Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν «Το τίμημα της ισχύος — Η αυτοκρατορία του τρόμου»

Το βιβλίο του «Το τίμη­μα της ισχύ­ος — Η αυτο­κρα­το­ρία του τρό­μου», που μόλις κυκλο­φό­ρη­σε στα ελλη­νι­κά από τις εκδό­σεις «New Star editions», παρου­σί­α­σε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, στον κεντρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Αλκυο­νίς — Νew Star Art cinema», ο γιος του Ραούλ Κάστρο και της ηρω­ί­δας της επα­νά­στα­σης Βίλ­μα Εσπίν — Αλε­χά­ντρο, Αλε­χά­ντρο Κάστρο Εσπίν.

alkyonida-parousiash-8

Μηχα­νι­κός και ερευ­νη­τής θεμά­των που άπτο­νται της Εθνι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας, με Master στις Διε­θνείς Σχέ­σεις, ο Αλ. Κ. Εσπίν ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά στον πρό­λο­γο της ελλη­νι­κής έκδο­σης: «Η διε­θνής κοι­νό­τη­τα έχει την επι­τα­κτι­κή ανά­γκη να αντι­με­τω­πί­σει κρι­τι­κά και να απο­κη­ρύ­ξει τις ιδέ­ες που υπο­στη­ρί­ζουν το Δόγ­μα Εθνι­κής Ασφά­λειας των ΗΠΑ, μια που αυτό έχει μετα­τρα­πεί σε ένα εξε­λιγ­μέ­νο όργα­νο των ολι­γαρ­χι­κών ελίτ στην επι­βο­λή της ηγε­μο­νί­ας τους».

alkyonida-parousiash-2

Η Κού­βα έχει βιώ­σει την τρο­μο­κρα­τία των ιμπεριαλιστών

Η Κού­βα έχει γνω­ρί­σει την τρο­μο­κρα­τία και τις συνέ­πειές της, ανέ­φε­ρε ο Αλε­χά­ντρο Κάστρο και επε­σή­μα­νε ότι η χώρα του έχει κατα­δι­κά­σει την τρο­μο­κρα­τία σε διε­θνές επί­πε­δο πολ­λές φορές. Σχο­λί­α­σε, μάλι­στα, ότι παρό­μοιες ενέρ­γειες ενα­ντί­ον λαών, όχι απλά μεμο­νω­μέ­νων ομά­δων αλλά και κυβερ­νή­σε­ων, συνή­θως δεν έβλε­παν το φως της δημο­σιό­τη­τας, ήταν σαν να μην είχαν ποτέ συμ­βεί για την κοι­νή γνώ­μη. Πιο σκλη­ρή όμως από την τρο­μο­κρα­τία, με συχνά ολέ­θριες συνέ­πειες για το λαό, μπο­ρεί να είναι η κρί­ση, είτε οικο­νο­μι­κή, είτε δια­τρο­φι­κή, είτε χρη­μα­το­πι­στω­τι­κή. Παράλ­λη­λα, ευχα­ρί­στη­σε τον ελλη­νι­κό λαό για την αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­ζει προς την Κούβα.

alkyonida-parousiash-6

Στην εκδή­λω­ση, εκ μέρους του ΚΚΕ, παρευ­ρέ­θη­καν οι Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής και η Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού. Ακό­μα, παρα­βρέ­θη­κε και η Ελπί­δα Παντε­λά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της ΕΕΔΥΕ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο