Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση του βιβλίου «Ναι, αλλά ο Στάλιν» την Κυριακή 7/5/2023

Την Κυρια­κή 7 Μάη 2023, στις 4:00 μ.μ, θα παρου­σια­στεί στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Έκθε­σης Βιβλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, το βιβλίο «Ναι, αλλά ο Στά­λιν…» του Νίκου Μόττα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2023

ΩΡΑ: 16:00–17:00

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ: 13, ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ναι, αλλά ο Στάλιν

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Νίκος Μόττας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το νέο βιβλίο που υπο­γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας «επι­σκέ­πτε­ται» σημα­ντι­κά γεγο­νό­τα του 20ού αιώ­να αμφι­σβη­τώ­ντας τα κυρί­αρ­χα αφη­γή­μα­τα που έχουν επι­βλη­θεί από την αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία, με στό­χο να απο­κα­λυ­φθούν ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες, καθώς και να συγκε­ντρω­θούν στοι­χεία, επι­χει­ρή­μα­τα και απα­ντή­σεις απέ­να­ντι στην παρα­χά­ρα­ξη ιστο­ρι­κών ζητη­μά­των, κατα­στά­σε­ων και προσώπων.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Γιώρ­γος Λεο­ντιά­δης, Ιστορικός.

Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, αφυ­πη­ρε­τή­σας Καθη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας ΑΠΘ (μέσω τηλεσύνδεσης)

Νίκος Μότ­τας, Συγ­γρα­φέ­ας του βιβλίου.

Θα συντο­νί­σει ο συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Αλέ­κος Χατζηκώστας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο