Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραχωρήστε μας τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα με τα ζώα, λένε οι πρόσφυγες στο Καρά Τεπέ

Τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη, αλλά και νωρί­τε­ρα –από την άνοι­ξη, η κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­ζε «πανο­ρά­μα­τα» με drones που έδει­χναν δήθεν προ­θέ­σεις της για έναν καταυ­λι­σμό «προ­δια­γρα­φών», σε ότι αφο­ρά τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης, που έστη­σε πρό­χει­ρα στο Καρά Τεπέ, για να ξεπλύ­νει την ντρο­πή της Ενω­μέ­νης Ευρώ­πης για το χάλι που ονο­μά­ζε­ται Μόρια.
Η Πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής έδει­χνε πολύ αερά­τη τόσο στις διμε­ρείς επα­φές της με την Άνγκε­λα Μέρ­κελ (τάτσι-μίτσι-κότσι), όσο και με τις κατό­πιν συζη­τή­σεις που έκα­νε με το Μητσο­τά­κη έλλη­να Πρω­θυ­πουρ­γό για τις εργα­σί­ες στο Καρά Τεπέ.

Ήδη από την αρχή φωνές της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας και κινη­μά­των έλε­γαν ότι ναι μεν οι εργα­σί­ες τσά­τρα πάτρα «ολο­κλη­ρώ­νο­νται» αλλά καμιά σχέ­ση με αυτό που οι ελλη­νι­κές αρχές ήθε­λαν να δεί­χνουν στο εξωτερικό.
Το κεί­με­νο και οι φωτο­γρα­φί­ες που δημο­σί­ευ­σαν οι RSA ένα μήνα μετά τη δημιουρ­γία των νέων εγκα­τα­στά­σε­ων στο Καρά Τεπέ, στις 17/10/2020, εξηγούσε:
Ένα μήνα μετά τη δημιουρ­γία της προ­σω­ρι­νής δομής υπο­δο­χής και ταυ­το­ποί­η­σης στο Καρά Τεπέ της Λέσβου, οι συν­θή­κες παρα­μέ­νουν υπο­τυ­πώ­δεις, ενώ πρό­σφα­τες απο­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης ανα­μέ­νε­ται να περιο­ρί­σουν σημα­ντι­κά τις εναλ­λα­κτι­κές λύσεις υπο­δο­χής στο νησί.
Ο νέος καταυ­λι­σμός δεν δια­θέ­τει καν ντου­ζιέ­ρες για τους περισ­σό­τε­ρους από 7.600 πρό­σφυ­γες που ζουν εκεί, με μόνη εναλ­λα­κτι­κή σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας το θαλασ­σι­νό νερό, παρά τις χαμη­λό­τε­ρες θερμοκρασίες!
Η Ύπα­τη Αρμο­στεία πριν λίγες ημέ­ρες ανα­φέρ­θη­κε σε «κρί­σι­μες ελλεί­ψεις σε θέμα­τα απο­στράγ­γι­σης, ύδρευ­σης, απο­χέ­τευ­σης, υγιει­νής και ιατρι­κών υπη­ρε­σιών, τα οποία θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στούν χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση».

Αλλά και τώρα που ο χει­μώ­νας έχει μπει για τα καλά, καμία κίνη­ση από πλευ­ράς Υπουρ­γεί­ου Μετα­νά­στευ­σης Ασύ­λου δεν έγι­νε για να βοη­θή­σει τη μετε­γκα­τά­στα­ση χιλιά­δων ανθρώ­πων σε κατάλ­λη­λες συν­θή­κες. Στο βίντεο που ακο­λου­θεί, εξη­γούν οι ίδιοι οι πρό­σφυ­γες πώς ζουν…

Έτσι απο­φά­σι­σαν να στεί­λουν οι ίδιοι/ες επι­στο­λή στην Πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα Φαν Ντερ Λάιεν και να αιτη­θούν να τους φερ­θού­με «ως Ευρώ­πη του­λά­χι­στον εξί­σου με τον τρό­πο που φερό­μα­στε στα ζώα».
Την ίδια στιγ­μή δηλώ­νουν ότι δεν χρειά­ζο­νται πολ­λά χρή­μα­τα για να αλλά­ξει η κατά­στα­ση και ότι είναι δια­θέ­σι­μοι να βοη­θή­σουν και εκεί­νοι με προ­σω­πι­κή εργα­σία αν πρό­κει­ται αυτό να βελ­τιώ­σει την καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους.
Μια επι­στο­λή που ξεχει­λί­ζει οργή και ειρωνία:

«Δια­βά­σα­με στις εφη­με­ρί­δες πόσα χρή­μα­τα έδω­σε η ΕΕ στην Ελλη­νι­κή Κυβέρ­νη­ση για να δημιουρ­γή­σει τις εγκα­τα­στά­σεις μας.
Επί­σης εμείς έχου­με μετα­ξύ μας μηχα­νι­κούς, ηλε­κτρο­λό­γους, για­τρούς και γνω­ρί­ζου­με ότι δεν χρειά­ζο­νται πολ­λά χρή­μα­τα για να βελ­τιω­θούν οι συν­θή­κες στο καμπ
», λένε στην επι­στο­λή τους.

Τεπέ cara Tepe lettre21-Δεκ-2020 Μόρια, Λέσβος, Ελλάδα
Ευρω­παί­οι, κυρία van der Leyen,

Σας ευχό­μα­στε καλά Χρι­στού­γεν­να από το νέο στρα­τό­πε­δο προ­σφύ­γων της Λέσβου.
Ελπί­ζου­με θα μπο­ρεί­τε να γιορ­τά­σε­τε παρά τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζου­με όλοι λόγω της κρί­σης Παν­δη­μί­ας κορωνοϊού.

Μας μετα­κί­νη­σαν πριν από τρεις μήνες μετά την πυρ­κα­γιά στο παλιό στρα­τό­πε­δο της Moria σε ένα νέο όπου ζού­με ο ένας πάνω στον άλλον 7.000 πρό­σφυ­γες.

Τον Σεπτέμ­βριο, μας υπο­σχέ­θη­καν πολύ καλύ­τε­ρες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης και χαρή­κα­με να ακού­με αυτές τις υπο­σχέ­σεις περι­μέ­νο­ντας να τηρηθούν.

Δυστυ­χώς, τίπο­τε από αυτά τίπο­τε δεν συνέ­βη …, όταν βρέ­χει ολό­κλη­ρο το στρα­τό­πε­δο και οι σκη­νές πλημ­μυ­ρί­ζουν ούτε ντους δεν υπάρ­χει, φυσι­κά δεν έχου­με θέρ­μαν­ση ούτε σχο­λεία ή παι­δι­κό σταθμό.
Αν αρρω­στή­σου­με περι­μέ­νου­με ώρες για ιατρι­κή περί­θαλ­ψη και η τρο­φή που λαμ­βά­νου­με είναι επαρ­κής αλλά καθό­λου υγιεινή.

Στην παλιά Μόρια, είχα­με δημιουρ­γή­σει μικρά σχο­λεία, κατα­στή­μα­τα και πολ­λές δρά­σεις, στο νέο τίπο­τε από αυτά δεν είναι δυνατό.
Ο γερ­μα­νός υπουρ­γός Mueller Wjo, είπε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ότι «η κατά­στα­ση σε αυτό το στρα­τό­πε­δο είναι χει­ρό­τε­ρη από οποια­δή­πο­τε αφρι­κα­νι­κή χώρα που βρί­σκε­ται σε κρίση»

Τον ευχα­ρι­στού­με για την παρη­γό­ρια, αλλά ρωτάμε:

 • Πώς γίνε­ται μετά από τρεις μήνες και τόσα πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια δωρε­ές από κυβερ­νή­σεις (που πήγαν όμως σε ΜηΚυΟ), να κατοι­κού­με σε ένα μέρος χωρίς τρε­χού­με­νο νερό, χωρίς ζεστό νερό και αποχέτευση;
 • Για­τί τα παι­διά μας δεν μπο­ρούν ακό­μα να πάνε σχο­λείο και εξαρ­τιό­μα­στε από την καλή θέλη­ση όσων δια­νέ­μουν ρού­χα και παπού­τσια από δεύ­τε­ρο χέρι;
 • Δεν έχου­με βασι­κά δικαιώ­μα­τα ως ανθρώ­πι­να όντα και πρό­σφυ­γες στην Ευρώ­πη που να καλύ­πτουν τις στοι­χειώ­δεις ανά­γκες μας;
 • Συχνά δια­βά­ζου­με και ακού­με ότι ζού­με σαν ζώα σε αυτό το στρα­τό­πε­δο, αλλά πιστεύ­ου­με πως δεν είμα­στε ζώα
 • Μελε­τή­σα­με τους νόμους για την προ­στα­σία των ζώων στην Ευρώ­πη και ανα­κα­λύ­ψα­με ότι ακό­μη και αυτά έχουν περισ­σό­τε­ρα δικαιώ­μα­τα από εμάς… Κάθε ζώο έχει δικαί­ω­μα να μην πει­νά­ει και διψάει …

Σύμ­φω­να με μια μελέ­τη, οι πρό­σφυ­γες στα ελλη­νι­κά νησιά ζού­νε σε τέτοια κατά­θλι­ψη που το ένα τρί­το από αυτούς σκέ­φτο­νται την αυτο­κτο­νία.
Σας ρωτά­με ταπει­νά: θα μας συμπε­ρι­φέ­ρο­νταν έτσι αν ήμα­σταν ζώα;

Επο­μέ­νως, σας ζητά­με να μας παρα­χω­ρή­σε­τε βασι­κά δικαιώ­μα­τα που έχουν τα ζώα και θα είμα­στε ευγνώ­μο­νες γι αυτό, υπο­σχό­με­νοι να μην ζητή­σου­με περισσότερα.
Αλλά επί­σης δεν θέλου­με να ακού­σου­με ότι η κατά­στα­σή μας δεν είναι και τόσο άσχημη.
Σας προ­σκα­λού­με να έρθε­τε να περά­σουν μόνο μία νύχτα στο στρα­τό­πε­δο μας…
Έτσι, μετά από μια φοβε­ρή χρο­νιά, ζού­με εδώ και αυτή είναι η ευχή μας για τα Χριστούγεννα.

Όχι άλλες δωρε­ές ή χρή­μα­τα! –σπολ­λά­τη!
Ούτε επι­σκευ­ές της υπο­δο­μής, δια­βά­ζου­με πόσα εκα­τομ­μύ­ρια έχουν ήδη δαπα­νη­θεί, εξάλ­λου πολ­λοί από εμάς είμα­στε μηχα­νι­κοί, ηλε­κτρο­λό­γοι, για­τροί και γνω­ρί­ζου­με ότι δεν χρειά­ζο­νται και τόσα χρή­μα­τα για να βελ­τιώ­σε­τε ένα τέτοιο στρατόπεδο.
Αν θέλε­τε να μας βοη­θή­σε­τε, απλά ανα­ρω­τη­θεί­τε: πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα;
Για­τί δεν φτά­σα­νε ποτέ σε εμάς;
Είμα­στε έτοι­μοι να βοη­θή­σου­με και να δου­λέ­ψου­με σκλη­ρά, αν μόνο μας επι­τρέ­πα­τε να βελ­τιώ­σου­με αυτό το μέρος. (…)
Το μόνο που χρεια­ζό­μα­στε είναι η ειδι­κή επαγ­γελ­μα­τι­κή βοήθεια.

Έχου­με λάβει πολ­λές εκκλή­σεις με δωρε­ές και δεσμεύ­σεις, αλλά η πραγ­μα­τι­κό­τη­τά μας δεν έχει αλλά­ξει και αυτό μας κάνει απο­γοη­τευ­μέ­νους και πολύ-πολύ θυμωμένους.

Ας είμα­στε πολύ σαφείς: δεν μπο­ρού­με να αντέ­ξου­με την ιδέα ότι μια νέα χρο­νιά όπως η προη­γού­με­νη ξεκι­νά, για εμάς και για όλους τους πρό­σφυ­γες από άλλα στρα­τό­πε­δα στη Σάμο και τη Χίο.

Σας ζητά­με τα πολύ απλά και εύκολα:

 • Επι­σκευή παρο­χής νερού και ντους
 • Επι­σκευή εγκα­τα­στά­σε­ων υγιεινής
 • Επαρ­κή απορ­ροή όμβριων έτσι ώστε το στρα­τό­πε­δο μας να μην πλημ­μυ­ρί­ζει μετά τη βροχή
 • Ρεύ­μα, θέρ­μαν­ση και επαρ­κείς σκη­νές για το χειμώνα
 • Χώρους για τα παι­διά, σκη­νές για σχο­λεία, τάξεις και εργαστήρια
 • Στοι­χειώ­δη φωτι­σμό στους κύριους δρό­μους του καταυλισμού
 • Βελ­τί­ω­ση ιατρι­κών και ψυχο­λο­γι­κών υπηρεσιών
 • Στοι­χειώ­δεις χώρους συνά­ντη­σης και αναψυχής

Την άνοι­ξη τα περισ­σό­τε­ρα, αλλά τώρα για τα Χρι­στού­γεν­να ζητά­με απλώς τις στοι­χειώ­δεις επι­σκευ­ές να με υπο­φέ­ρου­με τον υπό­λοι­πο χειμώνα.

Με όλες οι ευχές μας,

Omid Deen Mohammed από την ομά­δα ευαι­σθη­το­ποί­η­σης Moria Coronavirus (Moria Corona Awareness Ομά­δα- MCAT)
Raed al Obeed των Λευ­κό­κρα­νων της Moria (Moria White Helmets — MWH)
(Αυτή η ανοι­χτή επι­στο­λή προ­συ­πο­γρά­φε­ται από πολ­λούς πρό­σφυ­γες … όλοι συμ­φω­νούν με το περιε­χό­με­νο τα ονό­μα­τά τους στη διά­θε­σή σας.moria-letter_francais [Lettre de Moria à l’Europe 21-12-2020 Moria, Lesbos, Greece]

Εδώ ολό­κλη­ρη η επι­στο­λή τους (στα γαλλικά)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο