Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρεμβάσεις του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα το επόμενο διάστημα

Σει­ρά κεντρι­κών παρεμ­βά­σε­ων με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, μαζί με το πλού­σιο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των που ανα­πτύσ­σουν οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ πανελ­λα­δι­κά, προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται για τις επό­με­νες μέρες, με επί­κε­ντρο τα μεγά­λα εργα­τι­κά — λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, τις εξε­λί­ξεις στην οικο­νο­μία και διε­θνώς, την ανά­δει­ξη της ιστο­ρί­ας του εργα­τι­κού κινή­μα­τος και του ΚΚΕ.

Σε αυτό το πλαί­σιο, ο Δημή­τρης Κουτσούμπας:

Το Σάβ­βα­το 25 Ιού­νη, στις 8 μ.μ. θα μιλή­σει στην μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ στον χώρο των Λιπα­σμά­των Δρα­πε­τσώ­νας.

Το διή­με­ρο Φεστι­βάλ, 24–25/6, διορ­γα­νώ­νε­ται από την Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Πει­ραιά και τις Κλα­δι­κές Οργα­νώ­σεις Αττι­κής της ΚΝΕ με σύν­θη­μα: «Με το ΚΚΕ στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας! Για τον Σοσια­λι­σμό» και στο πρό­γραμ­μά του περι­λαμ­βά­νο­νται ανά­με­σα σε άλλα: Συζη­τή­σεις για τους αγώ­νες και τα δικαιώ­μα­τα των μαθη­τών και των νέων εργα­ζό­με­νων, μεγά­λες συναυ­λί­ες και αφιε­ρώ­μα­τα (Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, Retro, «Κοι­νοί Θνη­τοί», Ιου­λία Καρα­πα­τά­κη, Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου, Rebeti) και Stand up Comedy (Χρ. Ζαραλίκος).

Την Πέμ­πτη 30 Ιού­νη, στις 8.30 μ.μ. θα μιλή­σει στην Κεντρι­κή Πλα­τεία Μενι­δί­ου, σε συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νουν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Μενι­δί­ου του ΚΚΕ, με θέμα «Τόλ­μη­σε στον αγώ­να με το ΚΚΕ – Ασπί­δα για το τώρα, ελπί­δα γα το αύριο». 

Επι­δί­ω­ξη των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων είναι η συγκέ­ντρω­ση να απο­τε­λέ­σει την κορύ­φω­ση μιας μεγά­λης πολι­τι­κής εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ σε έναν εργα­τι­κό — λαϊ­κό Δήμο, που είναι ταυ­τό­χρο­να και ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους Δήμους της Αττι­κής. Μια περιο­χή, με βιο­μη­χα­νι­κή ζώνη, με μεγά­λους κλά­δους και χώρους δου­λειάς, δεκά­δες σχο­λεία με εκα­το­ντά­δες εκπαι­δευ­τι­κούς, εργα­ζό­με­νους στο Δήμο Αχαρ­νών, άλλους εργα­ζό­με­νους από άλλους κλά­δους και χώρους δου­λειάς, χιλιά­δες αυτοαπασχολούμενους.

Το Σάβ­βα­το 9 Ιού­λη, στις 7 μ.μ. θα χαι­ρε­τί­σει στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση, στο πλαί­σιο της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ, στην Παρα­λία του Βόλου. Θα χαι­ρε­τί­σουν ακό­μα οι Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρ­κί­ας, Άστορ Γκαρ­σία, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας και Πάβελ Μπλάν­κο Καμπρέ­ρα, Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού. Στη συγκέ­ντρω­ση θα μιλή­σει ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπα­τιέ­λος.

Η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται πλέ­ον για περισ­σό­τε­ρα από 30 συνε­χό­με­να χρό­νια, θα διε­ξα­χθεί από τις 7 έως τις 10 Ιου­λί­ου, στις Νηές Μαγνη­σί­ας, με σύν­θη­μα «Με την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών. Έτσι γρά­φε­ται η Ιστο­ρία!».

Για την επι­λο­γή της Θεσ­σα­λί­ας για την φετι­νή κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ σημειώ­νε­ται στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της Οργά­νω­σης: «Σε μια περιο­χή που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο όλων των σχε­δί­ων εμπλο­κής της χώρας μας στις πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις που διε­ξά­γο­νται και προ­ε­τοι­μά­ζο­νται στη γει­το­νιά μας, θα ακου­στεί δυνα­τά από χιλιά­δες νέους και νέες από όλη την Ελλά­δα το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και κοι­νής πάλης των λαών».

Στο πλού­σιο και πολύ­μορ­φο πρό­γραμ­μα του 4ημέρου περι­λαμ­βά­νο­νται επι­σκέ­ψεις και ξενα­γή­σεις στο νησί Τρί­κε­ρι, εκδη­λώ­σεις – συζη­τή­σεις, συναυ­λί­ες και γλέ­ντια, εργα­στή­ρια ενά­ντια στα ναρ­κω­τι­κά, αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες κ.ά. Στην κατα­σκή­νω­ση θα συμ­με­τέ­χουν ακό­μα 8 Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από την Ευρώπη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο