Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Σήμε­ρα Τετάρ­τη 3 Οκτω­βρί­ου, στις 7 μμ, η ΚΕ του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης της πρό­τα­σης του Κόμ­μα­τος «Για την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και δυνα­το­τή­των».

Την παρου­σί­α­ση θα κάνει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Η εκδή­λω­ση θα γίνει στο αμφι­θέ­α­τρο Παπαρ­ρη­γο­πού­λου της Νομι­κής (είσο­δος από Σόλω­νος, 1ος όροφος).

Η πρό­τα­ση του Κόμ­μα­τος για την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή, που επε­ξερ­γά­στη­κε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Ερευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ, απο­τε­λεί εξει­δί­κευ­ση της προ­γραμ­μα­τι­κής αντί­λη­ψης του ΚΚΕ και για πρώ­τη φορά — του­λά­χι­στον από τη δεκα­ε­τία του ’90 μέχρι σήμε­ρα — εξε­τά­ζει ενιαία τις ανά­γκες της προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, από το σημείο που τελειώ­νει η άδεια μητρό­τη­τας, μέχρι την ηλι­κία των έξι χρό­νων, οπό­τε το παι­δί πηγαί­νει στο σχο­λείο. Μια ηλι­κία με αναμ­φι­σβή­τη­τα πολύ μεγά­λη σημα­σία για τα επό­με­να βήμα­τα του παι­διού στη ζωή και για το τι άνθρω­πος θα γίνει.

Με αυτήν την έννοια το ΚΚΕ δεν δια­χω­ρί­ζει τα παι­διά και τα βρέ­φη λέγο­ντας ότι μέχρι μια ηλι­κία δεν είναι τάχα απα­ραί­τη­τη η Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή και είναι στην ευθύ­νη της οικο­γέ­νειας. Αντί­θε­τα, θεω­ρεί ότι είναι στην ευθύ­νη του κρά­τους να εξα­σφα­λί­ζει για όλα τα παι­διά από την πιο μικρή ηλι­κία μια θέση σε ποιο­τι­κές δομές Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής, ώστε ισό­τι­μα όλα τα παι­διά να προ­σλαμ­βά­νουν το πλή­θος των παρα­στά­σε­ων, τη φρο­ντί­δα και την αγω­γή που θα τους βοη­θούν να ανα­πτύ­ξουν τις ικα­νό­τη­τες και την προ­σω­πι­κό­τη­τά τους, παρα­κο­λου­θώ­ντας ένα ενιαίο πρό­γραμ­μα επι­στη­μο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νο για κάθε φάση της ανά­πτυ­ξής τους.

Οπως σημειώ­νε­ται σχε­τι­κά στο ίδιο το κεί­με­νο της πρό­τα­σης του ΚΚΕ: «Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της αντί­λη­ψής μας είναι ότι μετα­τρέ­πει σχε­δια­σμέ­να την υπό­θε­ση της δια­παι­δα­γώ­γη­σης των παι­διών αυτής της ηλι­κί­ας σε υπό­θε­ση όλης της κοι­νω­νί­ας και όχι απλά στε­νά της οικο­γέ­νειας. Με τον τρό­πο αυτόν απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται η γυναί­κα και η οικο­γέ­νεια από την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη για τη φρο­ντί­δα των παι­διών. Ετσι όμως ουσια­στι­κο­ποιεί­ται και ανα­βαθ­μί­ζε­ται και η ευθύ­νη της οικο­γέ­νειας απέ­να­ντι στη δια­παι­δα­γώ­γη­ση των παι­διών της.

(…) Με αυτήν την έννοια, η θέση του ΚΚΕ για την ευθύ­νη της κοι­νω­νί­ας για την ανα­τρο­φή των παι­διών δεν μειώ­νει τη σημα­σία ούτε της γονι­κής ευθύ­νης ούτε της στορ­γι­κής σχέ­σης γονιού — παι­διού. Απε­να­ντί­ας, δημιουρ­γεί όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μια πιο ουσια­στι­κή και ποιο­τι­κή ενα­σχό­λη­ση του γονέα με το παι­δί του».

Με αυτό το πνεύ­μα, το ΚΚΕ, τόσο μπρο­στά στην εκδή­λω­ση όσο και γενι­κό­τε­ρα, απευ­θύ­νε­ται με την πρό­τα­σή του στους γονείς, τους εργα­ζό­με­νους σε δομές Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής, τους παι­δα­γω­γούς και τους φοι­τη­τές των αντί­στοι­χων Τμη­μά­των, όχι μόνο της προ­σχο­λι­κής, αλλά και της σχο­λι­κής εκπαί­δευ­σης, δεδο­μέ­νης της μεγά­λης σημα­σί­ας της Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής για όλη την εκπαι­δευ­τι­κή πορεία των μαθη­τών και τη δια­παι­δα­γώ­γη­σή τους. Τους καλεί να συζη­τή­σουν, να κατα­θέ­σουν την εμπει­ρία και τον προ­βλη­μα­τι­σμό τους, να κάνουν την πρό­τα­ση του Κόμ­μα­τος όπλο στην πάλη τους που θα μπο­λιά­ζει τις διεκ­δι­κή­σεις του κινή­μα­τος για το παρόν και το μέλλον.

Μια νέα ολο­κλη­ρω­μέ­νη επε­ξερ­γα­σία του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Ερευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ εκδό­θη­κε και κυκλο­φο­ρεί από τη «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», με τίτλο: «Η θέση του ΚΚΕ για την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και δυνα­το­τή­των».

Όπως είναι γνω­στό, το ΚΚΕ στη μακρό­χρο­νη δια­δρο­μή των 100 χρό­νων δρά­σης του, έθε­σε στο επί­κε­ντρο της πάλης του την υπε­ρά­σπι­ση και ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών και των δικαιω­μά­των της εργα­τι­κής τάξης, των εργα­ζο­μέ­νων και των παι­διών τους. Η δρά­ση του ΚΚΕ είναι ταυ­τι­σμέ­νη με την πάλη για έναν κόσμο με επί­κε­ντρο τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, που έχει «το νου του στο παιδί».

Ετσι, τώρα, μετά την κυκλο­φο­ρία και την πλα­τιά συζή­τη­ση της θέσης του ΚΚΕ για το Ενιαίο Δωδε­κά­χρο­νο Σχο­λείο Σύγ­χρο­νης Γενι­κής Παι­δεί­ας, το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Ερευ­νας του ΚΚΕ επε­ξερ­γά­στη­κε τη θέση του Κόμ­μα­τος για τη φρο­ντί­δα, αγω­γή κι εκπαί­δευ­ση στην προ­σχο­λι­κή ηλι­κία. Πρό­τα­ση που απο­τε­λεί εξει­δί­κευ­ση της προ­γραμ­μα­τι­κής αντί­λη­ψης του ΚΚΕ και που για πρώ­τη φορά — του­λά­χι­στον από τη δεκα­ε­τία του ’90 μέχρι σήμε­ρα — εξε­τά­ζει ενιαία τις ανά­γκες της προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας από το σημείο που τελειώ­νει η άδεια μητρό­τη­τας μέχρι την ηλι­κία των έξι χρό­νων, οπό­τε το παι­δί πηγαί­νει στο σχο­λείο. Μια ηλι­κία με αναμ­φι­σβή­τη­τα πολύ μεγά­λη σημα­σία για τα επό­με­να βήμα­τα του παι­διού στη ζωή και για το τι άνθρω­πος θα γίνει.

Έτσι, όπως τονί­ζε­ται στην εισα­γω­γή της έκδο­σης, «το ΚΚΕ υπε­ρα­σπί­ζε­ται και παλεύ­ει ώστε η δια­παι­δα­γώ­γη­ση, η κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση και η ολό­πλευ­ρη ανά­πτυ­ξη των παι­διών προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας να ανα­γνω­ρι­στούν ως καθο­λι­κό δικαί­ω­μα των παι­διών και να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους να το παρέ­χει ποιο­τι­κά, δωρε­άν και ενιαία. Αυτό προ­κύ­πτει από την ίδια τη σημα­σία που έχει αυτή η ηλι­κία για τη συνο­λι­κή ανά­πτυ­ξη του ανθρώ­που. Για­τί κατά την περί­ο­δο της προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, οι κατα­κτή­σεις του παι­διού είναι γορ­γές και αλμα­τώ­δεις. Από ανή­μπο­ρο βρέ­φος, που εξαρ­τά­ται ολο­κλη­ρω­τι­κά από τον ενή­λι­κα, φτά­νει στην ηλι­κία των 6 χρό­νων να είναι μια προ­σω­πι­κό­τη­τα που μπο­ρεί πιο αυτό­νο­μα και ανε­ξάρ­τη­τα να στα­θεί σε πιο απαι­τη­τι­κές κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες, όπως είναι το σχο­λείο (…) Κατά την προ­σχο­λι­κή περί­ο­δο δια­μορ­φώ­νο­νται θεμε­λιώ­δεις βάσεις για την ανθρώ­πι­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα».

Όπλο στην πάλη για το «σήμε­ρα» και το «αύριο»

Η έκδο­ση αυτή μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει ένα όπλο σήμε­ρα στην πάλη για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και σε αυτόν τον τομέα. Οπως σημειώ­νε­ται σχε­τι­κά στην εισα­γω­γή της έκδο­σης, με την πρό­τα­σή του αυτή το ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται «στους γονείς, που είτε αντι­λαμ­βά­νο­νται είτε νιώ­θουν τη σημα­σία που έχει η προ­σχο­λι­κή περί­ο­δος για την ανά­πτυ­ξη των παι­διών τους και παλεύ­ουν μέσα σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες για να τους προ­σφέ­ρουν ό,τι καλύ­τε­ρο περ­νά από το χέρι τους. Απευ­θυ­νό­μα­στε στους γονείς που αγω­νιούν για το παρόν και το μέλ­λον των παι­διών τους. Απευ­θυ­νό­μα­στε, επί­σης, στους εκπαι­δευ­τι­κούς τόσο της προ­σχο­λι­κής όσο και της σχο­λι­κής Εκπαί­δευ­σης, που νιώ­θουν άμε­σα τη μεγά­λη σημα­σία της Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής τόσο για την ακό­λου­θη εκπαι­δευ­τι­κή πορεία των μαθη­τών όσο και για τη δια­παι­δα­γώ­γη­σή τους (…)

Με την πρό­τα­σή μας αυτή φιλο­δο­ξού­με να ανοί­ξει μια πλα­τιά και ουσια­στι­κή συζή­τη­ση με τους γονείς, τους σημε­ρι­νούς και αυρια­νούς παι­δα­γω­γούς, τις κοι­νω­νι­κές οργα­νώ­σεις. Επι­διώ­κου­με να γίνει όπλο που φωτί­ζει τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες και δυνα­τό­τη­τες της επο­χής μας και στον ευαί­σθη­το χώρο της Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής. Να γίνει όπλο πάλης στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να για την από­σπα­ση κατα­κτή­σε­ων, ανοί­γο­ντας τον όμορ­φο δρό­μο της ανα­τρο­πής για να μπο­ρέ­σου­με εμείς και τα παι­διά μας να αδρά­ξου­με ό,τι πραγ­μα­τι­κά μας ανή­κει. Ολον τον κόσμο».

Η δομή του κειμένου

Το κεί­με­νο δομεί­ται σε δύο μέρη. Το πρώ­το μέρος εξε­τά­ζει την αστι­κή στρα­τη­γι­κή για την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, τις δομές Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής στον καπι­τα­λι­σμό, τη λει­τουρ­γία τους και το περιε­χό­με­νο της παι­δα­γω­γι­κής πράξης.

Στη συνέ­χεια, το δεύ­τε­ρο μέρος αφο­ρά την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και δυνα­το­τή­των. Στο πλαί­σιο αυτό εξε­τά­ζο­νται η θεμε­λί­ω­ση της ανα­γκαιό­τη­τας της προ­σχο­λι­κής δια­παι­δα­γώ­γη­σης από τους κλα­σι­κούς του μαρ­ξι­σμού και η Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή στη σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση, με παρου­σί­α­ση της πλού­σιας πεί­ρας της ΕΣΣΔ σε αυτόν τον τομέα.

Με βάση όλα αυτά στο κεί­με­νο παρου­σιά­ζε­ται στη συνέ­χεια η αντί­λη­ψη του ΚΚΕ για την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή, που βασι­κό της χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι μετα­τρέ­πει σχε­δια­σμέ­να την υπό­θε­ση της δια­παι­δα­γώ­γη­σης των παι­διών αυτής της ηλι­κί­ας σε υπό­θε­ση όλης της κοι­νω­νί­ας κι όχι απλά στε­νά της οικο­γέ­νειας, εξη­γώ­ντας τα ευερ­γε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα που έχει αυτό για το παι­δί, την οικο­γέ­νεια και την κοι­νω­νία. Με βάση την αντί­λη­ψη του ΚΚΕ παρου­σιά­ζο­νται οι βασι­κοί άξο­νες που πρέ­πει να διέ­πουν τη λει­τουρ­γία της Δομής Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής, ενώ πιο συγκε­κρι­μέ­να εξε­τά­ζο­νται η Ειδι­κή Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή, η Πρώ­ι­μη Διά­γνω­ση και Παρέμ­βα­ση που αφο­ρά τα παι­διά σε αυτές τις ηλι­κί­ες. Στη συνέ­χεια παρου­σιά­ζο­νται οι γενι­κές αρχές και σκο­ποί που διέ­πουν το ενιαίο παι­δα­γω­γι­κό πρό­γραμ­μα της Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής με βάση την αντί­λη­ψη του ΚΚΕ και βασι­κές πλευ­ρές του, όπως ο ρόλος του παι­χνι­διού στη συνο­λι­κή ανά­πτυ­ξη του παι­διού, η φυσι­κή αγω­γή, η αισθη­τι­κή αγω­γή, η γνώ­ση της φύσης, η παι­δα­γω­γι­κή αξιο­ποί­η­ση των νέων τεχνο­λο­γιών. Το τελευ­ταίο κεφά­λαιο του δεύ­τε­ρου μέρους αφο­ρά τη μετά­βα­ση από την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή στο Ενιαίο Δωδε­κά­χρο­νο Σχο­λείο Σύγ­χρο­νης Γενι­κής Παιδείας.

Πηγή Ριζο­σπά­στης, 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο