Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρελθόν

Μια γυναί­κα ξεψυ­χά πάνω σε καρό­τσα αγρο­τι­κού αυτο­κι­νή­του σε ένα νησί όπου το «θαύ­μα» των του­ρι­στι­κών ομί­λων σπά­ει κάθε χρό­νο ρεκόρ κερ­δο­φο­ρί­ας. Μια έγκυος πεθαί­νει μαζί με το αγέν­νη­το παι­δί της μισή ώρα από το κέντρο της Αθή­νας, επει­δή καθυ­στέ­ρη­σε το ασθε­νο­φό­ρο, εκεί όπου ξεδι­πλώ­νο­νται επί­σης «μεγά­λα σχέ­δια» για τον Του­ρι­σμό και τις Μετα­φο­ρές. Δεν πρό­κει­ται για αντί­φα­ση αλλά για το απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής που υλο­ποιούν με σκυ­τα­λο­δρο­μία όλα αυτά τα χρό­νια οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ. Ο λαός πλη­ρώ­νει τις συνέ­πειες της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας που προ­ω­θούν με μοι­ρα­σμέ­νους ρόλους ως κυβέρ­νη­ση και ως «αντι­πο­λί­τευ­ση», με απο­κο­ρύ­φω­μα την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας τα προη­γού­με­να χρό­νια. Αυτή η πολι­τι­κή αφή­νει απρο­στά­τευ­το τον λαό και ανοί­γει «πεδίο δόξης» για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση. Αυτή η πολι­τι­κή βάζει «κόφτες», αφή­νει χωρίς προ­σω­πι­κό και μέσα το ΕΚΑΒ, αφή­νει χωρίς νοσο­κο­μείο ολό­κλη­ρες περιο­χές όπου ζουν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες κόσμου, όπως η Ανατ. Αττι­κή. Αυτά «κοστο­λο­γούν» στα …«κοστο­λο­γη­μέ­να» προ­γράμ­μα­τά τους, για τα οποία τσα­κώ­νο­νται τις μέρες αυτές τα αστι­κά κόμ­μα­τα, που την ίδια ώρα συνυ­πο­γρά­φουν τα αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης. Εκεί όπου συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και νέα βήμα­τα για την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας. Με αυτήν ακρι­βώς την άθλια πολι­τι­κή συγκρού­ε­ται το ΚΚΕ. Και είναι η μόνη δύνα­μη που μπο­ρεί να το κάνει, επει­δή παλεύ­ει για να γίνει παρελ­θόν το σάπιο σύστη­μα που λογα­ριά­ζει ως κόστος την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης υγεί­ας, ακό­μα και της ζωής.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο