Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας γιατί η κυβέρνηση… «απομακρύνει την χώρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο»

Την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­ση κατέ­θε­σε σήμε­ρα, όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει, ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρου­λά­κης, ο οποί­ος …θυμή­θη­κε όψι­μα να βάλει αντι­πο­λι­τευ­τι­κό κοστού­μι μήπως και περι­σώ­σει τα ποσο­στά του, παρεμ­βαί­νο­ντας στην συζή­τη­ση της Ολο­μέ­λειας της Βουλής.

Όπως ανα­κοί­νω­σε ο Πρό­ε­δρος της Βου­λής, η συζή­τη­ση θα ξεκι­νή­σει σήμε­ρα Τρί­τη στις 7 μ.μ. και θα ολο­κλη­ρω­θεί τα μεσά­νυ­χτα της Πέμπτης.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της… έντα­σης της αντι­πο­λί­τευ­σης του ΠΑΣΟΚ, είναι το γεγο­νός, ότι λίγη ώρα πριν πάρει τον λόγο ο Ν. Ανδρου­λά­κης, ενώ συζη­τιό­ταν ακό­μα το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, ο ειση­γη­τής του ΠΑΣΟΚ, δήλω­σε από το βήμα ότι υπερ­ψη­φί­ζει ‑και αυτό- το νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης.

Ο Ν. Ανδρου­λά­κης σημεί­ω­σε ότι πήρε την «κρί­σι­μη θεσμι­κά πρω­το­βου­λία» να κατα­θέ­σει πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας για­τί «η κυβέρ­νη­ση έχει κάνει συστη­μα­τι­κή υπο­νό­μευ­ση του κρά­τους δικαί­ου», κάνο­ντας λόγο για «δια­φθο­ρά, συγκά­λυ­ψη και ατιμωρησία».

Κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση ότι πλήτ­τει «την αξιο­πι­στία των θεσμών και ότι απο­μα­κρύ­νει την χώρα από το ευρω­παϊ­κό κεκτη­μέ­νο», δηλα­δή το πλαί­σιο που απο­τε­λεί το «λίπα­σμα» τόσο για υπο­θέ­σεις όπως αυτή την υπο­κλο­πών, με την ελευ­θε­ρία κίνη­σης λογι­σμι­κών κατα­σκο­πί­ας, όσο και με την επι­στο­λι­κή ψήφο, που δήθεν είναι «βέλ­τι­στη ευρω­παϊ­κή πρα­κτι­κή» παρά τις καταγ­γε­λί­ες για νοθεία και παρα­βί­α­ση προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων όπως στην υπό­θε­ση Αση­μα­κο­πού­λου, αλλά και όσον αφο­ρά στα Τέμπη, καθώς όπως ανα­δεί­χθη­κε περί­τρα­να και στην εξε­τα­στι­κή, η πολι­τι­κή της ΕΕ οδή­γη­σε στην απο­ψί­λω­ση και τον κατα­κερ­μα­τι­σμό του σιδηρόδρομου.

Ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση για «μεθο­δι­κή συγκά­λυ­ψη» σχε­τι­κά με το έγκλη­μα των Τεμπών, ανα­φέ­ρο­ντας ότι «αλλοιώ­θη­κε ο τόπος της τρα­γω­δί­ας με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες», ενώ επα­νέ­λα­βε την πρό­τα­ση του κόμ­μα­τός του για σύστα­ση προ­α­να­κρι­τι­κής με βάση το πόρι­σμα της Ευρω­παί­ας εισαγ­γε­λέ­ως για την οικο­νο­μι­κή ζημιά της ΕΕ από την μη εκπλή­ρω­ση της σύμ­βα­σης 717.

Όπως είπε, η κυβέρ­νη­ση απέ­κλει­σε κρί­σι­μους μάρ­τυ­ρες από την εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή και έκα­νε λόγο για «επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση και μικρο­κομ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον» για «να φανεί ότι φταί­ει ο σταθ­μάρ­χης», με αφορ­μή το πρό­σφα­το δημο­σί­ευ­μα του «Βήμα­τος» για αλλοί­ω­ση των δια­λό­γων του σταθ­μάρ­χη Λάρι­σας με τον μηχα­νο­δη­γό της μοι­ραί­ας αμαξοστοιχίας.

«Κάποιος παρε­νέ­βη στο ηχη­τι­κό υλι­κό πριν δοθεί στην αστυ­νο­μία και την δικαιο­σύ­νη, για να ενι­σχύ­σει την θεω­ρία περί μόνο ανθρώ­πι­νου λάθους», είπε ο Ν. Ανδρουλάκης.

Και κατη­γό­ρη­σε για «υπο­νό­μευ­ση του κρά­τους δικαί­ου» την «παρέα του Μαξί­μου» που «κοροϊ­δεύ­ει την κοι­νή γνώ­μη» με τις υπο­κλο­πές και τις λίστες των εκλο­γέ­ων του εξω­τε­ρι­κού και τα Τέμπη. Ανέ­φε­ρε ότι την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας συνυ­πέ­γρα­ψαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αρι­στε­ρά και Πλεύ­ση Ελευθερίας.

Απα­ντώ­ντας εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Μ. Βορί­δης, αφού προ­κλη­τι­κά είπε ότι τα ζητή­μα­τα που τέθη­καν «έχουν συζη­τη­θεί» κατη­γό­ρη­σε τον πρό­ε­δρο του ΠΑΣΟΚ ως «εντο­λο­δό­χο συγκε­κρι­μέ­νων εκδο­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων», ανα­φε­ρό­με­νος στο δημο­σί­ευ­μα του «Βήμα­τος».

Επι­βε­βαί­ω­σε έτσι ότι η υπό­θε­ση έχει και οσμή σύγκρου­σης επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, χωρίς βέβαια αυτό να παρα­γρά­φει τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης για το έγκλη­μα των Τεμπών. Άλλω­στε, χθες, απα­ντώ­ντας στις αιτιά­σεις κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών ότι δέχε­ται «πόλε­μο από οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα», ο όμι­λος της «Alter Ego» του εφο­πλι­στή Β. Μαρι­νά­κη, που έχει στην κατο­χή του το «Βήμα» κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση «αντί να μετέρ­χε­ται εκφρά­σεις που παρα­πέ­μπουν ευθέ­ως στο επι­τε­λι­κό παρα­κρά­τος, να συμ­βάλ­λει απο­φα­σι­στι­κά στη διευ­κό­λυν­ση της Δικαιοσύνης».

ΚΚΕ: Δεν αναγνωρίζουμε στο ΠΑΣΟΚ πραγματικό αντιπολιτευτικό ρόλο

Από την πλευ­ρά του το ΚΚΕ δεν ανα­γνω­ρί­ζει στο ΠΑΣΟΚ και τον πρό­ε­δρό του κανέ­να πραγ­μα­τι­κό και ουσια­στι­κό αντι­πο­λι­τευ­τι­κό ρόλο απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, καθώς είναι εκεί­νο το κόμ­μα που όλα αυτά τα χρό­νια έχει στη­ρί­ξει όσο λίγοι την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη και μάλι­στα σε κρί­σι­μα ζητή­μα­τα. Ενώ και στα ζητή­μα­τα που εμφα­νί­ζε­ται να δια­φω­νεί, π.χ. νόμος για τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ, υιο­θε­τεί τη βασι­κή στρα­τη­γι­κή γραμ­μή της ΝΔ, όπως είναι η ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16 και ο εξω­ραϊ­σμός της ΕΕ.

Ακό­μη και για το έγκλη­μα των Τεμπών η πρό­τα­σή του αφο­ρού­σε μόνο στη διε­ρεύ­νη­ση αδι­κη­μά­των που σχε­τί­ζο­νται με την οικο­νο­μι­κή ζημία της ΕΕ. Προ­φα­νώς τώρα και κάτω από την επί­δρα­ση των δημο­σκο­πή­σε­ων, ανα­ζη­τά διέ­ξο­δο στα πολι­τι­κά του αδιέξοδα.

Ωστό­σο, εφόσον κατα­τε­θεί πρό­τα­ση μομ­φής απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, το ΚΚΕ θα τη στη­ρί­ξει με το δικό του σκε­πτι­κό, όπως κάνει πάντα.

Άλλω­στε, το ΚΚΕ εκφρά­ζει τη μομ­φή του απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ καθη­με­ρι­νά, με την πρω­το­πό­ρα συμ­βο­λή του στους εργα­τι­κούς, λαϊ­κούς και νεα­νι­κούς αγώ­νες που έχουν στρι­μώ­ξει την κυβέρ­νη­ση και στους οποί­ους το ΠΑΣΟΚ ήταν, όχι μόνο προ­κλη­τι­κά απών, αλλά και τις περισ­σό­τε­ρες φορές απέναντι.

Πηγή: 902.gr

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο