Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο πράσινος ήλιος επιστρέφει ή… άλλαξε ο Μανωλιός κι’ έβαλε τα ρούχα του αλλιώς

Το ΠΑΣΟΚ και ο… πρά­σι­νος ήλιος (ο παλιός ο «ορθό­δο­ξος») επι­στρέ­φουν στο λογό­τυ­πο του ΚΙΝΑΛ, έπει­τα από την εσω­κομ­μα­τι­κή ψηφο­φο­ρία της Κυριακής.

Την ίδια ημέ­ρα που τα μέλη ψήφι­σαν για την εκλο­γή των νέων τοπι­κών και νομαρ­χια­κών οργά­νων, καθώς και για την ανά­δει­ξη των 4.602 αντι­προ­σώ­πων του συνε­δρί­ου του κόμ­μα­τος που θα διε­ξα­χθεί στις 20–22 Μαΐ­ου, με πρω­το­βου­λία του Ν. Ανδρου­λά­κης έλα­βε χώρα και ένα «δημο­ψή­φι­σμα» – όπως ο ίδιος το χαρα­κτή­ρι­σε – για το νέο όνο­μα της παράταξης.

Οι επι­λο­γές ήταν δύο: ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ή… σκέ­το ΚΙΝΑΛ.

Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις της Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη, το όνο­μα «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ», στο οποίο επα­νέρ­χε­ται ο περί­φη­μος πρά­σι­νος ήλιος, κυριο­λε­κτι­κά, «σάρω­σε» στις επι­λο­γές των ψηφοφόρων.

Ένα μόνο σχό­λιο ται­ριά­ζει από­λυ­τα σ’ αυτήν την εξέ­λι­ξη: Άλλα­ξε ο Μανω­λιός κι’ έβα­λε τα ρού­χα του αλλιώς.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο