Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΣΟΚ: Θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια και με τη “βούλα” του Συντάγματος

Μύλος έγιναν στο ΠΑΣΟΚ 
για τον “κατάλληλο” τρόπο προώθησης 
των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Στην χτε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΠΑΣΟΚ, ο πρό­ε­δρός του, Ν. Ανδρου­λά­κης, έθε­σε ζήτη­μα «κομ­μα­τι­κής πει­θαρ­χί­ας», ζητώ­ντας από όλους τους βου­λευ­τές του κόμ­μα­τος του να ταχθούν αρνη­τι­κά στο νομοσχέδιο.

Επι­στρα­τεύ­ο­ντας προ­φά­σεις εν αμαρ­τί­αις, σημεί­ω­σε ότι «δια­χρο­νι­κή προ­γραμ­μα­τι­κή θέση του κόμ­μα­τός μας είναι η ίδρυ­ση μη κρα­τι­κών μη κερ­δο­σκο­πι­κών πανε­πι­στη­μί­ων με ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16», δηλα­δή ιδιω­τι­κά και με τη «βού­λα». Πρό­σθε­σε άλλω­στε πως «η Ελλά­δα ήταν ευρω­παϊ­κή εξαί­ρε­ση και ο κ. Μητσο­τά­κης μας καθι­στά εκ νέου εξαί­ρε­ση, καθώς θα επι­τρέ­πε­ται η ίδρυ­ση κερ­δο­σκο­πι­κών ξένων παραρ­τη­μά­των, αλλά όχι ελλη­νι­κών μη κερ­δο­σκο­πι­κών πανεπιστημίων».

Ο Ν. Ανδρου­λά­κης ζήτη­σε να συντα­χθεί και κεί­με­νο δέσμευ­σης απ’ όλους, για αλλα­γή του επί­μα­χου άρθρου κατά την ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος για την ίδρυ­ση μη κρα­τι­κών, μη κερ­δο­σκο­πι­κών πανεπιστημίων.

Στην από­φα­ση αντέ­δρα­σαν έντο­να οι Ν. Γιαν­να­κο­πού­λου και Οδ. Κων­στα­ντι­νό­που­λος, οι οποί­οι έχουν ταχθεί υπέρ της ψήφι­σης του νομοσχεδίου.

Πηγή 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο