Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Ένας 38χρονος και ο 14χρονος γιος του ταυ­το­ποι­ή­θη­καν για τη συμ­με­το­χή τους στο επει­σό­διο που σημειώ­θη­κε, το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, σε δομή ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων στο Ωραιό­κα­στρο Θεσ­σα­λο­νί­κης, ενώ συνε­λή­φθη επι­πλέ­ον κι ένας 15χρονος αλλο­δα­πός που φιλο­ξε­νεί­ται στη δομή κατό­πιν μήνυ­σης που υπέ­βα­λε σε βάρος του ο 38χρονος.

Με προ­φο­ρι­κή εντο­λή του εισαγ­γε­λέα Ποι­νι­κής Δίω­ξης, οι δύο ανή­λι­κοι αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι, ενώ για τον 38χρονο ακο­λου­θεί­ται η αυτό­φω­ρη διαδικασία.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας, σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία περί­που 12 άγνω­στα άτο­μα συγκε­ντρώ­θη­καν εξω­τε­ρι­κά της δομής και ακο­λού­θως πέντε εξ’ αυτών εισήλ­θαν στο προ­αύ­λιο και δια­πλη­κτί­στη­καν με πέντε ανή­λι­κους φιλο­ξε­νού­με­νους, ενώ ανα­φέρ­θη­κε ο ελα­φρύς τραυ­μα­τι­σμός τεσ­σά­ρων νεα­ρών αλλοδαπών.

Τη διε­ρεύ­νη­ση της καταγ­γε­λί­ας για το επει­σό­διο χει­ρί­ζε­ται το Τμή­μα Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσσαλονίκης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Το σημα­ντι­κό­τε­ρο αρχαιο­λο­γι­κό εύρη­μα δεν θα βγει από τη γη, Βέρα Κλών­τζα-Γιά­κλο­βα – Μανώ­λης Κλώντζας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο