Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρουσίαση από την ΚΕ του ΚΚΕ και τον Θ. Μικρούτσικο της συλλεκτικής έκδοσης του βιβλίου ‑CD “Καντάτα για τη Μακρόνησο – Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου ΜαγιακόβσκΙ”

Τη συλ­λε­κτι­κή έκδο­ση του βιβλί­ου — CD “Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο — Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόφ­σκι”, παρου­σιά­ζουν η ΚΕ του ΚΚΕ και ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Θάνος Μικρού­τσι­κος, τη Δευ­τέ­ρα 10 Σεπτεμ­βρί­ου, στις 13:00, στον Κήπο του Μου­σεί­ου της Πόλε­ως των Αθη­νών — Black Duck Garden (Παπαρ­ρη­γο­πού­λου 5–7, Πλ. Κλαυθμώνος).

Πρό­κει­ται για συλ­λε­κτι­κή έκδο­ση αφιε­ρω­μέ­νη στα 100 χρό­νια του ΚΚΕ που συμπλη­ρώ­νο­νται τον Νοέμ­βριο του 2018. Η νέα ηχο­γρά­φη­ση του ιστο­ρι­κού δίσκου του 1976, σε ποί­η­ση Γιάν­νη Ρίτσου και Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόφ­σκι, ολο­κλη­ρώ­θη­κε τον Μάιο του 2018 με ερμη­νευ­τές αυτή τη φορά τη Ρίτα Αντω­νο­πού­λου και τον Κώστα Θωμα­ΐ­δη και συνο­δεύ­ε­ται από 64σέλιδο βιβλίο με πλού­σιο φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό, που κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις “Σύγ­χρο­νη Εποχή”.

Στην παρου­σί­α­ση θα μιλή­σουν για την έκδο­ση ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο