Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρατηρήθηκε η ισχυρότερη έκρηξη φωτός στο σύμπαν που έχουν δει ποτέ οι επιστήμονες

Οι αστρο­νό­μοι είδαν στον ουρα­νό την πιο ισχυ­ρή λάμ­ψη φωτός που έχουν ποτέ παρα­τη­ρή­σει. Επρό­κει­το για μια έκρη­ξη ακτί­νων-γάμα, η οποία επί­σης είναι η κοντι­νό­τε­ρη που έχει ποτέ ανι­χνευ­θεί, σε από­στα­ση 2,4 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ετών φωτός από τη Γη, στην κατεύ­θυν­ση του αστε­ρι­σμού του Βέλους. Τόσο ισχυ­ρή φωτει­νή ανα­λα­μπή μπο­ρεί να κάνει δεκα­ε­τί­ες ή και αιώ­νες για να εμφα­νι­στεί ξανά, σύμ­φω­να με τους επιστήμονες.

Η παρα­τή­ρη­ση έγι­νε στις14 Οκτω­βρί­ου από το επί­γειο διε­θνές τηλε­σκό­πιο Gemini South στη Χιλή, το οποίο διευ­θύ­νε­ται από το κέντρο αστρο­νο­μί­ας NOIRLab των ΗΠΑ, ενώ στις 9 Οκτω­βρί­ου είχαν προη­γη­θεί αρχι­κές παρα­τη­ρή­σεις από δια­στη­μι­κά τηλε­σκό­πια ακτίνων‑Χ και γάμα. H φωτει­νή έκρη­ξη-ρεκόρ με την ονο­μα­σία GRB221009A πιθα­νώς προ­ήλ­θε από την έκρη­ξη κάποιου γιγά­ντιου υπερ­και­νο­φα­νούς αστέ­ρα (σού­περ-νόβα) που γέν­νη­σε κάποια μαύ­ρη τρύπα.

Όταν σχη­μα­τί­ζο­νται οι μαύ­ρες τρύ­πες δημιουρ­γούν ισχυ­ρούς “πίδα­κες” σωμα­τι­δί­ων τα οποία επι­τα­χύ­νο­νται μέχρι σχε­δόν την ταχύ­τη­τα του φωτός. Αυτοί οι πίδα­κες στη συνέ­χεια δια­περ­νούν τα απο­μει­νά­ρια του κατε­στραμ­μέ­νου πλέ­ον άστρου, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κα­λούν την εκπο­μπή ισχυ­ρών ακτί­νων Χ και γάμα που δια­σχί­ζουν το σύμπαν. Τέτοια συμ­βά­ντα, μέσα σε λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα, απε­λευ­θε­ρώ­νουν τόση ενέρ­γεια όση θα παρά­γει ο Ήλιος σε όλη τη ζωή του των 10 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ετών.

Αν η κατεύ­θυν­ση τους “δεί­χνει” προς τη Γη, τότε μπο­ρεί να γίνουν αντι­λη­πτές ως πολύ φωτει­νές ανα­λα­μπές που έχουν ονο­μα­στεί GRB (Gamma-Ray Bursts). Οι πρώ­τες τέτοιες ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κές εκρή­ξεις είχαν ανα­κα­λυ­φθεί τυχαία από αμε­ρι­κα­νι­κούς στρα­τιω­τι­κούς δορυ­φό­ρους στη δεκα­ε­τία του 1960.

Η νέα τιτά­νια κοσμι­κή έκρη­ξη κινη­το­ποί­η­σε τους αστρο­νό­μους σε διά­φο­ρα μέρη του κόσμου, καθώς έσπευ­σαν να μελε­τή­σουν τα “μεθε­όρ­τια” του φαι­νο­μέ­νου. Ενδει­κτι­κά, ένα κινε­ζι­κό τηλε­σκό­πιο κατέ­γρα­ψε φωτό­νια με την εντυ­πω­σια­κή ενέρ­γεια των 18 τερα-ηκε­τρο­νιο­βόλτ (TeV), όταν συγκρι­τι­κά ο μεγά­λος επι­τα­χυ­ντής του CERN παρά­γει σωμα­τί­δια με ενέρ­γεια έως 13 TeV. Ποτέ μέχρι σήμε­ρα δεν είχε παρα­τη­ρη­θεί GRB με ενέρ­γεια άνω των 10 TeV.

“Η ασυ­νή­θι­στα μακράς διάρ­κειας GRB221009A είναι η φωτει­νό­τε­ρη GRB που έχει ποτέ κατα­γρα­φεί και η μετέ­πει­τα λάμ­ψη σπά­ει όλα τα ρεκόρ σε όλα τα μήκη κύμα­τος. Επει­δή είναι τόσο φωτει­νή και επί­σης κοντι­νή, θεω­ρού­με ότι πρό­κει­ται για την ‘ευκαι­ρία του αιώ­να’ να απα­ντή­σου­με τα πιο θεμε­λιώ­δη ερω­τή­μα­τα ανα­φο­ρι­κά με αυτές τις εκρή­ξεις”, δήλω­σε ο Μπρέ­νταν Ο’Κό­νορ του Πανε­πι­στη­μί­ου του Μέριλαντ.

Η νέα έκρη­ξη-ρεκόρ συνέ­βη 20 φορές κοντύ­τε­ρα στον πλα­νή­τη μας από ό,τι μια μέση έκρη­ξη GRB μέχρι σήμε­ρα, παρό­λα αυτά ήταν σε από­στα­ση ασφα­λεί­ας. Αν όμως μια τέτοια έκρη­ξη συνέ­βαι­νε πολύ κοντι­νό­τε­ρα στον πλα­νή­τη μας, σε από­στα­ση μερι­κών χιλιά­δων ετών φωτός, θα μπο­ρού­σε να απο­βεί κατα­στρο­φι­κή, προ­κα­λώ­ντας πιθα­νώς μαζι­κή εξα­φά­νι­ση ειδών (και ανθρώ­πων). Ορι­σμέ­νοι επι­στή­μο­νες, σύμ­φω­να με τη NASA, θεω­ρούν πιθα­νό ότι του­λά­χι­στον μία από τις μαζι­κές εξα­φα­νί­σεις ειδών στη Γη, η Ορδο­βί­κεια πριν περί­που 450 εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια, προ­κλή­θη­κε από μια τέτοια σχε­τι­κά κοντι­νή ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή έκρηξη.

Οι GRB συμ­βαί­νουν σε δύο δια­φο­ρε­τι­κές μορ­φές. Η μία, η σπα­νιό­τε­ρη, είναι σύντο­μης διάρ­κειας (έως δύο δευ­τε­ρό­λε­πτα), απο­τε­λεί το 30% περί­που όλων των σχε­τι­κών φαι­νο­μέ­νων που έχουν παρα­τη­ρη­θεί και εκτι­μά­ται ότι προ­κα­λεί­ται από συγκρού­σεις άστρων νετρο­νί­ων (πάλ­σαρ). Ο δεύ­τε­ρος τύπος GRB είναι μεγα­λύ­τε­ρης διάρ­κειας (επί αρκε­τά λεπτά) και πιθα­νώς προ­κα­λεί­ται από κατα­κλυ­σμι­κές εκρή­ξεις υπερ-νόβα, που είναι 100 φορές φωτει­νό­τε­ρες από μια σού­περ­νό­βα και προ­έρ­χε­ται από τον θάνα­το τερά­στιων άστρων. Όπως συνέ­βη και στην τελευ­ταία περί­πτω­ση-ρεκόρ, οι αστρο­νό­μοι μπο­ρούν να δουν το “λυκό­φως” μετά από μια τέτοια έκρηξη.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο