Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πατέρας σκότωσε την 18χρονη κόρη του γιατί εμφανιζόταν σε φωτογραφία στα social media

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι συνε­λή­φθη­σαν στο Πακι­στάν, μετα­ξύ των οποί­ων άνδρας που κατη­γο­ρεί­ται ότι σκό­τω­σε την 18χρονη κόρη του ακο­λου­θώ­ντας τις συστά­σεις που έδω­σαν οι πρε­σβύ­τε­ροι της οικο­γέ­νειας, επει­δή αυτή εμφα­νι­ζό­ταν σε φωτο­γρα­φία που είχε αναρ­τη­θεί στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η αστυνομία.

Η αστυ­νο­μία ανα­κοί­νω­σε ότι την 18χρονη, η οποία είναι το πιο πρό­σφα­το θύμα των λεγό­με­νων εγκλη­μά­των τιμής στη χώρα, πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε ο πατέ­ρας της την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στην κοι­λά­δα Κόλαϊ-Πάλας, στο ορει­νό τμή­μα του βορειο­δυ­τι­κού Πακι­στάν, κοντά στα σύνο­ρα με το Αφγα­νι­στάν, ακο­λου­θώ­ντας τις συστά­σεις των συγ­γε­νών της.

Οι συγ­γε­νείς είχαν ζητή­σει επί­σης να θανα­τω­θεί για λόγους τιμής η φίλη της 18χρονης που εμφα­νι­ζό­ταν μαζί της στη φωτο­γρα­φία, αλλά αυτήν την έσω­σε η αστυ­νο­μία, σύμ­φω­να με αξιωματούχους.

Ο πατέ­ρας της, ο οποί­ος ονο­μά­ζε­ται Αρσλάν Μοχ­σίν, και τρεις συγ­γε­νείς συνε­λή­φθη­σαν και οδη­γή­θη­καν ενώ­πιον δικα­στη­ρί­ου, δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος της αστυ­νο­μί­ας Μασούντ Χαν στο Reuters, προ­σθέ­το­ντας ότι επί­κει­νται κι άλλες συλλήψεις.

Κάθε χρό­νο, εκα­το­ντά­δες γυναί­κες στο Πακι­στάν πέφτουν θύμα­τα εγκλη­μά­των τιμής, τα οποία δια­πράτ­τουν συγ­γε­νείς τους που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι ενερ­γούν για την υπε­ρά­σπι­ση της τιμής της οικο­γέ­νειας, σύμ­φω­να με οργα­νώ­σεις προ­ά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, συνή­θως σε βαθιά συντη­ρη­τι­κές αγρο­τι­κές περιο­χές της χώρας.

Η δημο­σί­ευ­ση φωτο­γρα­φιών γυναι­κών θεω­ρεί­ται θέμα ταμπού στις περιο­χές στις οποί­ες ζουν φυλές.

Το Reuters δεν έχει κατα­φέ­ρει μέχρι στιγ­μής να επι­κοι­νω­νή­σει τηλε­φω­νι­κώς με τις οικο­γέ­νειες των γυναι­κών ή τους πρε­σβυ­τέ­ρους που εμπλέ­κο­νται στην υπό­θε­ση για να σχο­λιά­σουν σχετικά.

Οι βου­λευ­τές στο Πακι­στάν ζήτη­σαν την αυστη­ρή τιμω­ρία των φερό­με­νων ως δολο­φό­νων της νεα­ρής γυναί­κας, ενώ οργα­νώ­σεις υπε­ρά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των εξέ­φρα­σαν ανη­συ­χί­ες για την απο­τυ­χία της χώρας να εξα­λεί­ψει τα εγκλή­μα­τα αυτού του είδους.

Παρά τους αυστη­ρό­τε­ρους νόμους που έχουν υιο­θε­τη­θεί και την κοι­νω­νι­κή κατα­κραυ­γή στο Πακι­στάν, οι φόνοι για λόγους τιμής συνε­χί­ζο­νται, με την Επι­τρο­πή Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του Πακι­στάν να ανα­φέ­ρει 384 περι­πτώ­σεις μόνον το 2022, δήλω­σε η Νάντια Ράχ­μαν του περι­φε­ρεια­κού γρα­φεί­ου της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας για τη Νότια Ασία.

“Η κυβέρ­νη­ση του Πακι­στάν και οι υπη­ρε­σί­ες επι­βο­λής του νόμου καλού­νται να παρά­σχουν προ­στα­σία στους επι­ζώ­ντες αυτής της υπό­θε­σης και να διώ­ξουν αυτούς που εμπλέ­κο­νται χωρίς να προ­σφύ­γουν στην θανα­τι­κή ποι­νή”, σημείωσε.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο