Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Χατζηκώστα «29 στιγμές» στη Νάουσα στις 22 Ιανουαρίου

Tο νέο του βιβλίο με τίτλο «29 στιγ­μές» (Εκδό­σεις Ατε­χνως) παρου­σιά­ζει ο Βεροιώ­της δημο­σιο­γρά­φος-συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας την Κυρια­κή 22 Ιανουα­ρί­ου 2023 στις 19.00 στην αίθου­σα ΒΕΤΛΑΝΣ του Πολυ­χώ­ρου Πολι­τι­σμού «Χρή­στος Λανα­ράς» στη Νάουσα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Η Μαρία Σγου­ρί­δου εκπαι­δευ­τι­κός του 10ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Νάουσας.

Και ο ίδιος ο συγγραφέας

Απο­σπά­σμα­τα του βιβλί­ου θα δια­βά­σει ο Γιώρ­γος Κασα­πί­δης, συγ­γρα­φέ­ας και ερα­σι­τέ­χνης ηθοποιός.

Την εκδή­λω­ση θα συντο­νί­ζει ο δημο­σιο­γρά­φος Βαλά­ντης Λιόλιος

Λίγα λόγια για το περιε­χό­με­νο του βιβλίου

20 στιγ­μές μνή­μης, έρω­τα, αγώ­να στην πορεία της ζωής όπου κάθε στιγ­μή της μετα­τρέ­πε­ται σε παρελ­θόν, που γεν­νά ταυ­τό­χρο­να και το μέλλον.

29 διη­γή­μα­τα όπου το χαμό­γε­λο, η αγω­νία, ο πόνος της απώ­λειας, το γλυ­κό­πι­κρο του έρω­τα, η νοσταλ­γία συνται­ριά­ζουν με την από­φα­ση ότι αυτή η κοι­νω­νία μπο­ρεί και πρέ­πει ν’ αλλάξει.

29 ιστο­ρί­ες αλη­θι­νές ή αλη­θο­φα­νείς, ρεα­λι­στι­κές ή μυθο­πλα­στι­κές πάντα όμως αυθεντικές.

29 Διη­γή­μα­τα ‑ψηφί­δες- ενός βιβλί­ου ανοι­κτού, που λέγε­ται ζωή. Για­τί τελι­κά με την ελπί­δα μιας στιγ­μής που ποτέ δεν λέει ψέμα­τα, μας χρε­ώ­νουν ολό­κλη­ρο το μέλλον.

Χορη­γός επι­κοι­νω­νί­ας η ηλε­κτρο­νι­κή εφη­με­ρί­δα της Νάου­σας www.naousanews.gr

Με την ευγε­νι­κή χορη­γία του Δήμου Ηρω­ϊ­κής Πόλε­ως Νάουσας

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο