Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρουσίαση βιβλίου: Πανικός ή Ενηλικίωση Όψεις του ίδιου νομίσματος;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι Ιατρι­κές Εκδό­σεις ΒΗΤΑ

με αφορ­μή την έκδο­ση του βιβλίου

Πανικός ή Ενηλικίωση

Όψεις του ίδιου νομίσματος;

της Δήμη­τρας Σιούσιουρα

 

σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλίου

την Τετάρ­τη 26 Οκτω­βρί­ου 2016

και ώρα 20.30

στο βιβλιο­πω­λείο «IANOΣ»

(Στα­δί­ου 24, Αθήνα)

biblio2

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Ηλί­ας Σιώρας

Καρ­διο­λό­γος,

Διευ­θυ­ντής ΕΣΥ του ΓΝΑ«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Aντι­πρό­ε­δρος της ΕΙΝΑΠ,

Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κώστας Αλε­ξαν­δρό­που­λος

Ψυχί­α­τρος,

Πρό­ε­δρος του Ινστι­τού­του Επι­στη­μο­νι­κών Ερευ­νών Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλλόγου,

τέως Δ/ντής Ψυχια­τρι­κού τμή­μα­τος του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Βασι­λι­κή Τριανταφύλλου

Ψυχί­α­τρος,

Διευ­θύ­ντρια ΕΣΥ του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Κατε­ρί­να Μάτσα

Ψυχί­α­τρος,

Κέντρο Εκπαί­δευ­σης 18 Άνω

 

Απο­σπά­σμα­τα από το βιβλίο θα δια­βά­σει η ηθο­ποιός και εκπαιδευτικός

Άννα Χανιώ­τη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο