­σε ότι ο δεί­κτης θετι­κό­τη­τας υπε­ρέ­βη πλέ­ον το 4% και σήμε­ρα ανέρ­χε­ται στο 4,5%.

Mίλη­σε δε για περιο­χές στις οποί­ες έφτα­σε ακό­μη και το 7%, σημειώ­νο­ντας ότι τα ενερ­γά κρού­σμα­τα υπο­λο­γί­ζο­νται σε 20.000.

Όπως είπε, στην Αττι­κή υπάρ­χει αυτή τη στιγ­μή 10.000 ενερ­γά κρού­σμα­τα (8.500 την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα), ενώ όπως τόνι­σε «στο κόκ­κι­νο» βρί­σκε­ται ο Πει­ραιάς, που συνε­χί­ζει να επιβαρύνεται.

Η κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου επι­σή­μα­νε τη μεί­ω­ση των ανθρώ­πων άνω των 80 ετών, που νοση­λεύ­ο­νται πλέ­ον στις ΜΕΘ. Αυτό το απέ­δω­σε στη μεγά­λη εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη σε αυτή την ηλι­κια­κή ομάδα.

Η ίδια υπο­γράμ­μι­σε ότι παρα­μέ­νει «ανο­δι­κή η πορεία του επι­δη­μιο­λο­γι­κού κύμα­τος», η οποία οφεί­λε­ται «σε συγ­χρω­τι­σμό σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους αλλά και σε εξω­τε­ρι­κούς όταν υπάρ­χει συνωστισμός».

Πρό­σθε­σε δε ότι «έχουν απο­τρα­πεί του­λά­χι­στον 12.000 κρού­σμα­τα λόγω του εμβο­λια­σμού», ενώ υπο­γράμ­μι­σε ότι «ο εμβο­λια­σμός με το εμβό­λιο της AstraZeneca θα συνεχιστεί».

«Βλέ­που­με το φως που είναι πια ορα­τό, αυξά­νει την αγω­νία μας, αλλά δεν πρέ­πει αυτό να μας χαλα­ρώ­νει», τόνισε.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο